شناسایی دلایل تمایل و عدم تمایل دانش‌آموزان به انتخاب رشته هنر (مطالعه‌ی موردی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر بر تمایل و عدم تمایل‌ ب‍ه‌ انتخاب رش‍ت‍ه‌ هنر بوده اس‍ت.‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ (پیمایشی) و ج‍ام‍ع‍ه‌‌ آم‍اری‌ آن‌ را دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دختر مدارس دولتی اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران به تعداد 2105 نفر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دادند ک‍ه‌ از ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍ع‍داد 327 ن‍ف‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ به روش تصادفی خوشه‌ای ان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردی‍د. اب‍زار ج‍م‍ع‌آوری‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ای‌ محقق ساخته در‌ م‍ق‍ی‍اس‌ پنج درجه‌ای ل‍ی‍ک‍رت‌ بود که روایی صوری و محتوایی آن بوسیله اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار به کمک اجرای آزمایشی و ضریب آلفای کرونباخ (77/0) محاسبه شد. ب‍رای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا از آزمون‌های k-s، تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که به ترتیب اولویت، خصوصیات فردی، عوامل خانوادگی، مدرسه و معلمین و مشاورین، تاثیر همسالان و دیگران چهار عاملی هستند که در تمایل دانش‌آموزان به رشته هنر تاثیر دارند. همچنین نتایج تحقیق بیان‌کننده‌ی آن بود که به ترتیب اولویت، عوامل خانوادگی، مدرسه و معلمین و مشاورین، تاثیر همسالان و دیگران و در نهایت خصوصیات فردی چهار عاملی هستند که در عدم تمایل دانش‌آموزان به رشته هنر تاثیر دارند. شناسایی و بررسی این عوامل می‌تواند در فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors and reluctance to choose the art of communication and the tendency to the master

نویسندگان [English]

  • Neda Ebrahimi Moghadam 1
  • Bita Samadi 2
  • asghar sharifi 3
3 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Roudhen Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors influencing the tendency and unwillingness to choose the field of art. The research method was descriptive (survey) and the statistical population of this study was female students of first grade secondary schools of Tehran city (zone 2) in 2105 people, out of this community, 327 people were selected randomly by cluster sampling. The data-gathering instrument was a researcher-made questionnaire based on Likert scale, whose face and professors and experts confirmed content validity. Reliability of assessment was done by use of Cronbach's alpha coefficient (0.77). For analyzing the data, k-s, factor analysis and Friedman tests have been used. The results showed that in order of priority, personal characteristics, family factors, school and teachers and counselors, the impact of peers and others are four factors that affect students' interest in the field of art. In addition, the results of the research indicated that in order of priority, family factors, school and teachers and counselors, the impact of peers and others, and individual characteristics are the four factors that affect students' unwillingness in the field of art. Identifying and investigating these factors can be useful in the student's educational guidance process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career choice
  • The field of art
  • Technical & Vocational school
  • Conservatory of Work and Knowledge
  • The first class of high school
افشار مهاجر، کامران (1391). هنرمند ایرانی و مدرنیسم. چاپ دوم. تهران: دانشگاه هنر.
امین بیدختی، علی اکبر و دارایی، مریم (1390). بررسی علل گرایش کم دانش‌آموزان دختر مستعد به رشته‌ی علوم انسانی در دبیرستان‌های شهر سمنان. فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5 (2):1-28.
طالع زاری، ملیحه (1395). بررسی عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه آموزش وپرورش شهرستان شاهرود، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران.
غنی پارسا، مهدی (1390). آموزش هنر در مدارس، رشد آموزش هنر، 27(1): 18-21.
قاسمی‌کلیجی، رهبر (1376). بررسی علل عدم گرایش دانش‌آموزان ساعی نظام جدید متوسطه به رشته‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان قائم‌شهر در سال تحصیلی ۷۶ ۷۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه مازندران.
موسوی، سید محمد (1392). بررسی عوامل مؤثر در انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای از سوی دانش‌آموزان پسر در استان سمنان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
مرادی، انسیه و اخوان تفتی، مهناز (1392). بررسی رضایت دانش‏آموزان‏ دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش و عوامل مؤثر برآن، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 28 (9): 122-139.
Adams, A., & Salome, A. A. (2014). Factors affecting the choice of science subjects among female students in Jigawa Metropolis, Nigeria. Creative education, 5(14): 1296-1304.
Ahmed, K. A., Sharif, N. & Ahmad, N. (2017). Factors Influencing Students’ Career Choices: Empirical Evidence from Business Students. IBIMA Online Publishing Journal of Southeast Asian Research. Article ID 718849. 1-15.
Alexander, Victoria D.& Anne E. Bowler. (2014). Art at the crossroads: The arts in society and the sociology of art. Poetics Journal, 43 (1): 1-19.
Alsaggar, Mowafaq Ali. Shukran.. & Qasem Abdel-Karim (2014). The Role of Art Education in the Future of Society and Orientations Towards the use of Media in Various Aspects of Life. Arts and Social Sciences Journal. 5)1): 1-6.
Chessin,D. & zander,M.j.(2006).The nature of science and art, science scope, 29(8):42-46.
Engel, Y., van Burg, E., Kleijn, E. & Khapova, S. N. (2017). Past Career in Future Thinking: How Career Management Practices Shape Entrepreneurial Decision Making. Strategic Entrepreneurship Journal.11(2):122-144.
Farenga, S. J. & Ness, I. (2015). Encyclopedia of education and human development, New York. Publisher: Routledge.
Hoffman, L. W. (1978). Changes in family roles, socialization, and sex differences. Educational Horizons, 57(1): 10-18.
Ibrahim, F. R., Aloka, P. J., Wambiya, P. & Raburu, P. (2014). Perceptions on the Role of Guidance and Counselling Programme on Kenyan Secondary School Students’ Career Decision Making. Journal of Educational and Social Research, 4(6): 313-324.
Kim, Y. H. & Choi, N. Y. (2016). The Role of Curiosity, Avoidance, Ethnic Identity, and Career Barriers in Asian American College Students' Career Decision-making Self-efficacy, International Journal of Psychology, 51, 631-649
Liang, Y. (2008). Students' sources of teacher information: The effect of face-to-face and computer-mediated communication on student course selection and affect toward teacher. California State University, Publisher: Long Beach.
Mattison, G. A. (2008). Does venue selection affect the GPA? A study of online and on campus final course grades. Minnesota. Publisher: Capella University.
McFadden, M. (2015). What Factors Influence College Choice for Today’s Students. from: https://www.upandup.agency/digital-marketing/reasons-students-choose-university
Tyler. L. E. (1997). The work of the counselor. (3rd. ed), new york: Appleton century crofts.
UNESCO.(2017).From:http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/technical-vocational-education-and-training-tvet/ .2017-12-7.
Valadez, J. R. (2002). The influence of social capital on mathematics course selection by Latino high school students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 24(3): 319-339.
Watson, M., McMahon, M., Foxcroft, C., & Els, C. (2010). Occupational aspirations of low socio-economic Black South African children. Journal of Career Development, 37(4): 717–734.