تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد رشتۀ تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش تدریس علوم مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی انجام شد. روش ‌پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهرستان بابلسر بود که از بین آن‌ها، 50 دانش‌آموز دختر و پسر به ‌طور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی بر روی هر دو گروه، گروه آزمایشی به مدت 12 جلسۀ 45 دقیقه‌ای تحت آموزش علوم از طریق روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی قرار گرفتند و گروه گواه از طریق روش تدریس سنّتی آموزش دیدند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس‌آزمون (بلافاصله پس از اتمام آموزش) و آزمون پی‌گیری (پس از گذشت 3 ماه ) به اجرا درآمد. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های آماری تحلیل کوواریانس و تحلیل اندازه‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد؛نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت بین نمرات پیشرفت تحصیلی علوم در دو گروه آزمایشی و گواه معنادار بود. بنابراین، روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی می‌تواند به‌عنوان روش تدریسی فعّال و مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Aesthetics-Based Teaching on Academic Achievement (A Comparative study of Aesthetics-Based Teaching Method and Traditional Methods of Teaching)

نویسندگان [English]

  • hakimeh alsadat sharifzadeh 1
  • fereshteh ba ezzat 2
  • Hamideh Jalalian rad 3
چکیده [English]

 
The aim of this research was to investigate the effectiveness of aesthetics-based teaching on academic achievement of fifth grade students in Elementary school science course. The study was of quasi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up with control groups. The population included male and female students in fifth grade of elementary school in Babolsar, out of which, 50 boys and girls were selected and assigned randomly to both experimental and control groups. After administering the pre-test to both groups, the experimental group underwent 12 sessions (each session lasted of 45 minutes) of science instruction through teaching methods which were based on aesthetics. The control group was trained by the traditional methods. After that, a post-test (immediately after training) and a follow-up test (after 3 months) were administered to both groups. The data was analyzed using repeated-measures analysis of covariance. The results showed a significant difference between the achievement scores of the two groups. Based on these results, aesthetic-based teaching can be considered an active and effective teaching method for the students’ achievement in science course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Methods
  • Aesthetics
  • Academic Achievement
  • elementary school students
  • Science course
الیاس، جان (1385). تعلیم و تربیت (قدیم و معاصر)، ترجمۀ عبدالرضا ضرابی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
امینی، محمد (1384). تربیت هنری در قلمرو آموزش و پرورش. تهران: آییژ.
بدری گرگری، رحیم.، رضایی، اکبر و جدی گرگری، جواد (1390). مقایسۀ تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکّر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس سنّتی در یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان پسر، فصلنامۀ علوم تربیتی، 4(‌16):120-107.
حسینی‌نسب، الهام و شریفی، حامد (1389). بررسی رابطۀ بین سبک‌های یادگیری و خلّاقیّت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (دختر و پسر) پایۀ سوم دورۀ متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 89-1388. مجلۀ علوم تربیتی، 3(12): 28-7.
حیدری، علیرضا.، عسگری، پرویز.، مرعشیان، فاطمه و ضمیری، امین (1388). رابطۀ فشارزاهای تحصیلی، تفکّرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پژوهشنامۀ تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،(20):101-79.
خسروی، زهره(1382). مبانی روانشناختی جنسیّت، تهران: وزارت علوم.
دورودیان، زهرا (1390). تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 88-87 استان تهران. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنائی،2(1): 104-85.
سالم، سودابه (1385). آموزش موسیقی در مدارس دوره ابتدایی. تهران: منادی تربیت.
سراج خرمی، ناصر.، برومند نسب، مسعود، یگانه‌دوست، عصمت و رشتی، سارا (1389). تأثیر آموزش‌های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی، مجلۀ یافته‌های نو در روان‌شناسی، 3(9): 79-67.
سرداری، علی (1391). تأثیر به‌کارگیری روش‌های چند حسی در یادگیری درس ریاضی. مجلۀ اندیشه‌های نوین تربیتی، 11(4): 12-23.
سیف، علی اکبر (1394). روان‌شناسی پرورشی نوین:روان‌شناسی یادگیری و آموزش،چاپ هفتم ، تهران: ‌ دوران .
سیفی گندمانی، محمد یاسین.، زارع، حسین و جوهری‌فرد، رضا (1391). تأثیر تم‌های موسیقی افسردگی‌آور تهدید‌‌زا بر یادآوری و برآورد فراوانی محرک‌های هیجانی و خنثی در دانشجویان. مجله‌ی دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی،13(3): 24-12.
شرفی، حسن (1389). طراحی و تدوین برنامه درسی هنر بر اساس رویکرد تلفیق هنر و علوم با تأکید بر مفهوم تولید هنری در پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی. فصلنامۀ تعلیم و تربیت، 106، 12-1.
صفوی، امان الّله (1393). کلیات روش‌ها و فنون تدریس. چاپ پانزدهم‌، تهران:‌ معاصر.
گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (1394). روش‌های تحقیق کمّی و کیّفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمۀ احمد رضا نصر و همکاران، چاپ دهم، تهران: سمت و دانشگاه شهید بهشتی.
گیج، نیت دل و دیوید، سی برلانیر( 1374). روان‌شناسی تربیتی، ترجمۀ غلامرضا خدیوی، مشهد: حکیم فردوسی.
میرباقر آجرپز، ندا و شهشهانی، مریم السادات (1390). تأثیر موسیقی بر اضطراب. مجلۀ سلامت روان، 3(2): 12-6.
میرزا بیگی، علی (1373). نقش هنر در آموزش و پرورش و بهداشت روانی کودکان، تهران‌: مدرسه .
Eisner, E. (1983). The Kind of school we need, Educational Leadership Journal ,vol (5):48-55.
Beaty, J. (1984). Skills for Preschool Teachers. Second Edition.Charles E.Merrill  Publishing  Co.
Chapman , L. H. (1971).Trends  and  Problems. The Encyclopedia of Education. Lee C. Deighton. Editor –in –chief. The Mac Millan Company  and The Free Press .
De Koning, E., Hamers, J. H. M., Sijtsma, K., & Vermeer, A. (2002). Teaching Inductive Reasoning in Primary Education. Development Review, 22, 211-241.
DeryakuLu, D.,  Buyukozturk, S. & Ozcinar, H. (2010). Predictors  of  acadmic  achievement  of  student  ICT  teachers  with  different  learning  styles. InternationaL, Journal  of Human  and  Social Sciences, 5(9), 567-573 .
Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P. & Gijbels, D. (2003). Effect of problem based learning: A Meta Analysis, Learning and Instruction. The Journal of Psychology, 13, 533-568.
Garretson, R. L. (1991). Music curricula. The  InternationaL  Encyclopedia of Curriculum. Edited by Arieh Lewy. Pergamon  Press.
Hankok, M. (2004). The effect of method of teaching on learning. The journal of creativity, 12(3): 21-30.
Jerome ,I.Rotgans & Hard Schmidt , G.(2011). The role of teachers in facilitating situational interest in an active –learning classroom .Teaching and Teacher Education: 27,37-42.
Kandmir, C. & Gur, A. (2011). The effect of ritm on learning in student. The Journal of Creativity, 21(2): 12-32.
Kokotsaki, M. (2012). The effect use of color and drawing on enhancement learning in students. The Journal of creativity, 23(3): 21-28.
Mirascieva, S.(2010).The interated access in the preparation and planning of the teaching process at the primary schools in republic of Macedonia .Procedia Social and Behavioral Sciences ,2,5059-5065.