تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تجربه دانشجویان ساکن خوابگاه از شب امتحان به‌منظور تبیین زوایا و ابعاد مختلف آن است. روش پژوهش حاضر، تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی است که به همین منظور از بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 12 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، مورد انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفته‌اند. گفتگوها با کسب اجازه از افراد ضبط و روی کاغذ پیاده شد و با استفاده از روش کلایزی، جملات و عبارات مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که 8 مفهوم اصلی و 20 زیر مفهوم را می‌توان از مصاحبه‌ها استخراج کرد که عبارت‌اند از: استاد (هنر تدریس استاد و شخصیت استاد)، واحد درسی (موردعلاقه بودن واحد درسی و حجم مطالب واحد درسی)، خواب (میزان خواب و کیفیت خواب)، پاسخ‌های هیجانی (کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز و تأثیرات فیزیولوژیک، استرس، ترس)، ویژگی‌های محیطی (فضای فیزیکی و فضای روانی)، دوره و رشته تحصیلی (مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و آغاز مقطع و آغاز امتحانات)، مدیریت ارتباط (کنترل و ایجاد ‌ تعامل مطلوب و ایجاد اختلال شبکه‌های اجتماعی) و مهارت مطالعه و برنامه‌ریزی (مهارت‌های مطالعه و برنامه‌ریزی و آمادگی). نتایج به‌دست‌آمده نشانگر آن است که مهم‌ترین ویژگی شب امتحان اضطراب امتحان است که برخی از عوامل ایجاد اضطراب امتحان وابسته به ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان است و برخی دیگر شرایطی است که برای اکثر دانشجویان مشترک بوده و امکان حذف آن از جانب دانشجویان مقدور نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dormitory Students Experiences of the Night before Exam: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Behboud Yarigholi 1
  • Zahra Sho’ouri Milani 2
  • Nasrin Homayouni Bakhshayesh 2
چکیده [English]

The present study is aimed at investigating dormitory students’ experiences of the night before exam for explaining its different aspects and dimensions. The research uses a qualitative research method and phenomenological technique. To conduct the study, 12 students were selected from among dormitory students of Azarbaijan Shahid Madani University via the purposive sampling technique until data saturation. Then, they were interviewed. The interviews were transcribed with participants’ permissions. Then, the sentences and clauses of interviews were analyzed using Colaizzi's method. the results indicated that 8 main themes and 20 subthemes can be extracted from interviews: professor (the teaching style of professors and their personality), curriculum (the favorability of the curriculum and the volume of its contents), sleep (sleep degree and sleep quality), emotional responses (reduction of tolerance threshold, lack of concentration and physiological effects, stress, fear) , environmental characteristics (physical spaces and mental spaces), courses and fields of study (academic degree, field of study and beginning of the course and the beginning of exams), communication management (control and creation of optimal interactions and the occurrence of social network disruptions), and study and planning skills (study and planning skills and readiness). The obtained results indicate that the most important characteristics of the night before exam is that some of the factors affecting exam anxiety are dependent on students’ personality characteristics, while some others are those conditions common for most students and cannot be removed by themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • night before exam
  • Phenomenology
ادیب حاج باقری، محسن.، پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش ( 1392). روش‌های تحقیق کیفی، تهران:  بشری.
اله کرمی، آزاد و امیرتیموری، محمدحسن (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس، اندیشه‌های نوین تربیتی،2(9): 85-107.
پوراحمد، مرتضی.، فدایی، سارا.، تدین، سیدمحمدکاظم و ضابطیان، حسن (1391). اثر امتحان‌های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان، مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس.4(10):43-48.
چشمه سهرابی، مظفر.، رحیم سلمانی، آرزو و رحیم سلمانی، آسیه‌(1390). تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه‌‌های دانشگاهی. کتابداری و اطلاع رسانی،14(1): 39-70.
خاوری،کبری.، افشاری، علی.، طالبی، مهدی و عباسی، رضا (1393).تعیین ارتباط بین هوش معنوی با واکنش‌های هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستآن‌های دانشگاه تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 53: 165-178.
درتاج، فریبرز (1392). رابطۀ ارزش تکلیف و اضطراب امتحان، فصلنامه روان شناسی تربیتی، 27: 97-114.
درتاج، فریبرز.، موسوی، سیدحمید و رضایی، پروین (1392). بررسی میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله پزشکی هرمزگان، ۱۷ (۴):۳۶۵-۳۷۴.
رحمنی، سعید.، رحمتی، مریم.، اکبرزاده، علیرضا.،فتح اله زاده، فرناز و غریب نواز، پریسا‌(1394). بررسی رابطۀ سلامت روانی و کیّفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی. 4(3): 147-155.
روحانی، آرمیتا.، اکبری، مجید و مماوی، طیبه (1389). بررسی مهارت‌های مطالعه دانشجویان دندان پزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87، طب و تزکیه،19(4): 63-73. 
زمانی، بی بی عشرت و نیکو نژاد، سپیده (1392). مقایسۀ تعامل اجتماعی دانشجویان مجازی و غیر مجازی بر حسب عوامل جمعیت شناسی و موفقیت تحصیلی، جامعه شناسی کاربردی،27(3): 119-134.
سیاح، مهدی.، اولی پور، علیرضا.، اردمه، علی.، شهیدی، شکوه و یعقوبی، اسماعیل (1393). پیش‌بینی سلامت روان و عملکرد دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی،5(1): 35-47.
سیف، علی‌اکبر (1392). روان‌شناسی پرورشی نوین: الگوهای یادگیری وآموزش. تهران: دوران.
شعبانی، حسن (1393). روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارت‌ها و راهبردهای تفکر). تهران: سمت.
قدمی مجید(1393). بررسی رابطه کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان. نشریۀ نوآوری‌های آموزشی، 49(13):136-151.
کلهری، بهنوش (1388). بررسی تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش اضطراب امتحان در بین دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.تهران.
کوثری،مسعود.، جوادی یگانه، محمدرضا و خیرخواه، طاهره (1391). تلفن همراه وتأثیر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو، دو فصلنامه مطالعات میان رشته‌‌ای در رسانه و فرهنگ،2(1): 28-1.
کمالی، یحیی و پورچناری، محمد عبدالله (1394). بررسی ویژگی‌های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، آموزش وارزشیابی،8(30): 117-140.
کیامنش، علیرضا (1392). روش‌های ارزشیابی آموزشی (رشته علوم تربیتی). تهران: دانشگاه پیام نور.
گنجی، حمزه.، مامی، شهرام.، امیریان، کامران و نیازی الیاس‌(1394). اثربخشی آموزش سخت رویی (مدل کوباسا و مدی) بر اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)؛ 29(4):61-73.
لطفی، صدیقه.، ابوالقاسمی،عباس و نریمانی، محمد (1392). مقایسۀ پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی‌های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(3): 101-111.
مظاهری، علی.، صادقی، منصوره سادات و حیدری، محمود (1390). بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی- نظارتی والدین در وضعیت‌های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو، فصلنامه خانواده پژوهی،25: 35-54.
ملکی، حسن (1393). برنامه‌ریزی درسی«راهنمای عمل». تهران: مدرسه.
ممبینی، شریف.، مکتبی، غلامحسین و بهروزی، ناصر (1394).تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و رفتار کمک طلبی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی.3(16)42-48.
مهدویان، علیرضا و کرمی نوری،رضا (1385). اثرات توجه‌، سطوح پردازش و علاقه به موضوع درس برحافظه آشکار و نهان دانشجویان. تازه‌های علوم شناختی، 8(4): 22-32.
میلر دبیلو ار، میلر، ماری.( 1380). راهنمای تدریس در آموزشگاه‌ها. ترجمۀ ویدا میری،تهران: سمت.
نصرتی، کبری.، خسروی، زهره.، درویزه، زهرا و خدابخش، روشنک (1388). بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی در شرایط آسان و دشوار و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب ترکیبی و سالم، مطالعات روان شناختی، 6(2)75-114.
یزدانی، فریدخت (1391). اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری. فصنامه افق پرستاری،1؛47-58.
یوسفی، فایق.،حبیبی، سوگند و محمدخانی، مونا (1392). میزان اضطراب امتحان در دانشجویان در رشته‌های پزشکی و رابطۀ آن با جنسیّت، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،6(3): 142-148.
Billieux, J., Van der Linden, M., D’Acremont, M., Ceschi, G., & Zermatten, A. (2007). Does impulsivity relate to the perceived dependence on actual use of the mobile phone? Applied Cognitive Psychology, 21: 527–537.
Bozaslan, H. Akdağ, G. Kanar. I. & İnan,O (2014). Evaluatıng teachıng currıculum of 2012 psychology lesson from the poınt of varıous varıables Procedia - Social and Behavioral Sciences,116: 2543-2548.
Hidalgo, MP & Caumo W. (2002). Sleep disturbances associated with minor psychiatric disorders in medical students. Neurol Sci. 35-9.
Lund, HG., Reider BD., Whiting AB. & Prichard, JR. (2010). Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students. J Adolesc Health.124-32.
Prins PJ. & Hanewald GJ. (1997(. Self-statements of test-anxious children: thought-listing and questionnaire approaches. J Consult Clin Psychol; 65(3): 440-7.
McDonald AS.( 2001). The prevalence and effects of test anxiety in school children, Educational Psychology .21: 89-101