مقایسه سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین

نویسندگان

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک شناختی دانش آموزان عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدینشان بود. بدین منظور پس از انتخاب مدرسه عشایری و دو مدرسه از مدارس ناحیه 3 شهر شیراز، تعداد 405 نفر از دانش آموزان پسر کلاس های اول تا سوم راهنمایی، از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند.
آزمون گروهی شکل های نهفته و پرسش نامه شیوه های فرزندپروری برای نمونه اجرا گردید. نتایج تحلیل کوواریانس (با کنترل پیشرفت تحصیلی) نشان داد که سبک شناختی دانش آموزان عشایری در مقایسه با سبک شناختی دانش آموزان شهری وابسته به زمینه تر بود. در ضمن، تاثیر اصلی بعد محبت و تاثیر تعاملی بعد کنترل و نوع جامعه (شهری و عشایری) بر سبک شناختی معنی دار بود. نتایج این تحقیق حاکی از وجود تفاوت های فرهنگی در سبک شناختی بود. همچنین معلوم گردید که کنترل والدین، در بافت های فرهنگی مختلف، تاثیر متفاوتی بر سبک شناختی دارد.

کلیدواژه‌ها