ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،گروه روان‌شناسی، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسالت شغلی رویکردی نسبت به کار که در آن شغل فرد بخش اصلی و مرکزی زندگی او است و با استفاده از آن برای انجام‌دادن کارهای جامعه‌پسند و کمک به دیگران تلاش می‌کند. هدف پژوهش حاضر مطالعۀ ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی، در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. مطالعۀ حاضر توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعۀ پژوهش دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که تعداد 307 نفر از آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس(آسان) انتخاب و فرم ترجمه‌شدۀ مقیاس 9 ماده‌ای رسالت مسیر شغلی، بین آن‌ها توزیع شد. این مقیاس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد و سپس جمعی از متخصصان، پرسشنامه را برای تعیین حساسیت‌های فرهنگی، وضوح سؤالات، موارد اختلاف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد که تحلیل عاملی اکتشافی بیان‌کنندۀ 3  خرده‌مقیاس مقبول بود که در ادامه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 72/0و برای خرده‌مقیاس‌ها از 66/0 تا 77/0متغیر بود. همۀ موارد همبستگی مورد-کلی مقبولی داشتند و نتایج آزمون - بازآزمون نشان‌دهندۀ ثبات برای مقیاس رسالت مسیر شغلی و خرده‌مقیاس‌های آن بود. همچنین نتایج نشان داد نسخۀ فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی، روایی و پایایی خوبی را نشان داده  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure and Validation of the Short Form of Multidimensional Calling Measure

نویسندگان [English]

  • Marjan Alizadeh 2
  • Shahrbano Yazdani 4
چکیده [English]

 
Career calling is an attitude in which an individual’s job is the main and central part of his or her life and is used by them to help others. The main objective of the current study was to evaluate the factor structure and validate the short form of the multidimensional calling measure (MCM) among the students of Isfahan University. In this descriptive survey whose objective was an applied one, the population includes all the students of Isfahan University, out of which, 307 participants were selected using convenient sampling. To collect the data, a translated version of the 9-item multidimensional calling measure was distributed among the participants. This measure was first translated into Persian and then was translated back into English. Next, a group of experts evaluated the questionnaire in order to determine its cultural sensitivity, the clarity of language of the questions, discrepancies, and errors of meaning finding. The results of exploratory factor analysis revealed three acceptable sub-scales. The Cronbach alpha coefficient for the entire questionnaire was 0.72 and for the subscales, this coefficient varied from 0.66 to 0.77. All the items had acceptable item-general correlation and the results of the test-pretest indicated the sustainability for the career calling measure and its sub-scales. Moreover, the results showed that the Persian version of the multidimensional calling measure (MCM) had acceptable reliability and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career calling measure
  • Validation
  • Factor Analysis
  • university students
برنا، محمد‌رضا.، پردلان، نوشین.، خسروانی، افشین.، خلیجیان، صدف.، حسینیان، سیمین (1394). تحلیل مسیر رسالت شغلی پرستاران با مؤلّفه‌های فرسودگی شغلی و خودکارآمدی، فصلنامۀ بالینی پرستاری و مامایی،4( 4):1-12
پردلان، نوشین.، برنا، محمد‌رضا‌.، خلیجیان، صدف و سید طالبی، مرجان (1394). ساختار عاملی و اعتباریابی نسخۀ فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی، فصلنامۀ مشاوره شغلی و سازمانی، 7(‌23):4-28
دیک، برایان‌ و دافی، رایان(1395). رسالت مسیر شغلی خود را بسازید، ترجمۀ پردلان، نوشین.، افرازی‌زاده، فیض الله.، اسمعیلی، انسیه و خلیجیان، صدف، رشت: کدیور.
گال، مردیت.، بورگ، والتر و گال،جویس‌ (1384). روش‌های تحقیق کمّی و کیّفی در علوم‌تربیتی و روان‌شناسی. جلد دوم. ترجمۀ احمدرضا نصر وهمکاران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 
Dik, B. J. & Duffy, R. D. (2009). Calling and vocation at work definitions and prospects for research and practice. The Counseling Psychologist, 37(3): 424-450.
Dik, B. J., Eldridge, B. M., Steger, M. F. & Duffy, R. D. (2012). Development and validation of the calling and vocation questionnaire (CVQ) and brief calling scale (BCS). Journal of Career Assessment, 1069072711434410.
Dik, B. J. & Duffy, R. D. (2012). Make your job a calling: How the psychology of vocation can change your life at work: Templeton Foundation Press.
Dobrow, S. R. & TOSTI‐KHARAS, J. (2011). Calling: The development of a scale measure. Personnel Psychology, 64(4), 1001-1049.
Duffy, R. D., Allan, B. A. & Dik, B. J. (2011). The presence of a calling and academic satisfaction: Examining potential mediators. Journal of Vocational Behavior, 79(1): 74-80.
Duffy, R. D. & Dik, B. J. (2013). Research on calling: What have we learned and where are we going? Journal of Vocational Behavior, 83(3): 428-436.
Duffy, R. D. & Dik, B. J. (2013). Research on calling: What have we learned and where are we going? Journal of Vocational Behavior, 83(3): 428-436.
Hagmaier, T. & Abele, A. E. (2012). The multidimensionality of calling: Conceptualization, measurement and a bicultural perspective. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 39-51.
Myers, V. L. (2013). Conversations about calling: advancing management perspectives: Routledge.
Sampson Jr, J. P. & Osborn, D. S. (2015). Using information and communication technology in delivering career interventions. APA handbook of career intervention, 2, 57-70.
Zhang, C., Herrmann, A., Hirschi, A., Wei, J. & Zhang, J. (2015). Assessing Calling in Chinese College Students Development of a Measure and Its Relation to Hope. Journal of Career Assessment, 1069072715595804.