تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط‌‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء)

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط‌‌های دانشگاهی بود. روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه الزهراء(س) بالغ بر 470 نفر بودند؛ که از میان آن‌ها تعداد 211 نفر به‌عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از تعدیل و مناسب‌سازی پرسشنامه سنجش ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیچ و همکاران و پرسشنامه جوّ سازمانی ‌هالپین و کرافت به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد که جوّ سازمانی بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دانشگاه الزهراء(س) تأثیر‌گذار است، همچنین جوّ سازمانی دانشگاه الزهراء(س) مطلوب بوده و گرایش به باز بودن دارد، 35/57 درصد از کارکنان دارای ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه بالا بودند، از بین شاخص‌‌های جوّ سازمانی، شاخص روحیه گروهی، صمیمیت، مراعات بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیر‌گذار است و بین روحیه گروهی، صمیمیت، مراعات و ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه معنادار وجود دارد، اما شاخص‌‌های بازدارندگی، بی‌علاقگی، فاصله‌گیری، نفوذ، کارمداری بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیر‌گذار نیست و بین بازدارندگی، بی‌علاقگی، فاصله‌گیری، نفوذ، کارمداری و ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational climate on entrepreneurial characteristics of university staff: the case at Alzahra University

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Mobaraki
  • Mozhdeh Vaziri
  • Zahra Giahi
چکیده [English]

Abstracts
To explore the quality of the organizational climate at Alzahra University, its staff's entrepreneurial characteristics, and the possible relationship between the two, a sample of 211 staff members out of the total of 470 was randomly selected. The participants completed a questionnaire which was constructed based on modifications of two existing measures for the two constructs. The analysis of the collected data revealed that the organizational climate at Alzahra University is rather desirable as it tends to be open; most staff members (57.35%) have entrepreneurial characteristics, and there is a statistically significant relationship between some components of organizational climate and the staff's entrepreneurial characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational climate; entrepreneurial characteristics; university environment