امید در نگرش دانش آموزان تک والد: فرزندان طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، مشاوره مدرسه، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر، با هدف بررسی امید در نگرش دانش آموزان تک والد(فرزند طلاق) اجرا گردید. روش این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 16دانش آموز دختر تک والد مقطع ابتدایی در یکی از مدارس ابتدایی شهر چهاردانگه بودند که به روش انتخاب هدفمند برگزیده شدند. ابزار گردآ.وری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه کیفی و از نوع مصاحبه با پرسش‌های باز و استاندارد شده بود و داده ها مطابق با رویکرد نظریه زمینه ای استراس و گلاسر تحلیل و طبقه بندی کردید.
نتیجه: درباره امید و مدرسه، کودکان تک والد به دلیل داشتن مشکلات خانوادگی که به دنبال طلاق والدین پیش آمده دارای مشکلات تحصیلی بوده و آنها دچار افت تحصیلی شده و بسیاری از آنها انگیزه ی پیشرفت و ادامه تحصیل را ازدست داده اند. درباره امید و خانواده کودکان تک والد اغلب در تعریف خانواده دچار سردرگمی شده و تعریف خانواده مطابق با آنچه در واقعیت تجربه می کنند، متفاوت است. آنها در رابطه با والدی که در کنار آنها حضور ندارد، احساس دلتنگی می کنند و برای بودن در کنار والد غایب خود اشتیاق نشان می دهد. ا آنها آرزوی برگشت دوباره ی خانواده در کنار هم را در ذهن خود می پرورانند.برخی نیز از اینکه خانواده دوباره در کنار هم باشند و مثل گذشته در کنار هم زندگی کنند، احساس ناامیدی می کنند.آنها به موجب شرایطی که با آن مواجه هستند به دیگر دوستان خود حسادت کرده و زندگی خود را با آنها مقایسه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE Hope IN ATTITUDE OF STUDENTS IN SINGLE PARENTS: CHILDREN OF DIVORCE

نویسندگان [English]

  • Maryam Eslami 1
  • Mansoureh Haj Hosseini 2
  • Javad Ejei 3
1 Tehran un
3 Tehran un
چکیده [English]

Present study was done to investigate hope in view of single-parent students (children of divorce). Method of this study was in qualitative approach and was conducted as a phenomenological study. Participants included 16 single-parent girl students of a primary school in Chahardange City whom were selected through purposive sampling method. The data was collected using a standardized open-ended interview. The collected data was then analyzed through interpretive analysis in approach of Strauss and Glaser.
Conclusion: For hope and school, single parent children have many educational problems due to familial issues occurred following parents' divorce. So they have involved in school drop-out and many of them lost their motivation for educational achievements and continuing. For hope and family, single parent children are confused in defining family and their family definition is different from what they experience in reality. They miss the parent with whom they do not live and show their appetite to be near their absent parent. Most of them deny there is nothing between their parents because their parents divorced. They imagine reunion desire of their parents in their mind. Some feel hopeless if they family members be together again and live in a home together. In this study, Most of divorced parents' children expressed they are not able to communicate with their friends because of their special conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope
  • view
  • single parent students
  • children of divorce
آدامز، جی. و میلز، اس (1379). روان‌شناسی کودکان محروم از پدر، ترجمۀ باقری و عطاران، تهران: تربیت.

استراس، آسلم و کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

امینی، علی.، خدادادی،کامران.، زکی‌یی، علی و حسین‌زاده، الهی‌وردی(1392). مقایسه افسردگی استرس، اضطراب،کمرویی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان تک والد و دووالد، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی،4(4): 57-66.

تایبر(1372). بچه‌های طلاق. ترجمه توراندخت تمدن. چاپ دوم. تهران: خاتون.

غفاری، مریم (1386). چندنقشه بودن زنان سرپرست خانوار: فرصت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه‌ پژوهش زنان، 5: 18-11.

کاپلان، اس، پاول (1381). روان شناسی رشد، ترجمۀ مهرداد فیروزبخش. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

کار، آلان (1385). روانشناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان، ترجمۀ حسن پاشا شریفی. تهران: سخن.

گال، مردیت.، بورگ، والتر و گال، جویس (۱۳۸۶). روش‌های تحقیق کمی و کیّفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی (جلد دوم). ترجمه‌ گروه مترجمان (به اهتمام دکتر احمدرضا نصر). تهران: سمت.

گیدنز، آنتونی (1991). تجدد و تشخص: جامعه و هویّت شخصی در عصر جدید. ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نی.

محبی، سیده فاطمه (1386). حکومت و زنان سرپرست خانوار. نشریۀ مطالعات راهبردی زنان، 34: 10-23.

مساواتی آذر، مجید (1374). آسیب‌شناسی اجتماعی ایران: جامعه‌شناسی انحرافات. تبریز: نوبل تبریز.

نیومن، گ. و رمانوسکی، پ (1385). دعوای پدر و مادر، ترجمۀ فرناز فرود. تهران: صابرین.

نیومن، گ. و رمانوسکی، پ (1385). نخستین خداحافظی: به فرزندانتان در حل مشکلات طلاق کمک کنید، ترجمه فرناز فرود. تهران: صابرین.

Amato, P. R. (2010). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62: 1269-1287.

Amato, P. R., Patterson, S., & Beattie, B. (2015). Single-parent households and children’s educational achievement: A state-level analysis. Social Science Research, 53: 191–202.

Brewer, M. M. (2010). The effects of child gender and child age at the time of parental divorce on the development of adult depression. Unpublished master’s dissertstion. United States. Minnesota: Department of Psychology. Walden University.

Clark-Stewart, A. & Brentan, C. (2006). Divorc: Cause and consequences.Yale: Yale University Press.

Gahler, M. & Garriga, A. (2012). Has the association between parental divorce and young adults' psychological problems changed over time? Evidence from Sweden, 1968-2000. Journal of Family Issues, 34(6): 784-808.

Hetherington, E. M., Hangan, M. S., & Anderson, E. R. (1989). Marital tranitions: A child's perspective. American psychologist, 44: 303-313.

Irving, M. L., Snyder, C. R., & Crowson, J. J. (1998). Hope and coping with cancer by college females. Journal of personality, 66(13): 195-214.

Kelly, J. B. (2000). Children's adjustment in conflicted marriage and divorce: A decade review of research. Child and Adolescent Pychitry, 39(8): 963-973.

Lanhan. O.,& Sendfor, H.(2004). Treatment response for children without father or mother. Archives of General Psychiatry,59: 1088-1096.

Lamb, M. (2007). The effects of divorce on children’s personality development. Journal of Divorce, 1(2): 163-172.

Lansford, E. J. (2009). Single-parent and children’s adjustment, address correspondence to Jennifer E. Lansford, center for child and family policy. Duke University, Durham.

Pike, L. T. (2003). The adjustment of Australian children growing up in single-parent families as measured by their complence and self-esteem. Journal of Childhood, 10(2): 181-2000.

Snyder, C. R. (1996). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73(3): 355-360.

Snyder, C. R. (2000). The Psychological of hope: you can get there from here. New York: Free Press.

Synder, C. R., Cheavens, J., & Michael, S. T. (2001). Hoping. In C.R. Synder (ed.), coping: The psychology of what works. New York: Oxford University Press.

Weitof, G. R., Hjren, A., Hanglund, B., & Rosen, M. (2003). Mortality, seven morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden a population- based study. The Lancet, 361(9354): 289-295.

Zill, N., Morrison, D. R., & Coiro, M. J. (1993). Long-term effects of parental divorce on parent-child relationships, adjustment, & achivment in yong adult hold. Journal of Family Psychology, 91-103.