بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاههای شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی در زنان و مردان دانشجویی است که شاغل می باشند. به علاوه، از دیگر اهداف این پژوهش، مقایسه هوش هیجانی و سرسختی میان دو جنس است. 302 نفر دانشجو که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند، نمونه این پژوهش را تشکیل دادند. روش پژوهش، پس رویدادی، از نوع همبستگی بود. ابزار سنجش، مقیاس دیدگاههای شخصی کوباسا و پرسش نامه ارزش یابی هوش هیجانی شیرینک بود. بر اساس یافته های حاصل از به کارگیری آزمون آماری همبستگی، بین سرسختی و هوش هیجانی دانشجویان، رابطه معنادار وجود دارد؛ همچنین بین مولفه های تعهد، کنترل، و چالش در سرسختی و مولفه های خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی در هوش هیجانی رابطه وجود دارد؛ نیز، رابطه معناداری بین مولفه های خودانگیزی در هوش هیجانی با مولفه های سرسختی دیده نشد. آخرین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که زنان و مردان از نظر سرسختی و هوش هیجانی تفاوتی ندارند.

کلیدواژه‌ها