بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد‌های مدیریتی با توانمند‌سازی مدیران مدارس

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد‌های مدیریتی با توانمندسازی مدیران مدارس بود. جامعه آماری مدیران مدارس شهر همدان بودند که از این تعداد 220 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش شرایط سازمانی و راهبرد‌های مدیریتی و از مقیاس توانمندسازی مشارکت کنندگان مدرسه (SPES) برای تعیین میزان توانمندی مدیران استفاده شد. برای تحلیل داده‌‌ها از آزمون t‌، روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره برداری شد. نتایج نشان داد که میزان توانمندی مدیران مدارس در مجموع بیشتر از حد متوسط و در ابعاد توانمندی مقام و منزلت، خود‌کار آمدی، تأثیرگذاری، نسبتاً قوی، در بعد رشد حرفه‌ای در حد متوسط و در ابعاد استقلال و مشارکت در تصمیم‌گیری ضعیف است. بین راهبرد‌های مدیریتی(دسترسی به اطلاعات و سبک رهبری تحولی) و توانمندسازی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد. رهبری تحولی پیش‌بینی کننده بهتری از توانمندسازی مدیران است. بین شرایط سازمانی و توانمند‌سازی و ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، اما بین ساختار سازمانی بوروکراتیک و توانمندسازی و ابعاد خودکارآمدی، مقام و منزلت و تأثیرگذاری رابطه ضعیف منفی و معنادار وجود دارد، ولی ساختار سازمانی بوروکراتیک با ابعاد تصمیم‌گیری مشارکتی، استقلال و رشد حرفه‌ای رابطه معناداری ندارد. از بین متغیر‌های شرایط سازمانی، دسترسی به منابع و وجود اهداف روشن پیش‌بینی کننده‌‌های بهتری از توانمندسازی مدیران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational conditions and administrative strategies in relation to empowering school administrators

نویسنده [English]

  • Bijan Abdollahi
چکیده [English]

Abstracts
School administrators' empowerment can be achieved through improvements in organizational conditions and administrative strategies if there exists a relationship between them. To explore this relationship, a sample of 220 school administrators was given two questionnaires: one on empowerment and the other on the other two constructs. The data analysis revealed that the overall school administrators' empowerment is above average. Furthermore, administrative strategies are significantly correlated with empowerment, just as there is a similar relationship between the latter and organizational conditions. From among the components of the organizational conditions, access to resources and clear goals seem to be better predictors of administrators' empowerment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment; school administrators; cooperative decision making; school based administration