بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از عواملی که بر انگیزش کودکان تاثیر می گذارد، شیوه سوگیری انگیزشی والدین در برابر آن ها است. نظریه پردازانی که نظریه خود مختاری را در حوزه انگیزش مطرح کرده اند، ابزارهای فراوانی ساخته اند تا بتوانند جنبه های انگیزش را در افراد و موقعیت های گوناگون بررسی کنند. از این میان، می توان مقیاس ادراک از والدین، نمونه کودکان را نام برد که ادراک کودکان را از «سوگیری پدر و مادر» ارزیابی می کند. در این پژوهش روایی و پایایی مقیاس ادراک کودکان از والدین برای کاربرد در ایران بررسی شد. برایش این کار، نخست گویه های این مقیاس به فارسی برگردانده شد. سپس مقیاس روی 452 دانش آموز دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر شیراز اجرا گردید 220) نفر پایه چهارم و 232 نفر پایه پنجم(. پس از گردآوری داده ها، با بررسی مقیاس به شیوه تحلیل مولفه های اصلی، شش عامل اصلی برای آن به دست آمد. برای بررسی روایی هم گرایی مقیاس، پرسش نامه محیط خانواده گی به کار گرفته شد. ضرایب باز آزمایی و ضرایب آلفای کرون باخ پایا بودن این مقیاس را نشان داد. روی هم رفته، این بررسی نشان داد که مقیاس سازگار شده برای کاربرد در ایران، روایی و پایایی خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها