تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی و مدرس دانشگاه، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش تلفیقی (حضوری و الکترونیکی) بر میزان یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی و مقایسه آن با روش حضوری بود. این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی در منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس دانش‌آموزان پایه سوم دبستان روزبه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش تلفیقی قرار گرفت و گروه کنترل به روش حضوری آموزش داده شد. ابزار اندازه‌گیری پیش‌آزمون و پس‌آزمون متخصص ساخته در درس ریاضی بوده است. پایایی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 81/0 بود که بزرگ‌تر از ملاک 60/0 است. روایی صوری و محتوای آن نیز مورد تایید اساتید متخصص و چند تن از معلمان ریاضی قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، در تجزیه و تحلیل آنها از شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد)، آمار استنباطی(تی مستقل) استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش پس از شرکت در دوره آموزش تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش یافته‌است. بنابراین تأثیر بیشتر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی در مقایسه با روش آموزش حضوری تأیید شد که این امر نشانگر آن است که دورههای یادگیری تلفیقی بر فرآیند یادگیری تأثیر مثبتی دارند و میتوان آن‌ها را در جهت بهبود و غنیسازی فرآیند یادگیری دانش‌آموزان بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Blended Instruction on Students Mathematics Learning

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zaraii Zavarki 1
  • Ehsan Toofaninejad 2
1 Allameh Tabatabaie University
2 Lecturer Allameh Tabatabaie University
چکیده [English]

Blended instruction is a new approach that combines online digital media with traditional classroom methods. The purpose of this research was to investigate the effect of blended instruction method on the elementary student’s learning rate in mathematics, and it’s comparison with the traditional (face to face) method. The quasi-experimental with two groups of experimental and control was used. The experimental groups were taught with blended-base instruction and the control groups were taught face to face instruction to fulfill the case from Rouzbeh elementary school, two Grade-three classes with 29 students were chosen, one as on experimental group and the other as a control group. At the beginning of the experiment a test, as a pre-test was given to each group in order to measure the amount of student’s learning rate in mathematics. In the analysis of the obtained results, in order to determine the amount of each group’s learning rates and to compare them with each an independent t-test was used. The results showed that there were significant differences between mean scores of the two groups. Thus, the effect of blended learning with face to face method is confirmed. Therefore, this finding indicates that blended learning approach affects the process of teaching- learning positively, and that they can be used for improving and strengthening for the improvement of the student’s achievements in educational settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended instruction
  • Face to Face Instruction
  • Blended Learning
  • e-Learning
  • Mathematic Instruction
احمدی، غلامعلی و نخستین روحی، ندا (1393) بررسی تمایز یادگیری تلفیقی با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنّتی(چهره به چهره) در آموزش ریاضی، فصلنامه روانشناسی مدرسه، 3(‌3): 7-26.
حبیبی کلیبر، رامین (1393) اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر درک مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا(س)، 10(‌4): 33-50.
زارعی زوارکی، اسماعیل و طوفانی نژاد، احسان (1390) یادگیری تلفیقی: رویکردی جدید در نظام آموزشی، فصلنامه آموزش عالی، 4(‌14): 71-87.
شاهرخی، فرزانه.، عیوضی، حق رضا.، باباخانلو، اشرف و شوقی، بهزاد (1395) اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج، فصلنامه پژوهش اجتماعی، 9(33): 71-84.
صمدی، پروین و احمدی، مریم (1394). تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از منظر خاستگاه برنامه درسی، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 11( 2): 69-104
طوفانی نژاد، احسان و هوشمندجا، منیژه (1395) از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری تلفیقی، مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی تحقیقات آموزش و پرورش. تهران: هم میهن. صص 315-325.
عطاران، محمد (1385). رایانه و تعلیم و تربیت: مبانی نظری و کاربردی رایانه در تعلیم و تربیت، تهران: محراب قلم.
گریسون، رندی و آندرسون، تری. (1384). یادگیری الکترونیک در قرن بیست و یکم: مبانی نظری و عملی، ترجمۀ اسماعیل زارعی‌زوارکی و سعید صفایی موحد، تهران: علوم و فنون.
مک دونالد، ژانت (1388). راهنمای عملی یادگیری و تدریس تلفیقی( در نظام آموزش حضوری و از راه دور)، ترجمۀ اسماعیل زارعی زوارکی، وحید صالحی، تهران: دانشگاه علامه‌طباطبایی.
Al-Qahtani, A. A.Y. & Higgins, S. E. (2013). Effects of traditional, blended and e-learning on students’ achievement in higher education, Journal of Computer Assisted Learning, 29, 220–234.
Bonk C.J. & Graham C.R. (2005). Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. University of Alabama at Birmingham , Retrieved October 12, 2010 from  http://www.uab.edu/it/instructional/technology/docs/blended_learning_systems.pdf.
Bowers, J. & Kumar, P. (2015). Students' perceptions of teaching and social presence: A comparative analysis of face-to-face and online learning environments. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT)10(1): 27-44.
Cheah, H. M. & Lim, K. Y. (2016). Mediating approaches to the use of ICT in teaching and learning through the lenses of ‘craft’and ‘industrial’educator. Journal of Computers in Education3(1): 21-31.
Chen Clement C. & Jones. Keith T. (2007). Blended Learning vs. Traditional Classroom Settings: Assessing Effectiveness and Student Perceptions in an MBA Accounting Course, The Journal of Educators Online, 4(‌1) 2007.
Choi, M. Y. & Han, T. I. (2015). A Comparison of Learning Effectiveness in Face-to-face versus Blended Learning of TOEIC. Journal of Digital Convergence13(10): 517-525.
Demirer, V. & Sahin, I. (2013). Effect of blended learning environment on transfer of learning: an experimental study. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6): 518-529.
Driscoll, M. & Van Barneveld, A. (2015). Applying learning theory to mobile learning. American Society for Training & Development.
Farmer Robert & Nobes Carolyn. (2006). Extending the Campus Reach: To Local and Global Community using Innovative Teaching Technologies, Mount Saint Vincent University, Canada.
Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk and C. R. Graham (Eds.), Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
Krasnova, T. (2015). A paradigm shift: Blended learning integration in Russian higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences166, 399-403.
McCutcheon, K., Lohan, M., Traynor, M. & Martin, D. (2015). A systematic review evaluating the impact of online or blended learning vs. face‐to‐face learning of clinical skills in undergraduate nurse education. Journal of advanced nursing71(2): 255-270.
Oakley Burks, (2008).  Blended Learning: A New Approach in Higher Education, University of Illinois at Springfield, http://www.burksoakley.com/
Resta, P. (2015). Information and communication technologies in teacher education, division of higher education. Paris: UNESCO.
Swoboda, A. & Feiler, L. (2016). Measuring the Effect of Blended Learning: Evidence from a Selective Liberal Arts College. The American Economic Review106(5): 368-372.
Twigg, C. A. (2013). Improving learning and reducing costs: Outcomes from changing the equation. Change: The Magazine of Higher Learning45(4): 6-14.
Yang, H. H., Zhu, S. & MacLeod, J. (2016). Collaborative Teaching Approaches: Extending Current Blended Learning Models. In International Conference on Blending Learning (pp. 49-59). Springer International Publishing.