بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه لرستان

2 استادیار دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعهً آماری شامل 421 نفر کارمندان دانشگاه لرستان در سال 1394- 1395 است با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان بالغ بر 201 نفر تعیین شد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامهً استاندارد رفتارسیاسی ای. جی دوبرین (1978)، تعهد سازمانی می یر و آلن(1993) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل یابی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و tتک نمونه ای با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و lisrel استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری داده ها ازپرسشنامه استاندارد ضریب آلفای کرونباخ(رفتارسیاسی «94/0» ، تعهد سازمانی «92/0»و عدالت سازمانی «90/0») ارزیابی شد یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی بالاتر از حد متوسط و میانگین فرضی قرار دارد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﺿـﺮﻳﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد مستقیم ﺑـﻴﻦ دو متغیّر رفتار سیاسی مدیران با تعهد سازمانی آنان 47/0- میﺑﺎشد و ضریب استاندارد غیرمستقیم با نقش واسطه ای عدالت سازمانی 24/0- می‌‌باشد و اثرات کل آن به 71/0- می‌‌رسد و معنی آن این است ﻛــﻪ منفی 71 درصد از تغییرات تعهد سازمانی منتج از رفتارسیاسی مدیران با نقش واسطه ای عدالت سازمانی می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the political behavior of managers and organizational commitment staff with adjusting organizational justice in Lorestan University

نویسندگان [English]

  • saeid farahfakhsh 1
  • iraj nikpay 2
  • azimeh shojaei 3
1 Lorestan University
2 Lorestan University
3 Lorestan`s university
چکیده [English]

The purpose of this investigation is to study the relationship between manager`s politic behavior and staff organizational commitment with adjustment of organizational justice in Lorestan`s university The research method was descriptive correlational and The population consisted of all employees in the years 1394- 1395 is Lorestan University. Descriptive study according to population size, sample using Morgan tableThe The investigation is descriptive and the statistical model includes 201 person of Lorestan university`s personnel whom are selected by method of relativity class sampling. We use Standard Politic Behavior questionnaire by Dobrin (1978) and Organizational Commitment questionnaire by Meyer&Allen (1993) and Organizational Justice questionnaire written by Niehoff & Moorman (1993) in order to gathering data. To analyze the data, descriptive statistics and modeling, path analysis, Pearson correlation coefficient and t single sample using statistical software spss and lisrel will be used. Cronbach's alpha coefficient (political behavior "94/0" organizational commitment "92/0" organizational justice "90/0") was evaluated Results of the investigation showed that condition of manager`s politic behavior and staff organizational commitment with adjustment of organizational justice is higher than assumption average bound and direct standard coefficient between staff politic behavior with their organizational commitment is -0/47. Indirect standard coefficient in the role of organizational justice is -0/24. And effects of the coefficient reach to -0/71. It means that -71 percent of reshuffle in the commitment is result of staff politic behavior with the role of organizational justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • politic behavior
  • organizational commitment
  • organizational justice
  • Lorestan university`s staff
احمدی، مسعود (1386). مدیریت رفتار سازمانی، اصول، مبانی، نظریه‌ها و مفاهیم کاربردی. چاپ اول، تهران: کوهسار.

اسماعیلی، احمدرضا‌(1393). تبیین نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در رفتارهای شهروندی سازمانی. مجله توسعة سازمانی پلیس، شمارة 51،‌ 38-11.

افجه، علی اکبر (1388). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی. چاپ چهارم، تهران: سمت.

بنیادی نائینی، علی.، کیامهر، بیتا.، کامفیروزی، محمد‌حسن و استاد رحیمی، الهام‌(1393). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان مطالعه در یک شرکت مخابراتی، مجله عصر فناوری اطلاعات،(104):53-64.

بهاری‌فر، علی و جواهری کامل، مهدی‌‌(1389).‌ بررسی پیامدهای ارزش‌های اخلاقی سازمان (‌با مطالعۀ عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی»‌. توسعۀ انسانی پلیس، 7(‌‌28): 95-118.

پور‌عزت، علی اصغر‌(1385). طراحی و تبیین سیستم خط‌مشی گذاری حق‌مدار برای تحقق عدالت اجتماعی بر اساس نهج‌البلاغه. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد،‌(17): 104-75.

ترک‌زاده، جعفر.، محمدی، مهدی.، ناصری جهرمی، رضا و افشاری، مهرافروز‌(1393). ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز براساس نوع انتظار آن‌ها از شغل. مجله فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(5):129-144.

تقی‌زاده مطلق، محمد‌(1393). تأثیر روابط تعاملی فرد با سرپرست و همکاران و جایگاه فرد در سلسله مراتب بر ادراک فضای سیاسی در سازمان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1 (6): 157-174.

جفره، منوچهر و سجادی نژاد، راضیه‌(1394). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 16(5): 140-123.

جوانمرد، حبیب و افراز، محمد (1389). تعیین ارتباط میان عوامل کار تیمی، تعهد سیاسی و رفتار شهروندی سازمان، مجله چشم انداز مدیریت دولتی، (2):107-93.

دلاور، علی(‌1383). مبانی فرضی و عملی پژوهش در علو انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: رشد.

دلگشایی، بهرام.، توفیقی، شهرام و کرمانی، بهناز (1387). رابطۀ جوّ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد،4(14):69-60.

دهقانی فیروز آبادی، محمد محسن.، مکارم، اصغر.، حسینی، محمد علی.، کواری، سید حبیب‌الله و راشدی، وحید‌(1394). همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان بخشی سازمان بهزیستی شهر یزد، مجله مدیریت ارتقای سلامت،2(4):47-40.

رابینز، استیفن پی (1389).رفتارسازمانی، ترجمۀ علی پارسائیان وسید محمد اعرابی، چاپ چهاردهم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

رابینز، استیفن(1376). مبانی رفتار سازمانی، چاپ سوم، ترجمۀ قاسم کبیری، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

رابینز، استیفن (1386). رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه‌ها و کاربرد ها، ترجمۀ علی پارساییان، سید محمد اعرابی ، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

رحمان سرشت، حسین و فیاضی، مرجان .(1387). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان. مجله پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت، 29(8): 73-96.

رحیم‌نیا، فریبرز و فرزانه حسن‌زاده، ژاله‌ (1388). بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی بر رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد. مجله پژوهش نامه مدیریت تحول،2(1):21-46.

رضائیان، علی (1386). مدیریت رفتار‌های سیاسی در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: سمت.

 رضائیان، علی (1383). مدیریت رفتار‌های سیاسی در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، چاپ اول، تهران: سمت.

رستگار، عباسعلی و فارسی‌زاده، حسین ‌(1393). بررسی تأثیر تعهد سازمانی و تمایل به ترک و جابجایی شغل با نقش تعدیل گری تناسب فرد- سازمان، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی،1(4): 100-117.

سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ پنجم، تهران: آگاه.

سلاجقه، سنجر و ناظری، مژگان (1389). پژوهش تحلیلی در زمینۀ مدیریت رفتار سیاسی در سازمان ها. مجله عصر مدیریت،4(14): 105-102.

سیاهکل محله، حاتم.، رضائی، سجاد.، کوچکی نژاد، لیلا و یوسف‌زاده، شاهرخ‌ (1393). بررسی نقش عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت از شغل بر کیفیت زندگی کاری مطالعه موردی کارکنان بیمارستان دولتی پور سینای شهر رشت. فصلنامه بیمارستان ارگان رسمی انجمن علمی اداره امور بیمارستان‌های ایران،(4)13:134-144.

 سید جوادین، سید رضا.، فراحی، محمد مهدی و طاهری عطار، غزاله‌(1387). شناخت و نحوۀ تأثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی. نشریه مدیریت بازرگانی، 1(1): 70-55.

شرمرهورن، جان‌آر.، هانت، جیمز جی، ازبورن، ریچارد ان.(1378). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمۀ ایران نژاد پاریزی، مهدی؛ بابایی زکلیکی، محمد علی و سبحان الهی، محمد علی، چاپ دوم،کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

صیف، محمد حسین.، ثابت مهارلوئی، عباس.، رستگار، احمد و رکنی، احسان (1393). بررسی عوامل سازمانی و روان‌شناختی مؤثر بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن متأهل ارائه الگوی تحلیل مسیر، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 5(2):68-49.

ظریفی، فریبرز.، یوسفی، بهرام.، صادقی بروجردی، سعید (1393). ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 11(23):115-130.

عبدالهی، بیژن.، یوسلیانی، غلامعلی و حاتمیان، جمال (1393). رابطۀ مؤلّفه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی، مجله اندیشه‌‌های علوم تربیتی،10(2):92-116.

غفوری، ورنو سفا دارانی و گل پرور، محسن (1388). بررسی رابطۀ مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان. مطالعات روان‌شناختی،5(4): 26-75.

فانی، علی اصغر.، شیخی نژاد، فاطمه.، دانایی‌فرد، حسن وحسن‌زاده، علیرضا‌(1392). بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت‌های سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین ادراک سیاسی سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران،18(1): 194-221.

قاسمیانی، شبنم.، پور رضا، ابوالقاسم و فروتن، سارا (1390). بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شریعتی و ولی عصر(عج)، فصلنامه بیمارستان، (3):1-8.

پور سلطانی، حسین.، میرزایی، فهیمه و زارعیان، حسین‌(1390). ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم. مجله پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،1 (1):70-59.

نجاتی، آجی پیشه و جمالی، رضا (1386). شناسایی و رتبه‌بندی موانع ارتقاء شغلی زنان و بررسی ارتباط آن با ابعاد عدالت سازمانی. مجله علمی و پژوهشی مطالعات زنان،1 (3): 36-1.

نظری، فرهاد.، سوری، ابوذر و حسین، عیدی. (1394). پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مؤلّفه‌های آن. پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 11(21): 184-175.

نعامی، عبدالزهرا و شکر کن، حسین (1385). بررسی رابطۀ ساده و چند‌گانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز. مجله علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، 3(1): 92-79.

مشبکی، اصغر (1385). مدیریت رفتار سازمانی(تحلیل کاربردی ارزشی از رفتار انسانی)، تهران: ترمه.

موغلی، علیرضا.، حسن‌پور، اکبر و حسن پور، محمد‌(1388). بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان از مناطق 19 گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. مجله مدیریت دولتی،1(2):113-119.

محمدی، مسعود.، میرزایی، مسعود.، بهرامی، محمد امین و محمد‌زاده، مرتضی‌ (1393). رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد.‌ مجله مدیریت بهداشت و درمان، 5(2):42-35.

یزدانی زیارت، محمد و رستگار، عباسعلی (1393). تأثیر مهارت‌های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویر پردازی ذهنی دیگران: کارکنان استانداری خراسان شمالی، پژوهش‌‌های مدیریت منابع سازمانی،3 (3):112-134.

یعقوبی، مریم.، سقاییان‌نژاد، سکینه.، ابولقاسم، حسن.، نوروزی، محسن و رضایی، فاطمه‌‌(1386). رابطۀ عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه مدیریت سلامت، (35):32-25.

یوسف‌زاده، سمیه؛ مهداد، علی و مهدیزادگان، ایران (1390). مقایسۀ تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و عملکرد وظیفۀ اعضای هیأت علمی. مجلۀ یافته‌های نو در روان‌شناسی،20(5‌): 109-118.

Charash, V.C & Spector, P.E (2001). “The role of justice in organizations.a meta- analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, V0l 80, pp: 278 – 305.

cohen, charash,Y. & Spector,p.E. (2001). The role of justice in organizations: A meta- analysis, organizational behavior and human decision processes,82(2), 278-321.

Conner. D. R. & Patterson, R. W. (1982). ''Building commitment to organizational change''. Training and Development Journal, 36(4), 18-30.

Dietz, J., Robinon, S.L., Floger, R., & S, M. (2003). The impact of community violence and an oeganizations procedural justice climate on workplace aggression. Academy of Management Journal, 46, 317-326.

Drory,  Amos(1993) »Perceived political climate and job attitudes«, Organizational studies, Vol.14,p.59-71.

Elangoven, A. R. & Xie, Jia Lin(2000).Effects of perceived power of supervisor on subordinate Work attitudes, leadership & organization development journal, Vol. 21/6,p.319-328. Available at http://www.emerald-library.com

Emine, Yilmz, Gokhan ,Ozer & Mehmet Gunluk (2014). Do organizational politics and organi zational commitment affect budge tary slack creation in public organizations?, International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences vol.150, p241 – 250 , Available online at www.sciencedirect.com

 Ferris, Gerald R & Kacmar, K. Michele (1992) Perception of organizational politics, Journal of management, Vol. 18,p.93-116.

Fry, L. W.& Slocum, J. (2008). Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership. Organizational Dynamics, 37,86-96.

Gandz, J. & Murray, V. V. (1980). The Experience of W orkplace Pplitics. Academy of Management Journal, 23,pp. 237-251.

Greenberg.J (2004).“ Stress fairness to fare no stress: managing workPlace stress by promoting organizational justice”. Organizational Dynamics, Vol 33, pp: 322-365.

Hoveyda R‌ &  Mokhtarifar H Jamshidian A.(2011) Relation shipbetween organizational socialization and organizationalcommitment among secondary school teachers inHamadan. Journal of Applied Sociology,vol, 43, pp. 63-82.

Meyer, J., & Allen, N. A. (1991). Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, vol,(1)1,pp, 61-89.

Mohamad Noorman Masrek et al (2015), Malaysian Computer Professional: Assessment of Emotional Intelligence and Organizational Commitment, Procedia - Social and Behavioral Sciences vol.172,p 238 – 245, Available online at www.sciencedirect.com.

M. Abu Elanain,H. (2010). Testing the Direct and Indirect Relationship Between Organizational Justice and Work Outcomes in a non-Western Context of the UAE. Journal of Management Development, 29(1), pp. 5-27.

Neininger A, Lehmann-Willenbrock N, Kauffeld S, Henschel A(2010) . Effects of team and organizational commitment–A longitudinal study. Jou rnal of Vocational Behavior. vol,76(3): 567-679.

Perrewe P. L.,Kelly L.Z.,Gerald R.F.,Ana M.R.,CharlesJ. K.,Ralston D.A.;(2004). ''Neutralizing job stressors.Political skill as an antidote to the dysfunctional consequences of role conflict''; Academy of Management Journal, 47,No.1.pp.141-152.

Wilson, Patricia A. (1999). A Theory of power and politics and their effects on organizational commitment of senior executive service member, Administration & society 31, p. 120-141,Availableonlineat http://aas.sagepub.com/cgi/content/.

Yavuz M. (2010). The effect of perception of organizational justice and culture on organizational commitment African. Journal Bus Manage, Vol.4, No. 5,pp. 695-701.