رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای 250 نفری از دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های دولتی شهر آمل، از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه‌های اضطراب امتحان، کمال‌گرایی چند بعدی، و انگیزش پیشرفت ارزیابی شدند. داده‌ها به روش‌های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت معناداری با پیشرفت تحصیلی دارند، اما بین کمال‌گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری مشاهده نشد. متغیر‌های سخت کوشی، اعتمادبه‌نفس، اضطراب امتحان (به صورت منفی) و پشتکار به‌ترتیب نقش معنا‌داری را در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نشان دادند. بنابراین، به نظر می‌رسد راهبردهای افزایش انگیزش پیشرفت و کاهش اضطراب امتحان در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نقش‌ به‌سزایی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting academic achievement through test anxiety, perfectionism, and achievement motivation

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahdavi-Ghoravi
  • Masoumeh Khosravi
  • Mahmoud Najafi
چکیده [English]

To re-examine the relationship between academic achievement, test anxiety, perfectionism, and achievement motivation, a random sample of 250 female high school seniors was selected and then given a questionnaire containing questions on last three constructs. Academic achievement was measured by students' grade point average. The analysis of the collected data revealed that the more a student has test anxiety the lower her grade point average, just as the latter's relationship with motivation is the other way around. Self-confidence, hard work, and resilience were also correlated with academic achievement. Thus, it appears that increasing motivation and decreasing test anxiety is in order if improvement in academic achievement is desired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety; perfectionism; achievement motivation
  • Academic Achievement