بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، توصیف عینی، واقعی، و منظم ویژگی های جو سازمانی دبیرستان های دخترانه نواحی دوگانه سازمان آموزش و پرورش ارومیه و رابطه آن با روحیه دبیران آن ها است. جامعه بررسی شده در این پژوهش، 761 نفر از دبیران دبیرستان های دوره متوسطه نواحی دوگانه شهرستان ارومیه است که حجم نمونه آماری با فرمول کوکران 186 نفر برآورد شد. البته برای دست یابی به نتایج بهتر، حجم نمونه آماری 200 نفر در نظر گرفته شد. از دو ناحیه شهرستان، بر روی هم، 8 دبیرستان دخترانه، یعنی 4 دبیرستان از هر ناحیه انتخاب شد که در هر کدام از دبیرستان ها 25 دبیر به پرسش نامه پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد. روش آماری به کار رفته در این پژوهش، آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی داده ها بود که با استفاده از آن داده ها گردآوری، طبقه بندی، و سازمان بندی شد، به گونه ای که به طور منطقی قابل فهم و با هم مرتبط باشد. هم چنین فرضیه های پژوهش به وسیله آمار استنباطی، با بهره گیری از روش های اسپیرمن، آنالیز واریانس، و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. بررسی توصیفی یافته های پژوهش نشان داد که دبیرستان های بررسی شده در این طرح دارای جو باز و دبیران شاغل نیز دارای روحیه بالا بودند. تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که جو سازمانی با روحیه دبیران رابطه معنادار دارد که این یافته با یافته های برآمده از تحلیل توصیفی هم سو است به گونه ای که این رابطه با باز بودن جو مدارس متوسطه دخترانه اعتبار بیش تری می یابد، هم چنین، یافت های به دست آمده از آمار استنباطی نشان داد که متغیرهای روحیه (دل بسته گی، عقلانیت، و همانندی) و جو مدارس باهم رابطه معنادار دارد به گونه ای که بالا بودن روحیه دبیران دبیرستان های دخترانه مناطق دوگانه، وجود رابطه معنادار را میان متغیرهای روحیه و جو سازمانی بیش تر قوت می بخشد، در ارتباط با متغیرهای دموگرافیک مشخص شد که رابطه سن و پیشینه خدمت با روحیه دبیران معنادار است، اما رابطه معنادرای میان رشته تحصیلی و روحیه دبیران دیده نشد.

کلیدواژه‌ها