بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن دراندیشۀ گابریل مارسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مدرس دانشگاه مهاباد، آذربایجان، ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن در اندیشۀ گابریل مارسل است. برای نیل به این هدف، از روش استنتاج عملی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که برای حلّ مسأله بیقراری انسان معاصر، مارسل بازگشت به راز هستی را مطرح می‌سازد. از دید مارسل، این امر متحقَّق نخواهد شد جز در سایۀ رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن نظیر عشق، آمادگی، وفا، ایمان و امید. با تکیه براین ارتباط، سه نوع دلالت تربیتی در مورد رابطۀ معلّم و شاگرد استنتاج شده است: برقراری ارتباط اصیل و انسانی، فراهم کردن زمینه برای تجربۀ هستی وگفتگو به عنوان مناسب‌ترین روش تدریس در رابطۀ من- تو. هدف این مقاله

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of relationship between teacher and student based on I-Thou relationship and its objective experiences in Gabriel Marcel’s thought

نویسنده [English]

  • edris islami
teacher of university
چکیده [English]

The purpose of this paper is the investigation of relationship between teacher and student based on I-Thou relationship and its objective experiences in Gabriel Marcel’s thought. To achieve this purpose, practical deduction method has been used. Matters are presented in two main frameworks: beginning, Marcel’s philosophical thoughts have been described and analyzed then based on relying on them, educational implications of the relationship between teacher and student have been inferred. The findings of the study indicate that to solve problem of disease of contemporary man, Marcel introduced back to being secret. In Marcel’s view, it would not be realized except in the light of I-Thou relationship and its objective experiences such as love, availability, fidelity, faith and hope. Based on this relationship, three educational implications of the relationship between teacher and student have been inferred: making authentic and human relationship, providing the context for being experience and dialogue as the most appropriate teaching method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marcel
  • being Secret
  • I-Thou relationship
  • objective experiences
  • relationship between teacher and student
باقری، خسرو (1389). رویکرد و روش پژوهش استنتاجی، در خسرو باقری، نرگس سجادیه و طیبه توسلی(گردآورندگان)، رویکردها و روش‌های پژوهش درفلسفۀ تعلیم و تربیت(صص97-131). تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

برنجکار، رضا و امیدی، سمیرا (1388). مابعدالطبیعه به مثابه تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل، فلسفه دین، 6(1): 35-23.

پیترسون، توماس (1382). کاوشی دربارۀ عوامل و ریشه‌های فقدان روح و معنویت در آموزش و پرورش مغرب زمین، ترجمۀ عباسعلی شاملی، معرفت،(69): 69-60.

صفارحیدری ثابت، حجت (1381). انسان، آزادی و تربیت در فلسفه هستی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، 67. 282-255.

علیا، مسعود (1387). تمایز مسأله و راز در اندیشۀ مارسل، فلسفه، سال 36. 93-37.

فرهنگی، علی اکبر(1366). اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش، کیهان اندیشه، شمارۀ 13. 103-76.

کاپلستن، فردریک (1384). فلسفۀ معاصر، ترجمۀ علی اصغرحَلَبی، تهران: زوّار.

کاپلستون، فردریک (1388). تاریخ فلسفه. جلد نهم، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ ومحمود یوسف ثانی، تهران: علمی و فرهنگی.

کین، سَم (1381). گابریل مارسل، ترجمۀ مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر.

گروه مشاوران یونسکو (1386). فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی، ترجمۀ فریدۀ مشایخ، تهران: مدرسه.

گوتک، جرالد ال. (1387). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمۀ محمد جعفرپاک سرشت، تهران: سمت.

لیپمن، ماتیو (1390). تفکر در تعلیم و تربیت، ترجمۀ ادریس اسلامی و کیوان سیدی، تهران: فرهیختگان.

مارسل، گابریل (1387). فلسفۀ اگزیستانسیالیسم، ترجمۀ شهلا اسلامی، تهران: نگاه معاصر.

مارسل، گابریل (1388). انسان مسأله گون، ترجمۀ بیتا شمسینی، تهران: ققنوس.

مصلح، علی اصغر(1387). فلسفه‌های اگزیستانس، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

نلر، جی. اف. (1388). آشنایی با فلسفۀ آموزش و پرورش، ترجمۀ فریدون بازرگان دیلمقانی، تهران: سمت.

نوالی، محمود (1373). فلسفه‌های اگزیستانس واگزیستانسیالیسم تطبیقی. تبریز: دانشگاه تبریز.

ورنو، روژه و وال، ژان (1387). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.

هرگنهان، بی. آر.(1389). تاریخ روان‌شناسی‌، ترجمۀ یحیی سید محمدی، تهران: ارسباران.

Feely, R. W. (1969). The philosophy of Gabriel Marcel: its implications for the person in education. Chicago: Loyola university.

 Kruks, S. (1987). Marcel and Merleau- Ponti: incarnation, situation and the problem of history. Human Studies. 10. 225- 245.

 Lantz, J. (1994). Mystery in family therapy. Contemporary Family Therapy. 16(1): 53- 67.

Lipman, M. (2006). Thinking in education. Cambridge: University Press.

 Macmurray, J. (1999). Persons in relation. New york: Humanity Book.

Marcel, G. (1949). Being and having. (Katharine Farrer, trans.).Glasgow: university press.

Marcel, G. (1950). The mystery of being.1 vol. (G. S. Fraser, trans.).Great Britain: The Harvill press.

Michaud, T.A. (1990). Secondary reflection and marcelian anthropology. Philosophy Today. 34, 3. 222- 229.

Mounier, E. (1956). The character of man, (Trans. Cynthia Rowland). New york: Harper & Brothers.