رابطه خویشتن شناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

دامنه تعارض در سازمان های امروز، به ویژه در مدارس، ضرورت بهره گیری از ترفندهای موثر مدیریت تعارض را افزایش داده است. نکته اساسی این است که شناخت مدیران از خود تا چه اندازه در کاربرد آنان از این ترفندها موثر است. در این پژوهش، رابطه خویشتن شناسی مدیران با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض بررسی شده است. جامعه آماری، همه مدیران مدارس ابتدایی شهر بجنورد بود 132) نفر( که از این میان 63 نفر به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند گزیده شدند. برای بررسی خویشتن شناسی مدیران، پرسش نامه راجرز و برای سنجش ترفندهای مدیریت تعارض، پرسش نامه استاندارد شده ی پوت نام و ویل سون به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که خویشتن شناسی مدیران رابطه ای معناداری با ترفند راه حل گرایی دارد؛ در حالی که رابطه آن با ترفند عدم مقابله و هم چنین ترفند کنترل معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها