مقایسه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی

نویسنده

گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهر کرمانشاه می باشد. نمونه این پژوهش شامل 640 دانش آموز سوم راهنمایی مدارس شهر کرمانشاه بود که با شیوه تصادفی خوشه ای 320 دانش آموز از مدارس آموزشی رشد (آموزش از طریق رسانه های شنیداری - دیداری) و 320 دانش آموز از مدارس عادی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و معدل کل نمرات دانش آموزان استفاده شد.
نتایج نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای شناختی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد از دانش آموزان مدارس عادی به طور معنی داری بیشتر است. میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد در مقایسه با دانش آموزان مدارس عادی به طور معنی داری کمتر بود. بین میانگین نمرات ارزش درونی و یادگیری خودگردان دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و دانش آموزان مدارس عادی، تفاوت معنی داری به دست نیامد. همچنین بین راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری به دست آمد. این نتایج بیان می کند که آموزش از طریق رسانه های شنیداری - دیداری راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها