رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، فارغ التحصیل دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه شهرستان گرمی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مقطع متوسطه شهرستان گرمی به تعداد 140 نفر (35 زن و 105 مرد) بوده تشکیل داد. و بر اساس جدول کرجسی - مورگان نمونه‌ای به حجم 103 نفر (25 زن و 78 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) و سکوت سازمانی واکولا و بورادوس (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی کانونی، آزمون t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی همبستگی مثبت معنی‌داری وجود دارد. رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بالاتر از متوسط و سکوت سازمانی و ابعاد آن کمی پایین‌تر از متوسط ارزیابی شد. همچنین از بین مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی، جوانمردی و آداب اجتماعی توانایی تبیین سکوت سازمانی را داشته است. اما نوع دوستی، احترام و تکریم و وجدان کاری توان پیش-بینی سکوت سازمانی را نداشته است. و بطور کلی 25% واریانس سکوت سازمانی را رفتار شهروندی سازمانی پیش‌بینی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Organizational Citizenship Behavior with organizational silence from the perspective of high school teachers

نویسندگان [English]

  • ebrahim shakeri zangir 1
  • mehdi moeinikia 2
  • reza babaei 1
  • ali fotoohi 3
2 ______
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between Organizational Citizenship Behavior and organizational silence from the perspective of high school teachers were germi city. The research method, descriptive - correlational. The population consists of all secondary school teachers in germi city in 140 patients (35 women and 105 men) was formed. And on the table krejcie - Morgan sample size of 103 patients (25 females and 78 males) was selected using stratified random sampling. The data collected from Organ and Kvnvsky questionnaires Organizational Citizenship Behavior (1996) and organizational silence and Vakola & Bouradas (2005) was used. Statistical methods to analyze data from the Canonical Correlation, one-sample t test, Pearson correlation and multiple regression were used. The results showed that significant positive correlation between organizational citizenship behavior organizational silence there. Organizational Citizenship Behavior and its various aspects and dimensions of organizational silence is slightly above average and lower than the average of the evaluation. the generosity of the components of organizational citizenship behavior Sportsmanship and Civic virtue of the organization's ability to explain the silence. the altruism, courtesy and consciousness can not predict organizational silence. and in general, 25% of the variance in organizational silence predict Organizational Citizenship Behavior stopped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • organizational silence
  • the silence excellent management attitude
  • the attitude of supervisor in silence and communication opportunities
بلبلی، مریم.، بهرامی، محمد امین.، منتظرالفرج، راضیه و دهقانی تفتی، عارفه (1393). بررسی ارتباط بین درجه تحقق سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1 (1): 20-27.
بیداریان، شبنم.، جعفری، پریوش و احمدی، فخرالدین (1392). بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 2(7): 31-43.
پورصادق، ناصر (1392). تعیین رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی. http://journal.atu.ac.ir
تقی‌زاده، هوشنگ و شکری، عبدالحسین (1393). کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی)، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(‌19): 42-23.
دانایی‌فرد، حسن؛ پناهی، بلال (1389). تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی تبیین جوّ سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهش نامه مدیریت تحول،1، (3): 1-19.
دانایی‌فرد، حسن.، فانی، علی اصغر و براتی، الهام (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8: 61-82.
زارعی متین، حسن.، طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1، (21): 104-77.
زاهد بابلان، عادل.، خالق خواه، علی و فتحی جناقرد، ملیحه (1392). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه، ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران: اسفندماه 92.
شاطری، کریم.، یوزباشی، علیرضا و زمانی منش، حامد (1391). ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران با استفاده از روش‌های پژوهش ترکیبی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(‌6): 80-61.
عظیم زاده، سید مرتضی.، خبیری، محمد و اسدی، حسن (1389). تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت شناختی، نشریه مدیریت ورزشی، 4: 27–42.
مرادزاده، سمیرا.، سیادت، علی.، عابدی، محمدرضا و موسوی، ستاره (1392). بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان، مجله جامعه شناسی کاربردی، 4،(52): 118-103.
نصر اصفهانی، علی و آقاباباپور دهکردی، طاهره (1392). بررسی رابطۀ هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 4(52): 162-139.
هویدا، رضا؛ نادری، ناهید (1388). بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1(‌33): 9، 118-103.
Bogler, R; somech, A (2004). Influence of teacher empowerment on teachers organizational commitment, professional commitment and  organizational citizenship behavior in schools. Journal of teaching and teacher Education, 20, pp 277-289.
Bachrach, Daniel G; Wang, Hui; Bendoly, Elliot; Zhang, Shuoyang (2007). Importance of Organizational Citizenship Behaviour for Overall Performance Evaluation: Comparing the Role of Task Interdependence in China and the USA. Management and Organization Review, 3, 2, pp 255–276.
Cinar, Orhan; karcioglu, Fatih; Aliogullari, Zisan Duygu (2013). Relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, pp 314 – 321. Available online at www.sciencedirect.com
Dargahi, H; Alirezaie, S; Shaham, G (2012). Organizational Citizenship Behavior Among Iranian Nurses. Iranian J Publ Health, 41( 5): 85-90.
Eriguc, Gulsun; Ozer, Ozlem; Turac, Ilkay Sevinc; Songur, Cuma (2014). Organizational Silence among Nurses: A Study of Structural Equation Modeling. International Journal of Business, Humanities and Technology, 4( 1): January, pp 150-162. Available online at www.ijbhtnet.com
Harbalioglu, Melda; Gultekin, Buket Ince (2014). The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study at Kilis 7 Aralik University. International Journal of Advances in Management and Economics, March-April, 3( 2): pp 153-164, Available online at www.managementjournal.info
James, Justine K.; Velayudhan, A.; Gayatridevi, S. (2010). Organizational Citizenship Behaviour and Emotional Intelligence of Corporate Executives. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, July, 36) 2):262-267.
Kilinc, Erhan & Ulusoy, Hatice (2014). Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and employee performance at physicians and nurses, and the relationship among them. Business Management Dynamics, 3(‌11(November, pp 25-34. Available online at www.bmdynamics.com
Karaca, Hasan (2013). An Exploratory Study on The Lmpact of Organizational Silence in Hierarchical Organizations: Turkish National Police Case. European Scientific Journal August, edition 9(23): 38-50.
Kilic, Gonca; Tunc, Tulin; Saracli, Sinan; Kilic, Ibrahim (2013). The Effect of Organizational Stress on Organizational Silence: An Application in Five Star Thermal Hotel Establishments. Isletme Arastirmalari Dergisi Journal of Business Research -Turk, Vol. 5, Issue. 1, pp 17-32. Available online at www.isarder.org / www.isarder.com
Nikmaram S, Gharibi Yamchi H, Shojaii S, Ahmadi Zahrani M & Alvani SM.,(2012). Study on Relationship Between Organizational Silence and Commitment in Iran. World Applied Sciences Journal, 17(10): 1271-1277.
Perlow, L.A. & Repenning, N.P. (2009). The dynamics of silencing conflict. Research in organizational behavior, 29: pp 195-223.
Rehman Farooqui, Madiha (2012). Measuring Organizational Citizenship Behavior (OCB) as a Consequence of Organizational Climate (OC). Asian Journal of Business Management, 4(3): 294-302.
Sherry, A. & Henson, R.K. (2005). Conducting and Interpreting Canonical Correlation Analysis in Personality Research. International Journal Of Service Industry Management, 84: 37-48.
Tulubas T. & Celep C.(2012). Effect of perceived procedural justice on faculty members’ silence:the mediating role of trust in supervisor. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, pp 1221 – 1231.
Tang, T. L. D; Ibrahim, A. H. S (1998). Antecedents of organizational citizenship management. 27, pp 529-548.
Vakola, Maria & Bouradas, Dimitris (2005) Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation. Employee Relations, 27 ( 5): 441 – 458.
Walumbwa, Fred O.; Hartnell, Chad A. & Oke, Adegoke (2010). Servant Leadership, Procedural Justice Climate, Service Climate, Employee Attitudes, and Organizational Citizenship Behavior: A Cross-Level Investigation. Journal of Applied Psychology, 95( 3): 517–529.
Yun, S., X., J., Jr, P. S (2007). Leadership and teamwork: the effects of leadership and job satisfaction on team citizenship. International journal of Leadership studies, 68(12): pp 172-190.
Yilmez, Yursad & Tasdon, Murat (2009). Organizational Citizenship and Organizational Justice in Turkish Primary Schools. Journal of Educational Administration, 47(1): pp 108-126. Available online at www.emeraldinsight.com