بررسی مشخصه‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه باور‌های معرفت‌شناسی

نویسنده

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی مشخصه‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه باور‌های معرفت‌شناسی در دانشجویان ایرانی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه باور‌های معرفت‌شناسی شومر بود. نتایج دامنه ضرایب پایایی را بین 300 تا 57/0 و برای کل آزمون 78/0 نشان داد. روایی سازه ابعاد یادگیری سریع، ساده بودن دانش، توانایی ذاتی تأیید شد و ابعاد قطعیت دانش و توانایی وقوف بر همه چیز نیز تا حدودی بر اساس برخی شاخص‌‌های برازندگی تأیید شد. بنابراین، این پرسشنامه با 30 سؤال و سنجش 5 بعد باور‌های معرفت‌شناسی در جامعه دانشجویان ایرانی تأیید شد و می‌توان در پژوهش‌‌ها از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Beliefs Questionnaire: a psychometric analysis

نویسنده [English]

  • Davood Manavipour
چکیده [English]

Abstracts
Instruments used in Psycho-educational research need to be analyzed in terms of their psychometric characteristics throughout the course of their construction. However, when such instruments are translated from the original language to that of the new users, this process needs to be repeated. Schumer's Epistemological Beliefs Questionnaire is one such instrument. To verify the validity and reliability of its Farsi version, a cluster sample of university students studying within the 10th district of Azad Eslami University was taken. The analysis of the data collected yielded a reliability range of 0.30-0.57 for the sub-domains and the over-all reliability of 0.78 for the instrument. The construct validity for three of the sub-domains was confirmed, while for the other two, "certainty of knowledge" and "the ability to master everything", was only partially confirmed. This questionnaire with 30 items in 5 dimensions of the epistemological beliefs can be used in Iranian research

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs; psychometric indices; explorative factor analysis; confirmatory factor analysis