بررسی نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره متوسطه

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. نمونه آماری 300نفر از دانش‌آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها‌ی پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک‌های یادگیری کُلب (LSI) با چهارسبک(همگرا، واگرا، جذب‌کننده و انطباق یابنده)و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SGSES) جمع‌آوری شد. داده‌ها بااستفاده از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تحلیل واریانس یکراهه به همراه آزمون تعقیبی توکی)تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که سبک‌های یادگیری واگرا‌، همگرا‌، جذب‌کننده و انطباق‌یابنده در خودکارآمدی دانش‌آموزان مؤثر است. مقایسه میانگین نمرات مؤید آن است که میزان خودکارآمدی دانش‌آموزانی که از سبک یادگیری واگرا استفاده می‌کنند به‌طور معنا‌دار بیشتر از سبک‌های یادگیری همگرا،جذب‌کننده و انطباق یابنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning styles and the high school students' self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Rogheye GholiZade
  • Qodsi Ahghar
چکیده [English]

To explore the extent to which learning styles play a role in high school students' self-efficacy, a sample of 300 students was randomly selected, and then given two questionnaires: one on learning styles and another on self- efficacy. The analysis of the collected data shows that learning styles affect self-efficacy; however, the divergent style is more effective than the other three.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles; self
  • efficacy; divergent; convergent styles