بررسی رابطه سبک های دل بسته گی و هوش هیجانی

نویسنده

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطه سبک های دل بسته گی ایمن، اجتنابی، و دوسوگرا با هوش هیجانی در یک نمونه دانشجویی بررسی شده است. دویست دانشجوی دانشگاه تهران (107 دختر ، 93 پسر) با پر کردن مقیاس دل بسته گی بزرگ سال و مقیاس هوش هیجانی در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده های پژوهش شناسه های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و آزمون های t ، هم بسته گی، و رگرسیون به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که سبک های دل بسته گی رابطه ای معنادار با هوش هیجانی دارد. سبک دل بسته گی ایمن هم بسته گی مثبت، و سبک های دل بسته گی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) هم بسته گی منفی با هوش هیجانی دارد. سبک دل بسته گی ایمن با «الگوهای درون کاری» مثبت از خود و دیگران، «دریافت هیجانی» مثبت ، و تقویت «مدیریت هیجانی»، سطح هوش هیجانی را از فزایش می دهد. سبک های دل بسته گی نا ایمن نیز با «الگوهای درون کاری» منفی از خود و دیگران، «دریافت هیجانی» منفی، و تضعیف «مدیریت هیجانی»، سطح هوش هیجانی را کاهش می دهد. سبک های دل بسته گی، هم چنین، با راه بردهای گوناگون، «تنظیم عواطف»، بر سطوح هوش هیجانی تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها