عمل زمینه‌ساز تربیتی: تحت هدایت تفکّر متعارف یا تأملی؟

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بهبود فهم خود از عمل زمینه‌ساز تربیتی در پرتو دیدگاه‌‌های موسوم به عملی بود. بدین منظور، سه عمل زمینه‌ساز فلسفه‌ورزی، برنامه‌ریزی درسی و تدریس از این منظر بررسی شد. فرض بر آن بود که دیدگاه‌‌های عملی برخی محدودیت‌‌های فهم ما از اعمال زمینه‌‌ساز ما را آشکار می‌کنند، و در تلاش برای این آشکارسازی طریقی برای فائق آمدن بر این محدودیت‌‌ها ارائه می‌‌شود. با نگاه به تربیت به‌عنوان عمل (پرکسیس) و نقش تفکّر عملی در بهبود و ارتقاء این عمل، فیلسوف تربیتی، برنامه‌ریز درسی و معلم درصدد رفع محدودیت‌‌های تفکّر متعارف و دستیابی به فضیلت عملشان از طریق تأمل بر عمل خود برمی‌آیند. انتظار این است که طریق ر‌هایی از این محدودیت‌‌ها را در امکانات ذاتی رویکرد عملی بتوان یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflective, rather than conventional, thought: paving the way for educational praxis

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Alehosseini
  • Mahmoud Mehrmohammadi
چکیده [English]

To help with the improvement of the general understanding of how the educational praxis come about, three acts of philosophizing, curriculum planning, and instruction are examined from the practical perspective. It is assumed that such perspective helps not only with the clarification of certain limitations in the conventional understanding of how the educational praxis comes about, but with the identification of ways of overcoming them as well. Considering education as a praxis and the role of practical thought in its improvement, the educational philosopher, the curriculum planner, and the instructor aim at overcoming the limitations in conventional thinking, and reaching the height of their practice through reflection. It is expected that the very essence of the practical perspective would pave the way for overcoming these limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • practical philosophy; practical approach; reflective thought; philosophy of education; curriculum planning; instruction