رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی دلبستگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی دلبستگی شغلی در بین کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام‌شده است. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهر تهران به تعداد 10656 نفر در سال تحصیلی 1395-1394 بوده است که از بین آن‌ها 370 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت استعداد احمدی و همکاران(1391)، دلبستگی شغلی لادهل و کنجر‌(1968) و پرسشنامه ترکیبی تمایل به ترک خدمت(مبلی و هورنر،1978؛ لیونز، 1971) با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و Amos استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استعداد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه‌ای دلبستگی‌ شغلی بر تمایل به ترک خدمت اثرگذار می‌باشد. همچنین دلبستگی شغلی نیز بر تمایل به ترک خدمت تأثیر قابل‌توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Talent Management and Teachers Turnover Intentions with Moderate Effect of Job Involvement

نویسندگان [English]

  • Sakineh Ashrafi 1
  • mohammad farzaneh 2
  • Mehdi Azizi 3
1 Instructor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tehran
2 Ph.D. Student in Educational Management, Faculty of Management , Kharazmi University of Tehran, Iran
3 MSc. Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate the mediating role of Job Involvement in the relationship between Talent Management and Turnover Intentions. The research method was descriptive-functional. Population of this study consisted of all high school teachers (n=10656) in the school year 2014-2015. That 370 teachers were selected as sample by utilizing Cluster random sampling. In other to data collection, three separate questionnaires have been used, i.e., Talent Management by Ahmadi & et al (2009) and Job Involvement by Lodahl & Kenjer (1965) and Turnover Intentions Combined questionnaire Mobly & Horne(1978), Lions(1971), that their validity and reliability were confirmed. In order to analyze the data, descriptive statistics and the structural equation modeling and SPSS and Amos softwares were used. The results indicated that Talent Management directly and indirectly with the mediating role of Job Involvement is on effective Turnover Intentions. The Job Involvement also has a significant impact on Turnover Intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Talent Management"
  • "Turnover Intentions"
  • "Job Involvement"
ابوالعلائی، بهزاد(1391). چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

احمدی، پروین.، رضازاده، فاطمه و صادقی، فرشته(1393). عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر)، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 10(1): 95-73.

احمدی، ﻋﻠﻲ‌اﻛﺒﺮ.،ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ.، ﺑﻬﻤﻨﻲﭼﻮﺑﺴﺘﻲ، اکبر(1391). نقش سرمایۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻬﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 4(13): 260-237.

امین‌بیدختی، علی‌اکبر و صالح‌پور، معصومه(1386). رابطۀ رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان آموزش‌وپرورش. دانشور رفتار. 14(26): 23-35.

پوراشرف، یاسان‌الله و طولابی، زینب(1388). رویکرد کیفی به عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان(مورد: استان ایلام). فصلنامه تعلیم و تربیت. 25(98): 176-153.

ﺗﺎﺝ‌ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻌﺎﻟﻰ‌ﺗﻔﺘﻰ، ﻣﺮﺟﺎﻥ(1387). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ، 19(‌202):37-27.

جهانگیری، علی و مهر‌علی، امیرهوشنگ(1387). ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺣﻔﻆ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ساصد. پژوهش‌نامۀ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اجتماعی«‌ویژۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ»، 8(29): 56-37.

ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ(1392). ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد در ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﻧﻮﻳﻦ. 6(23‌و 24): 25-435.

رحمانپور، لقمان(1380). شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی(مطالعه موردی بانک رفاه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.

رستگار، عباسعلی.، موسوی داوودی، سیدمهدی و فرتاش، کیارش(1392) بررسی تأثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 1(4): 114-93.

سروش، ﻣﺠﺘﺒﻲ(1381). مقایسه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همبستگی آن‌ها با منتخبی از ویژگی‌های فردی بین مسئولین تربیت‌بدنی آموزشگاه‌ها و مدیران ادارات تربیت بدنی استان خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم(خوارزمی).

شاقلی، رﻳﺤﺎﻧﻪ(1378). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و رابطه آن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺑﻴﺮان دبیرستانﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ، عادی و نواحی 2 و 4 مشهد. ﭘﺎﻳﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ.

 ﺻﺎﻟﺢ‌زاده، رﺿﺎ و ﻟﺒﺎف، حسن(1389). ﻛﺎرﺑﺮد داده ﻛﺎوی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد، اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. سنندج، ایران.

صیادی، سعید.، محمدی، مرضیه و نیک‌پور، امین(1391). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه.25(2):148-133.

ظریفی، فریبرز.، یوسفی، بهرام و صادقی بروجردی، سعید(1391). ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران، مجله مدیریت ورزشی، 4(15): 174-157.

عرب، عباس.،امین بیدختی، علی‌اکبر.، مرادزاده، عبدالباسط و رستگار، عباسعلی(1395). بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت، فصلنامه مدیریت اسلامی، 24(1): 84-51.

علامه، سیدمحسن و آقایی، مریم(1387). نخبگان و شکوفایی سازمانی در عصر اقتصاد دانایی، نشریه علمی مدیریت، 19(141 و 142): 8-5.

کارت‌رایت، راجر(1387). مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه سرمایۀ انسانی، ترجمۀ علی محمد گودرزی و سید جمال حسینی، تهران: رسا.

کرد، باقر.،ف کرد، حامد و عرب، عباس(1393). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ، فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، 7(24): 140-113.

کشتکاران، علی.، کاووسی، زهرا و قلی پور، آرین(1391). دلبستگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران بیمارستا‌ن‌های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران(پیاوردسلامت).6(2):156-147.

کوشازاده، سیدعلی و کوشازاده، فاطمه(1393). رابطۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺟﻮّ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞرﻓﺘﮕﯽ، مجله مدیریت توسعه و تحول، 6(16): 69-61.

ﮔﺎﻯ، ﻣﺎﺗﻴﻮ؛ ﺳﻴﻤﺰ، ﺩﻭﺭﻳﺲ(1388). توسعۀ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ: ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻯ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦﭘﺮﻭﺭﻯ، ترجمۀ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺟﺰﻧﻰ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﺮﺁﻣﺪ.

گلﭘﺮور، ﺧﻴﺮاﷲ و ﺣﺴﻴﻦزاده، ﻣﺤﺴﻦ(1390). اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد- ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ: ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮای اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺮس- ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ- ﺟﺒﺮان، مجله علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی. 5(17): 56-41.

مرادی، کیوان و فرزانه، محمد(1393). بررسی رابطۀ مدیریت استعداد و دلبستگی شغلی کارکنان دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم‌تربیتی و مدیریت دانشگاه تهران، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، خرداد ماه.

ﻣﻘﻴﻤﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ(1377). ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. روﻳﻜﺮدی ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺗﻬﺮان: ﺗﺮﻣﻪ.

ﻣﻤﻲ‌زاده، ﺟﻌﻔﺮ(1381). ﺗـﺮک خدمت در ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠـﻞو ﻋـﻮارض و ﻋﻮاﻗـﺐ آن، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 10(44): 37-23.

میرکمالی، سیدمحمد و غلام‌زاده، حجت(1391). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪ 1 آﻣﻮزش و پرورش دستگردان(استان یزد)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واحد گرمسار، 6(1): 143-127.

Barkhuizen, N., Diseko, E., & Schutte, N. (2014). The Relationship Between Talent Management And Turnover Intentions Of Teachers In Botswana. In Proceedings of International Academic Conferences, (No. 3105458). International Institute of Social and Economic Sciences.

Beheshtifar, M. & Nekoie-Moghadam, M. (2011). Talent Management: A Complementary Process for Succession Planning, Life Science Journal, 8(4): 476.

Beheshtifar, M., & Ziaadini, M. (2012). To Promote Job Involvement via Talent Management. Science Series Data Report, 4(1): 44-47.‏

Byham, W. C. (2001). Are leaders born or made? Work Span. 44 (2): 56-60.

Byham, W. C., Smith, A. B., & Paese, M. J. (2002). Grow your own leaders: How to identify, develop, and retain leadership talent. New Jersey: FT Press.‏

Cappelli, P. (2008). Talent management for the twenty-first century. Harvard business review, 86(3): 74.‏

Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16(2): 199-208.‏

Chughtai, A. A. (2008). Impact of job involvement on in-role job performance and organizational citizenship behavior. Journal of Behavioral and Applied Management, 9(2): 169-183.‏

Devine, M., & Powell, M. (2008). Talent management in the public sector. 360 The Ashridge Journal, 19-24.‏ Available at website address:  https://www.ashridge.org.uk

Haghparast, S., Moharamzadeh, M., & Mohamadzadeh, H. (2012). Relationship between talent management and organizational success. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3(12): 2430-2424.

Hartmann, E., Feisel, E., & Schober, H. (2010). Talent management of western MNCs in China: Balancing global integration and local responsiveness. Journal of World Business, 45(2): 169-178.‏

Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis. American educational research journal, 38(3): 499-534.‏

Iverson, R. D., & Pullman, J. A. (2000). Determinants of voluntary turnover and layoffs in an environment of repeated downsizing following a merger: An event history analysis. Journal of management, 26(5): 977-1003.

Kerr, V. O. (2005).Influence of Perceived Organizational Commitment and Professional Commitment on Turnover Intentions of Healthcare Professionals in Jamaica. Unpublished Doctoral Dissertation, Nova.

Khan, K., & Nemati, A. R. (2011). Impact of job involvement on employee satisfaction: A study based on medical doctors working at Riphah International University Teaching Hospitals in Pakistan. African Journal of Business Management, 5(6): 2241-2243.

Lambert, E. G. & et al. (2010). The Relationship among Distributive and Procedural Justice and Correctional Life Satisfaction, Burnout, and Turnover Intent: An Exploratory Study. Journal of Criminal Justice, 38(1): 7–16.

Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human resource management review, 16(2): 139-154.‏

Maertz Jr, C. P., & Griffeth, R. W. (2004). Eight motivational forces and voluntary turnover: A theoretical synthesis with implications for research. Journal of Management, 30(5): 667-683.‏

Medina, E (2012). Job satisfaction and employee turnover intention: What does organisational culture have to do with it. Master's theses, Columbia University.

Meek, W. R., Davis‐Sramek, B., Baucus, M. S., & Germain, R. N. (2011). Commitment in franchising: The role of collaborative communication and a franchisee's propensity to leave. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(3): 559-581.

Nobarieidishe, S., Chamanifard, R., & Nikpour, A. (2014). The Relationship between Talent Management and Organizational Commitment in International Division of Tejarat Bank, Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 3(4): 11-16.

Pardo Linares, P. J. (2011). Job satisfaction, organization commitment, occupational commitment, turnover intent and leadership style of tissue bank employees. Doctoral dissertation, Capella University.‏

Perez, M. (2008). Turnover intent. Master Thesis, University of Zurich. 1-73.

Phillips, D. R., & Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1): 7-16.‏

Porkiani, M., Beheshtifar, M., & Nekoie-Moghadam, M. (2010). Succession Planning In Iranian Governmental Agencies. Journal of American Science, 6(12): 15-30.

Samad, S. (2006). The contribution of demographic variables: job characteristics and job satisfaction on turnover intentions. Journal of International Management Studies, 1(1): 166-179.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1): 71-92.‏

Sousa-Poza, A., & Henneberger, F. (2004). Analyzing job mobility with job turnover intentions: An international comparative study. Journal of Economic Issues, 38(1); 113-137.‏

Sweem, S. L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management strategy: optimizing human capital through human resources and organization development strategy in a field study. doctoral dissertation , Benedictine university.

Vazirani, N. (2007).Employee Engagement, SIES College of Management Studies, Working Paper Series, (WPS05/07): 1-17.

Wang, J. & Wang, X. (2012). Structural equation modeling: Applications Using Mplus. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK.

Zhou, W. & Li, B. (2008). Study on the relationship between organizational career management and job involvement.Frontiers of Business Research in China, 2(1): 116-136.