تحلیل محتوای آموزشی علم و فناوری نانو 12-K در استرالیا و ایالات متحده آمریکا با تمرکز بر راهبردهای یاددهی- یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه راهبردهای یاددهی-یادگیری استخراج شده از متون آموزشی علم و فناوری نانو کشورهای پیشرو به منظور بررسی ارتباط نوع راهبرد با موضوع درس، دوره تحصیلی و همچنین مقایسه‌ی راهبردهای استخراج شده در نمونه‌های مورد بررسی بوده است. این پژوهش با روش ترکیبی طرح اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، کلیه کشورهای پیشرو در زمینه آموزش علم و فناوری نانو در دوره تحصیلی 12-K بوده‌اند و نمونه‌ها (ایالات متحده‌ی آمریکا و استرالیا ) به روش غیر احتمالی- هدفمند انتخاب شدند. ابزار بکارگرفته شده نمون‌برگ‌های فیش‌برداری و جدول‌های تحلیل محتوا بوده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند راهبردهای یاددهی-یادگیری در نمونه‌های مورد بررسی از تنوع خوبی برخوردار بوده، به گونه‌ای که از بیست و چهار راهبرد متداول در آموزش علوم تجربی، در ایالات متحده آمریکا، نوزده و در استرالیا، بیست و یک راهبرد متفاوت از متون آموزشی علم و فناوری نانو استخراج گردیدند. نتایج نشان دادند که راهبردهای استخراج شده با موضوع درس و دوره تحصیلی ارتباط تنگاتنگی داشته‌اند به عنوان مثال در آموزشِ موضوع کاربرد علم و فناوری نانو، راهبردِ آزمایشگاه در آمریکا و راهبردِ چند رسانه‌ای در استرالیا بیشترین فراوانی را داشته است و همچنین در ایالات متحده‌ی آمریکا، راهبرد کشفی در دوره ابتدایی و راهبرد آزمایشگاه در دوره متوسطه بالاترین فراوانی را نشان داده‌اند. با نتیجه‌گیری از تحلیل مقایسه‌‌ای بین دو نمونه مورد مطالعه، مشخص گردید که علاوه بر موضوع درس و دوره تحصیلی، عواملی چون امکانات، الویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های آموزشی نیز بر انتخاب راهبردهای یاددهی-یادگیری آموزش علم و فناوری نانو اثر گذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of K-12 Nano-science and Nano-technology Educational Content in Australia and United States of America with a focus on Teaching and Learning Strategies

نویسنده [English]

  • Zahra Mehraban
faculty member of Organization for Educational Research and Planning (OERP)
چکیده [English]

The aim of this study was investigation the teaching and learning strategies has been extracted from nano-science and nano-technology educational contents to find out the relationship between the type of strategy with content and educational period, and also making comparison between samples due to teaching and learning strategies. The study was conducted by using mixed method research (an exploration design). The population of this study was all pioneer countries in the field of nano-science and nano-technology in their K-12 programs. Samples (United States of America and Australia) were selected through nonprobability-purposive sampling method according some defined criteria. It was found that the extracted teaching and learning strategies (of the two studied samples) had shown high diversity, so that, the nineteen and twenty one strategies were recognized from the analyzed educational contents of USA and Australia, respectively. It was found the extracted strategies were highly affected from the subject and the educational period as well as the educational possibilities, priorities and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching-learning strategies
  • mixed method research
  • nano-science and nano-technology
خدایاری شهسواری، ایرج. (1387). مطالعۀ تطبیقی روش‌های آموزش فناوری نانو در ایران و کشورهای پیشرو و ارائه مناسب‌ترین روش‌های آموزش در ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
کِرس‌وِل، جان و پلانوکلارک، ویکی‌ (1390). روش‌های پژوهش ترکیبی، ترجمۀ علیرضا کیا‌منش، تهران: آییژ.
میرزابیگی، علی (1384). برنامه‌ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون.
ملکی، حسن (1391). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: مدرسه.
مهربان، زهرا (1391). راهنمای ورود مفاهیم علم و فناوری نانو در محتوای کتاب‌های درسی شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی دورۀ متوسطۀ تحصیلی (طرح پژوهشی شماره 662). تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 
Abdul Mateen, T. (2013). Role of using brainstorming on student learning outcomes during teaching of science studies at middle level interdisciplinary. Journal of contemporary research in business, 4 (9): 1089- 1097.
cero, V. O., Javier, E. S. & Castro, H. O. (2010). Principles and Strategies of Teaching. Manila, Philipnes: Book store.
Bagaria, H. G., Michelle R., Dean, M. R., Nichol, C. A. & Wong, M. S. (2011).  Self-Assembly and Nanotechnology: Real-Time, Hands-On, and Safe Experiments for K-12 Students. Journal of Chemical Education, 88 (5): 609–614.
Bell, D. & Kahrhoff, J. (2006). Active Learning Handbook. Webster University, Retrieved from: http://www.cgs.pitt.edu/sites/default/files/Doc6-GetStarted_ActiveLearningHandbook.pdf.
Blonder, R. & Sakhnini, S. (2012). Teaching two basic nanotechnology concepts in secondary school by using a variety of teaching methods. Chemistry Education Research and Practice, 13, 500-516.
Campos, A.R., Knutson, C.M., Knutson, T. R., Mozzetti, A. R., Haynes, C.L. & Lee Penn R. (2016). Quantifying Gold Nanoparticle Concentration in a Dietary Supplement Using Smartphone Colorimetry and Google Applications. Journal of Chemical Education, 93 (2): 318–321.
Dale, E. (1969). Audio visual Methods in Teaching. New York: Rinehart and Winston, INC.
Das, R. C. (2007). Science Teaching in Schools. New Delhi: starling Publisher.
Eash, M. J. (1991). Curriculum Components. In A. Lewy (Ed.), the International Encuclopedia of Curriculum. Oxford: Pergamon Press, p.p. 67-69.
Eisner, E.W. (1994). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School programs. New York, NY: Macmillan Publishing.
Feather J. L. & Aznar M. F. (2011). Nanoscience Education, Workforce Training, and K-12 Resources. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group.
Gilbert, S. W. (2011). Models-Based Science Teaching: Understanding and Using Mental Models. Virginia: NSTA Press.
Goodlad, J. I. (1979). Curriculum inquiry: The study of curriculum practice. New York, NY: McGraw Hill.
Goss, V., Brandt, S. & Lieberman, M. (2013).  The Analog Atomic Force Microscope: Measuring, Modeling, and Graphing for Middle School. Journal of Chemical Education, 90 (3), 358–360.
Gredler, M. E. (2004). Games and simulations and their relationships to learning. In Jonassen, D. H. (Ed.), Handbook of research on educational communications and technology (2nd Ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, p.p. 571-581.
Hajkova, Z., Fejfar, A. & Smejkal, P. (2013). Two Simple Classroom Demonstrations for Scanning Probe Microscopy Based on a Macroscopic Analogy. Journal of Chemical Education, 90 (3), 361–363.
Hudson, R., Bishop Al., Glaisher, S. & Katz, J. L. (2015). Visualizing Nanocatalysts in Action from Color Change Reaction to Magnetic Recycling and Reuse. Journal of Chemical Education, 92 (11), 1892–1895.
Kalra, R. M. & Gupta, V. (2012). Teaching of science, a Modern approach. New Delhi: PHI Learning Private limited.
Kao, J.Y.,  Yang,M.H. & Lee, C.Y. (2015). From Desktop Toy to Educational Aid: Neo Magnets as an Alternative to Ball-and-Stick Models in Representing Carbon Fullerenes. Journal of Chemical Education, 92 (11), 1871–1875
Klein, M.F. (1985). Curriculum Design. In Husen, T. & Postlethwaite, T. N. (Eds.), International Encyclopedia of Education: Curriculum Studies. Volume II, Oxford England: Pergamon Press, pp. 1163-1170.
Lakshmi, G. B. & Rao, D. B. (2004). Methods of Teaching Life Sciences. New Delhi: Discovery Publishing House.
Laxmi, G. V. S., Subbaiah, G. L. & Rao, D. B. (2010). Methods of Teaching Environmental Sciences. New Delhi: Discovery Publishing House.
National Research Council (NRC) Committee on Undergraduate Science Education. (1997). Science Teaching Reconsidered: A Handbook. Washington, D.C.: National Academy Press.
Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. (2010). Mathematics Teaching and Learning Strategies in PISA. Retrieved from: https://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/46052236.pdf.
Poorman, P. B. (2002). Biography and role-playing: fostering empathy in abnormal. Teaching of Psychology, 29 (1), 32-36.
Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill.
Prensky, M. (2006). Don’t bother me mom – I’m learning: How computer and video games are preparing your kids for 21st century success – and how you can help. St. Paul, MN: Paragon House.
Ramakrishna, B. L., Ong E. W., Garcia, A. A., Pizziconi, V. B.,  Razdan A. & Glaunsinger, W. S. (2000). Interactive Nano-Visualization of Materials over the Internet. Journal of Chemical Education, 77 (9), 1114-1115.
Royal Society Policy document. (2004). Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties. UK, London: Latimer Trend Ltd, Plymouth.
Ruben, B. R. (1999). Simulations, Games, and Experience-Based Learning: The Quest for a New Paradigm for Teaching and Learning. Simulation & Gaming, 30(4), 498–505.
Singh, Y. K. & Nath, R. (2007). Teaching of General Science, New Delhi: APH Publishing.
Sree, K. J. & Rao, D. B. (2004). Methods of Teaching Science. New Delhi: Discovery Publishing House.
Strauss, K. (2006). Tales and Tails: Storytelling the Woders of the Natural World. London UK: A member of Greenwood publishing group.
Tulasi, G. P. (2004). Methods of Teaching Elementary Science. New Delhi: Discovery Publishing House.
Van den Akker, J. (2010). Building bridges: how research may improve curriculum policies and classroom practices. In Van den Akker, J. & Stoney, S. M. (Eds.), Beyond Lisbon 2010: perspectives from research and development for education policy in Europe. Berkshire: National Foundation for Educational Research the Mere, p.p.175-195.
Westwood, P. (2008). What teachers need to know about teaching methods. Camberwell, Vic: ACER Press.
Wilson, C. (2013). Brainstorming and Beyond, A User-Centered Design Method. UK: Morgan Kaufmann.
Yardley-Matwiejczuk, K. M. (1997). Role Play: Theory and Practice. London UK: SAGE.
Yoakam, G. A. & Simpson, R. G. (1963). Modern Methods and Techniques of teaching. New York: The Macmillan Company