عنوان :بررسی‌وتحلیل آموزش کارآفرینی‌درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی "آینده شمادرلوای کارآفرینی" (NFTE)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ علوم تربیتی،گرایش برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف ازتحقیق حاضرتبیین ضرورت‌آموزش‌کارآفرینی در مدارس و بررسی چگونگی اجرای آن وارائه پیشنهادهایی درجهت آموزش این‌مهارتها ‌براساس‌الگوی‌ذکر‌شده می‌باشد. به این‌منظورکتب کار‌وفناوری، براساس‌کتاب" آینده شما در لوای کارآفرینی"(NFTE) که یک بسته آموزشی است و برای آموزش کارآفرینی در مدارس در پایه‌های (12-5) طراحی شده (به عنوان الگو)، مورد تحلیل قرار‌گرفت. روش‌تحقیق توصیفی است. جامعه آماری کتب کار‌و‌فناوری می‌باشد که با نمونه‌آماری برابر است. برای جمع آوری داده ها،از روش فیش ثبت مطالعات و داده ها (تحلیل محتوا) استفاده شده است. مبنای تحلیل‌محتوا، مقوله‌های مرتبط با دانش واطلاعات کارآفرینی است.این تحقیق به مقایسه کمی وکیفی نتایج حاصل ازتحلیل محتوای کتب کار وفناوری، والگومورد نظرپرداخته است. نتایج آماری نشان دادند که: در مجموع، فراوانی مقوله های مرتبط با دانش واطلاعات کارآفرینی در تصاویر و متون کتب کار و فناوری به ترتیب (7و13مورد) و درالگوی مورد نظر به ترتیب(32و51 مورد)است و در سطح استنباطی مقایسه فراوانی ها در تصاویر و متون به ترتیب(74/14و92/19) در سطح (01/0>P) معنی‌دار می‌باشندواین میزان در الگوبسیاربیشتر است. نتایج کیفی حاصل ازتحقیق، توجه به مفاهیم: کارآفرینی،ویژگیهای‌کارآفرینان موفق،مزایا ومخاطرات کارآفرینی وآموزش راه اندازی کسب وکاربه دانش آموزان میباشد. پیشنهاد میشود کتب کار وفناوری به لحاظ آموزش کارآفرینی بر اساس الگوی ارائه شده مورد بازبینی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Entrepreneurship training in the Course of Work and Technology in Iran based on Entrepreneurship Teaching Model of NFTE

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Vahedi 1
  • mozhdeh vahedi 2
  • ezatolah naderi 2
2 professor
چکیده [English]

The present research aims at explaining the necessity of entrepreneurial training and its implementation in schools. For this purpose, Work and Technology books were analyzed based on the educational pack of "Entrepreneurship: Owning Your Future" (NFTE) as a model (an educational pack for entrepreneurship training which was designed for grades of 5-12 in developed countries). Categories related to entrepreneurial knowledge and information were basic in note taking and content analysis.  The results obtained from content analysis of work and technology books and the model were compared quantitatively and qualitatively. The results indicated that frequency of entrepreneurial knowledge and information categories in pictures and texts in work and technology books were respectively 7 and 13 cases and in the model were 32 and 51 cases and the result of Square test showed that the frequency of pictures and texts were 19/92 and 14/74 (P<0/01) which was meaningful and this frequency was much more in the model.  The qualitative   results showed attention to education of concepts such as entrepreneurship, features of successful entrepreneurs, advantages of being entrepreneur, starting a business in schools. It is suggested that work and technology books be evaluated according to the presented model of entrepreneurial education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • nfte
  • education
حمدپورداریانی، محمود (1391). کارآفرینی، تعاریف، نظریه‌ها و الگوها، تهران: جاجرمی.
احمدپورداریانی، محمود و عزیزی، مهدی‌ (1392). کارآفرینی، تهران: دفتر تألیف کتب درسی، شرکت چاپ و نشر ‌کتاب‌های درسی ایران.
‌  احمدی‌، علی اکبر و درویش ، حسن (1391). مبانی کارآفرینی، تهران: دانشگاه تهران.
استیری، عالیه(1389). ضرورت بستر‌سازی آموزش کارآفرینی در دورۀ ابتدایی و تبیین عناصر برنامۀ درسی برای آن(پایان نامه ارشد)،دانشگاه الزهراء.
حسینی‌خواه، علی (1387). امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس، فصل‌نامه مطالعات برنامۀ درسی، 3(11): 83 -73.
غلامی،آویشه و کاکاوند،علیرضا(1389). رابطۀ قدرت تحمل ابهام وخلّاقیت، فصل‌نامه اندیشه‌‌های نوین تربیتی، 6(4): 25.
کاظمی بازاردهی، معصومه(1388). تحلیل محتوای کتب مقطع ابتدایی بر اساس الگوی صحیح مصرف مواد غذایی، فصل‌نامۀ اندیشه‌های نوین تربیتی،5(2):12.
کردی، طاهره‌(1389). تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی دورۀ راهنمایی و متوسطه در زمینه فرهنگ کارآفرینی‌، پایان نامه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
سلجوقی،خسرو‌(1391). آموزش کارآفرینی کارآفرینی به شیوه ان اف تی ای‌، تهران: معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری.
شریعتمداری، علی( 1389). چند مبحث اساسی دربرنامه‌ریزی درسی،تهران: سمت.
ماریوتی، استیو‌ (1390). آینده دردستان شما، ترجمۀ مریم فتاح زاده، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
مشایخ، فریده‌(1390). دیدگاه‌های نو در برنامهریزی آموزشی، تهران: سمت.
واثقی، بهنام‌(1390). تحلیل محتوای کتاب درسی کار آفرینی و نظر معلمان استان اردبیل از منظر مؤلّفه‌های کارآفرینی، دانشگاه خوارزمی تهران.
یزدی، سیده منور(1388). مقایسه شیوه و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهراء‌، فصل ‌نامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 5،2.
Brush,R. (2003), Doctoral education in the field of entrepreneurship, journal of management, 29(16): 22-10‌.
Bygrave,W.D. & Hofer, C.W. (1991). Theorisingaboutentreprene   urship;entrepreneurship; Theory and practice; 16: 13-20
chiru, cordintachiciu, lavrentiv, civchete, Georgianastela (2012). psychological factors, behavioral rariables and acqvired com potencies in entrepreneurship education, procedia, 46, 4010-4015,
Cahaya,‌ Andi.Soardi, Ismail.Hadi, Cholichol. (2014‌). Entrepreneurship and Education creating Business Awardness for students in East Java Indonasia. social and behavioral science..
 Cotoiioana, bodoasca, teodorcatana, lucia, cotoEmilia (2011) .entrepreneurship European development strategy in field of educationprocedia social and behavioral science. 15, 3490-3494.
Cotton, j (1990). Enterpris Education  Experience,a Manual for School-Bassed In-Service Traning, CSDEC,p.147.
Fry,F (1993). EntrepreneurshipAPlanningApproach, Engiwoodc ‌hiffs, njPrentice: Hall.
Guven, semra (2009). New primary education course  programmes and entrepreneurship, procedial, 1, 263-270,
Hannon‌, p. (2005). The Journey Entrepreneur. Areview of existing research in to graduate entrepreneurship.IntEnt 2005 on Internationalizing Entrepreneurship Education and training,England.
Kuratko, D & Hodgetts, R‌(1989). Entrepreneurship;AContemporary Approach ,(3rd ed.) .NY;The Dryden Press
Popescu, Florentin. Harkema, Saskia. (2015) .Entrepreneurship education for adults a case study, procedia-social and behavioral science, P213-220
Setiawan jenny lukito (2013). examining entrepreneurial self- rfficacy among students procedia-social behavioral science,115, 235-242,
Sufian Mohd & Abdul karim.(2016). Entrepreneurship Education in EngeneringCurriculum,‌UniversityofTenga national,Selangor,4300,Malaysia
Uslu , Tuna.Bulbul Ayca, Cubuk Duygu (2015). Effects of open Leadership to Organizational Innovation and Corporate An Investigation of the entrepreneurship, P112
Valliere, dave‌(2015).an effectvation measure of entrepreneurial intent, procedia, 169, 131-142,
NFTE. (2015). Nfte cher professional Development,www.NFTE.com.2005/5/11.