بررسی تحلیلی راه کارهای عملی و نظری توسعه منابع انسانی از راه آموزش و پرورش برای ورود به گستره تجارت جهانی و بازارهای بین المللی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار نقش آموزش و پرورش در توسعه منابع انسانی و اهمیت آن در پدیدآوری علم و دانش فنی، بررسی شده است؛ به ویژه در روزگاری که ایران در اندیشه پیوستن به روند جهانی شدن آموزش و پرورش و اقتصاد بر پایه دادوستدهای جهانی است. نخست، با نگاهی گذرا سیر دگرگونی و چگونگی پیدایش سازمان تجارت جهانی، و سپس دیدگاه گروه های همسو و ناهمسو با روند جهانی شدن اقتصاد با توسعه منابع انسانی بررسی شده است. سپس، با نگرش به این که اقتصاد ایران با محدود بودن ظرفیت های تولیدی و پایین بودن بازده اقتصادی برآمده از کمبود نیروی انسانی دانش آموخته و کارشناس روبه رو است، گفتارهایی آمده است درباره توسعه اقتصادی بر پایه توسعه منابع انسانی از راه آموزش و پرورش، برای دستیابی به مشارکت پویاتر در روند جهانی شدن اقتصاد و آموزش و پرورش که راه ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار می کند. در پایان نیز، به تحلیل بنیان ها و اصولی پرداخته شده است که باید محور کوشش های سامان مند در راستای گسترش آموزش و پرورش برای توسعه منابع انسانی و افزایش پدیدآوری دانش در جامعه باشد.