بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از دیدگاه صاحبنظران(مورد دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام‌نور

2 هیأت علمی دانشگاه تهران

3 هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحبنظران این حوزه در دانشگاه تهران است. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته در اختیار 48 نفر از صاحبنظران دانشگاه تهران قرار داده شد. قابلیت اعتماد پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 93/0 است.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد ، میانگین) و آمار استنباطی(تی تک نمونه‌ای، خی‌دو، فریدمن و آزمون ویلکاکسون) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت موجود بین‌المللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحبنظران پیرامون هدف‌های ششگانه‌ی بین‌المللی شدن در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. پیرامون وضعیت موجود فعالیت‌های بین‌المللی شدن دانشگاه تهران، نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه‌های مربوط به آگاهی، تعهد، برنامه‌ریزی، عملیاتی نمودن برنامه‌ها، تقویت و بازبینی از دیدگاه صاحبنظران در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش همچنین نشان می‌دهد وجود منابع مالی ناکافی، از جمله عمده‌ترین موانع بین‌المللی شدن دانشگاه تهران می‌باشند. بالاخره، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه تهران فاصله معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Current and Optimal Status of Internationalization in the University of Tehran from Specialists View

نویسندگان [English]

  • neda esmaeilnia 1
  • Abolghasem Naderi 2
  • Hamidreza Arasteh 3
چکیده [English]

The current research seeks to study the current and ideal international status of Tehran University from a scientific point of view. Statistical sample population of this study is chosen from among the professionals in the area of internationalization consisting of forty eight experts from Tehran University international (including the dean of the university, international counselor of university of Tehran faculties and the co-coordinator in the Tehran University for international affairs). Considering the functional purpose and the data collection methods, this study is of descriptive and ongoing kind. Researcher made questionnaires based on likert spectrum and documents, evidences and observations were used to collect the data. The reliability of the questionnaire was obtained on kronbach…
Descriptive (frequency, percentage, average) and deductive(one variable T-test, chi square, freedman, and vilcacson tests)in statistical methods were used in order to analyze the data. Results of the present study shows that the international status of Tehran university is in a fairly optimal level. The results of the study around the present condition of Tehran university activities of internationalization shows that the relevant factors of cognizance, commitment, planning, programme-making, reinforcing, reviewing is evaluated being at a fairly ideal level. With regard to the respondents’ opinions the results of the study show that the main obstacle facing the internationalization of the University of Tehran is the shortage of financial resources. The results of the study show that there is a meaningful gap between present and ideal condition of university of Tehran’s internationalization process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • Internationalization
  • University of Tehran
آراسته، حمید رضا(1387). جهانی‌شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر، رهیافت، 42، 45-39.
آراسته، حمیدرضا.، سبحانی نژاد، مهدی و همایی، رضا(1387). وضعیت دانشگاه‌های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 50، 66- 47.
بازرگان، عباس(1386). بررسی آموزش فراملّی در ایران و پیشنهاد ساختار مناسب برای تضمین کیّفیت آن، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌یزی آموزش عالی.
بازرگان، عباس(1388). ظرفیت سازی برای تضمین کیّفیت آموزش مهندسی در ایران، ضرورت ملّی و فرصت‌سازی برای عرضۀ آموزش مهندسی فراملّی، فصلنامۀ آموزش مهندسی ایران، 11(83): 38-29.
بازرگان، عباس.، حسین قلی‌زاده، رضوان و دادرس، محمد(1389). نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسائل و چشم‌انداز، فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 58، 17-1.
بخشی شیخ احمد، مهدی و بهاری، بهنام(1387). دیدگاه‌های مختلف دربارل جهانی شدن فرهنگی و چالش‌های فرهنگ دانشجویی، دانشگاه اسلامی، 40،100- 83..
برنامۀ استراتژیک و برنامه پنج‌سالۀ دانشگاه تهران (1389-1384).
برنامۀ پنج‌سالۀ دوم دانشگاه تهران( 1394- 1390)
بنی‌عامریان، مریم.، جوادی پور، محمد.، حکیم‌زاده، رضوان و نجفی، علیرضا( 1393). جایگاه هویّت فرهنگی – مذهبی ایران در بین‌المللی کردن آموزش عالی. همایش بین‌المللی توسعۀ آموزش عالی فرامرزی: فرصت‌ها و چالش‌ها.
پورعزت، علی‌اصغر.، خواستار، حمزه.، طاهری عطار، غزاله.، فراحی، محمدمهدی و نرگسیان، عباس(1387). الگوی مطلوب طراحی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن، دانشگاه آزاد اسلامی، 40، 22-3.
دهشیری، محمد رضا(1379). جهانی شدن و هویّت ملّی، نشریۀ علوم سیاسی مطالعات ملّی، پاییز (‌5):71- 100.
رحمتی، مرجان(1382). بررسی پدیده‌های جهانی شدن و آموزش عالی از دیدگاه مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقاتوفناوری و رؤسای دانشگاهها و مراکز، پایان‌نامه دورۀ کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی.
عصاره، علیرضا.، خسروی نژاد، شهرزاد و الهام‌پور، حسین(1390). بررسی موانع بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌های آزاد منطقۀ 6 ‌( استان خوزستان) از دیدگاه اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها، مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش.
 فتحی واجارگاه، کوروش.، زارع، عذرا و یمنی، محمد(1388). بررسی موانع بین المللی‌سازی برنامۀ درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 54، 82- 63.
قانون برنامه پنجم توسعه(1394_1390).
منتظر، غلامعلی(1387). مکنت و مکانت دانشگاه(کنکاشی در جایگاه علمی دانشگاه‌های برگزیده ایران و جهان). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
Bao, L. (2009). Faculty Development and Campus Internationalization A Case Study, Doctoral dissertation, Drake University.
Bendriss, R. (2007).Internationalization efforts at state universities in Florida, Doctoral dissertation the University of Central Florida.
Bostrom, Ch. A. (2010). Diffusion of Internationalization in Turkish Higher Education. Journal of Studies in International Education,14, 143-160.
Bruce, R. G. (2009). Institutional Design and Internationalization of U.S. Postsecondary Education Instituions, Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy, the Ohie State University.
Childress, Lisa K. (2009). Internationalization Plans for Higher Education Institutions. Journal of Studies in International Education, 13, 289-309.
Courts, D. A. (2004). Internationalizing an Institution: an emerging model of effective leadership, Infrastructure and Cultural Factors. Doctoral dissertation, West Virginia University.
De wit, H.; Jaramillo, C.; Isabel, A.; Gacel, J. & Knight, J.(2005). Higher Education in Latin America: The International Dimension, Washington D.C.: The World Bank.
Harder, J. N. (2010). Internationalization Efforts in United States Community Colleges: A comparative Analysis of Urban, Suburban and Rural Institution Doctoral dissertation. Old Dominion University.
Hayle, E. M.(2008). Education Benefits of Internationalizing Higher Education: The Student's Perspectives. The Student's Perspectives, A thesis for the degree of master of Education, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
Klieger, C. J. (2005). A tangled web: International Student, Study abroad, and internationalization at an American University, A Dissertation for the degree of doctor of education.
Knight, J. N. (2004). Internationalization Remodeled: Definitions, Approaches, and Rationales. Journal of Studies in International Education, 8, 5-31.
Knight, J. N.(2007). Internationalization: Concepts, Complexities and Challenges. James J.F. Forest and Philip G. Altbach (eds.), International Handbook of Higher Education, Springer: 207–227.
Myoubi, M. R. ,& Massoud, k. H. (2007). The Strategy of Internationalization In universities. A quantitative evaluation of the intent and implementation iv UK universities. International Journal of Educational Management, 21 (4): 329 – 349.
OECD (2011). Education at a Glance. OECD: Paris.
Piage E. S. (2007). Internationalization and Higher Education: Understanding the impact of Short-term Study Abroad. A Dissertation for the Degree Doctor of education. Arizona state university.
Qiang, Zh. (2003). Internationalization of Higher Education: toward a conceptual framework. Policy Future in Education,1 (2): 248-270.
Rumbley, E. L. (2007). Internationalization in the University of Spain: opportunities, imperatives, and outcomes, Doctoral dissertation, Boston College.
Siah, F. (2009). Internationalization of higher education in Iran: An interpretive case study of perceptions of a selected group of university professors, Doctoral dissertation, University of Hawai'i at Manoa.
Tambascia, J. A. (2005). Internationalization of Higher Education: A Case Study of a private U.S. Research University, Doctoral Dissertation, University of Southern California.
Watabe, Y. (2010). Japanese Approaches to Organizational Internationalization of Universities: A Case Study of Three National University Corporations, Doctoral dissertation, The University of Minnesot.