پیش بینی ابعاد هوش فرهنگی دبیران بر اساس سبکهای تفکر (مطالعه موردی دبیران مقطع متوسطه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای تفکر با هوش فرهنگی دبیران ، در مدارس مقطع متوسطه شهرستان نقده انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 145 دبیر با توجه به جنسیت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر و هوش فرهنگی آنگ و همکاران استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سبکهای تفکر 94/0α = و هوش فرهنگی861/0α = به دست آمد. داده ها پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های سبکهای تفکر با کل ابعاد هوش فرهنگی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، سبکهای تفکر قضایی، سلسله مراتبی، کلی نگر و آزاد اندیش نیز می‌تواند به طور مثبت و معنی داری، عامل فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relationship between thinking styles and Cultural Intelligence teachers in principals in high schools of Naghade, Iran

نویسندگان [English]

  • kamal naghipour 1
  • Hasan Qalavandi 2
چکیده [English]

Abstract
The present study was relationship between thinking styles and Cultural Intelligence teachers in principals in high schools of Naghade (a city in Iran). In a correlational descriptive study, 145 teachers were randomly selected according to sex and using stratified sampling proportional to size. Data was collected by Ang's and et al Cultural Intelligence questionnaire(2004) and Sternberg and Wagner's questionnaire (1992). for assessing reliability using cronbach's alpha coefficient organizational socialization organizational α = 0/861 and thinking styles α = 0/94 questionnaire Obtained. Hypothesis based on the data collected and analyzed using MANOVA and multiple linear regression analysis. The results showed that the thinking styles of Cultural Intelligence There is a significant positive relationship.In addition to, Legislative, Judicia, hierarchical, global and liberal thinking styles to be a significant and positive aspects metacognitive, cognitivemotivation and behavioral compontnt transaction to predict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Cultural Intelligence
  • Thinking Styles
  • School Teachers
ابزری، مهدی.، اعتباریان، اکبر و خانی، اعظم(1389). ‌‌تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی،پژوهش نامه مدیریت تحول، 2(4): 41-26
استرنبرگ، رابرت جی(1380). سبک‌های تفکّر، ترجمۀ علاالدین اعتمادی اهری و علی اکبر خسروی، تهران: پژوهش دادار.
امامی پور، سوزان (‌1380‌). بررسی تحولی سبک‌های تفکّر دانش‌آموزان و دانشجویان در رابطه با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، رساله دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
امامی‌پور‌، سوزان و سیف‌، علی اکبر ( 1382)، بررسی تحولی سبک‌های تفکّر در دانش‌آموزان و رابطۀ آن‌ها با خلّاقیّت و پیشرفت تحصیلی‌، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی‌، تهران‌.
پورقاز، عبدالوهاب.، کاظمی، یحیی و محمدی، رامین (1390). بررسی رابطۀ سبک‌های تفکّر با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در مدیران مدارس مقاطع سه‌گانۀ شهر بیرجند، فصلنامه توسعه کارآفرینی،3(11): 75-67.
حسینی نسب، سید داود و قادری، وریا(1390). بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی با بهره‌وری مدیران در مدارس شاهد استان آذربایجان غربی، فصلنامه علوم تربیتی،4(13): 44-27.
حمیدی، فریده.، دماوندی، مجید ابراهیم و دهنوی، الهام(1391). رابطۀ هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،3(1):7.
خورشیدی، مریم و همکاران(1392) بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی،چشم انداز مدیریت دولتی، 13: 65-84.
رابینز‌، استیفن پی(1390). مبانی رفتار سازمانی، ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سی و دوم
رضائیان، علی و نائیجی، محمد جواد(1391). هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک، مطالعات مدیریت راهبردی. 9 :34-15.
سرایی، حسن ( 1382 ). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری. تهران: سمت.
صادقی، علیرضا.، مهرمحمدی، محمود و ملکی، حسن ( 1389 ). آموزش چند فرهنگی، صلاحیتمغفول نظام تربیت معلم ایران. دهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامۀ درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
عابدینی منش، انسیه و خادمی نو‌ش‌آبادی، سیدجلال(1393). سبک‌های تفکّر و مهار‌ت‌های اجتماعی، رشد آموزش علوم اجتماعی، 16، 3: 47.
عبداله‌زاده، اکبر(1388). مقایسۀ رابطه بین انواع سبک‌های تفکّر با میزان یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانش‌آموزان دختر و پسرمدارس فنی و حرفه‌ای شهر تهران، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی،5(3): 125-142.
قاسمی مدنی، شجاع (1390 ). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و سبک‌های تصمیم‌گیری در بین مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
قدم‌پور، عزت اله.، مهرداد، حسین و جعفری، حسنعلی(1390). بررسی رابط‌ۀ بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 2(1): 101-81.
هادی زاده مقدم، اکرم و حسینی، ابوالحسن(1387). بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی  مورد کاوی: مرکز نوسازی و تحول اداری www.jobportal.ir
هرسی‌، پال و بلانچارد‌، کنث(1383). مدیریت رفتار سازمانی، علاقه‌بند‌،علی‌، تهران: امیر‌کبیر، چاپ بیست و سوم.
 
Alon, I. & Higgins, J. M. (2005). Global leadership success through emotional and cultural intelligences. [Article]. Business Horizons, 48(6): 501-512. doi: 10.1016/j.bushor.2005.04.003
Ang, S. & Inkpen, A. C. (2008). Cultural intelligence and offshore outsourcing success:A framework of firm-level intercultural capability. Decision Sciences, 39(3), 337-358. doi: 10.1111/j.1540-5915.2008.00195.x
Ang, S. & Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement and applications (pp. 3-15). Armonk, NY: M. E. Sharpe.
Ang, S., Van Dyne, L. & Koh, C., (2006). Personality correlates of the fourfactor model of cultural intelligence. Group and organization Management,31, 100-123.
 Ang. S., Van Dyne, L., Koh, C. & Ng, K.Y. (2004). The measurementcultural intelligence, Paperpresented at the 2004 Academy ofmanagement symposium onCultural Intelligence.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C.K.S., Ng, K.Y., Templer, K.J., Tay, C. & Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation, and task performance. Management and Organization Review, 3: 335–371.
Brislin, R., Worthley, R. & Macnab, B. (2006). Cultural intelligence: Understanding behaviors that serve people's goals. Group & Organization Management, 31(1):40-55. doi: 10.1177/1059601105275262.
Buluş, M. (2005). İlköğretim bölümü öğrencilerinin düşünme stilleri profili açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 6, 1-24
Dagher, G. (2010). The relation between motivational and behavioral cultural intelligence and the three dimensions of cross-cultural adjustment among Arabs working in the USA. The Business Review, Cambridge, 15(1): 137.
Deng, L. & Gibson, P. (2009). Mapping and modeling the capacities that underlie effective cross-cultural leadership. Cross Cultural Management, 16(4): 347.
Earley, P. C. & Mosakowski, E. (2004). Toward cultural intelligence: Turning cultural differences into a workplace advantage. Academy of Management Executive ,18(3): 151-157.
Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Earley, C. & Gibson, C. (2002).Multinational work teams: a new perspective, Routledge, Mahwah.
Fer, S. (2005). Düşünme stilleri envanterinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Validity and reliability study of the thinking styles inventory]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2): 433-461.
Fer, S. (2007). What are the thinking styles of Turkish student teachers? Teachers College Record, 109 (6): 1488-1516.
Four Factor Cultural Intelligence Scale. (2004). Cultural IntelligenceCenter, US.
Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. J. (1997). Style of thinking, abilities, and academic performance. Exceptional children, 63: 295-312                      
Harrison, A. and Bramson, R(2002). The Art of Thinking. Berkley Publishing Group.
Imai, L. & Gelfand, M. J. (2010). The culturally intelligent negotiator: The impact of cultural intelligence (CQ) on negotiation sequences and outcomes. Organizational Behavior & Human Decision Processes,112(2), 83-98. doi:10.1016/j.obhdp. 2010. 02.001
Imai, Rin, (2007), “The culturally Intelligent Negotiator: The Impact of CQ on Intercultural Negotiation Effectiveness”, Thesis, University of Maryland.
Inweregubu, J. (2006). An inversting of thinking stylels and learning approaches of university students in Nigeria(Ph.D).
Kao, G. YM., Lei, PL. & Sun, CT. (2007). Thinking style impacts on web search strategies. Computers in Human Behavior, 24 (4): 1330-1341.
Livermore, D. (2010). Leading with cultural intelligence: The new secret to success. New York: American Management Association.
Meyer, J. W. (2007). Globalization: Theory and trends. International Journal of Comparative Sociology, 48(4): 261- 273.
Moody,M.C.(2007). “Adapting behavior in intercultural environments: The relation between cultural intelligence factors  and BIG five personality traits”.  Dissertation foe the degree of doctor of philosophy.
Moon, T. (2010). Organizational cultural intelligence: Dynamic capability perspective. Group & Organization Management, 35(4): 456-493. doi: 10.1177/1059601110 378295
Murphy, A., & Janeke, H. (2009). The relationship between thinking styles and emotional intelligence: An exploratory study. South African Journal of Psychology, 39(3): 357–375.
Nieto, C. P., & Bode, P. (2008). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education, (5th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Ramalu, S. S., Raduan Che, R., Kumar, N., & Uli, J. (2010). Doing business in global arena: An examination of the relationship between cultural intelligence and crosscultural adjustment. Asian Academy of Management Journal, 15(1): 79-97.
Ruby, A. (2005). Reshaping the university in an era of globalization. Phi Delta Kappan, 87(3): 233-236.
Saracaloğlu, A. S., Yenice, N., & Karasakaloğlu, N. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerin düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması [The comparison of education faculty student's thinking styles in terms of various varieties]. The Journal of International Social Research,1(5): 732-751.
Sternberg , R. J. & Wagner, R. K. (1992). Thinking Styles Inventory, unpublished test, Yale University
Sternberg, R. J. (2009). Thinking styles. New York: Cambridge University Press.
Sternberg. R. J (1998) Mental self- government: A theory of intellectual 1. styles and their development. Human Development, 31, 197-224.
Sterenberg, R. J. 1997. Mental self Government: A Theory of Intellectual styles and their development, human development, 31, 197 – 224.
Templer, K.J., Tay, C., & Chandrasekar, N.A. (2006). Motivational cultural intelligence: Realistic job previews, realistic living conditions preview, and cross-cultural adjustment. Group and Organization Management, 31, 154–173.
Thomas, D. C. & Inkson, K. (2003). Cultural intelligence: People skills for global business. San Francisco, CA: Berret-Koehler.
Thomas, D., Elron, E. & Stahl, G. (2008), "Cultural intelligence: Domain and Assessment", International journal of cross cultural management, vol. 8, no. 123, pp. 123-143.
Triandis, H. C. (2006). Cultural intelligence in organizations. Group & Organization Management, 31(1), 20-26. doi: 10.1177/1059601105275253.
Triandis, Harry C. (2004). The many dimensions of culture. Academy of Management Executive, 18 (1): 151–170
Van Dyne, Lin - Ang, Soon, (2005), “Cultural Intelligence: An Essential Capability for Individuals in Contemporary Organizations”, Global Edge. Msu. Edu. http:// www.culturalq.com
van Woerkom, M. & de Reuver, R. S. M. (2009). Predicting excellent management performance in an intercultural context: A study of the influence of multicultural personality on transformational leadership and performance. International Journal of Human Resource Management, 20(10), 2013-2029. doi:10. 1080/09585190903175589.
Walker, A. & Riordan, G. (2010). Leading collective capacity in culturally diverse schools. School Leadership & Management, 30(1): 51-63.
Zhang, L. f & Sternberg, r. j(2005)." A threefold model of intellectual styles" Educational psychological psychology review, 17(1): 1-53.
Zhang, LF. & Sternberg, R. J. (2001). Perspectives on thinking, learning and cognitive styles. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Zhang, LF. & Sternberg, R. J. (2006). The nature of intellectual styles. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Zhang, LF. (2008). Teachers' styles of thinking: An exploratory study. Journal of Psychology, 142 (1): 37-55.
Zhang, Li-Fang, and Robert J. Sternberg, eds. (2009). Perspectives on the Nature of Intellectual Styles. New York, NY: Springer Publishing Company.