تأثیر آموزش‌های اسلامی خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زوجین

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر نقش آموزش‌های اسلامی بر افزایش رضایت‌ زناشویی زوجین بررسی شد. جامعه آماری پژوهش زوجین شهر اصفهان و نمونه آماری 30 زوج بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی اینریچ بود. طرح پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصادفی گروه‌های آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی (آموزش‌های اسلامی خانواده) در میان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 90 دقیقه‌ای و یک بار در هفته اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون و یک ماه پس از اجرای پس‌آزمون از هر دو گروه آزمون پیگیری به‌عمل آمد. به‌منظور تجزیه داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیری و کواریانس(مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش‌های اسلامی بر افزایش رضایت‌ زناشویی زوج‌ها در پس‌آزمون و همچنین در پیگیری مؤثر بوده است (05/0P≤). ولی در بعد موضوعات شخصیتی مؤثر نبوده است(05/0P ≥).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing marital satisfaction through Islamic family education

نویسندگان [English]

  • Mansor Sudani
  • Farzaneh Monjezi
  • Abdollah Shafiabadi
چکیده [English]

Abstract
Islamic family education is an effective way of improving marital life. To show this effectiveness a randomly selected group of 30 couples was divided into two groups, one of which was put through a six 90 minutes weekly sessions course. Using the Enrich questionnaire on marital satisfaction, the post-course and the follow up data show a significant increase in the experimental group's marital satisfaction. However, no impact on personality issues was detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic family education; marital satisfaction; family