سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش با استفاده از پژوهش‌‌های گذشته یک الگوی مفروض را با ترکیب سه متغیر میانجیگر تدوین کرد. برای آزمون این الگو 184 معلم شیمی و 184 مدیر شاغل در دبیرستان‌‌های استان لرستان شرکت کرده‌اند. مدیران به پرسشنامه‌ رفتار شهروندی سازمانی و معلمان به پرسشنامه‌‌های سلامت سازمانی، احساس کارآمدی و خشنودی شغلی پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی با توجه به معدل کتبی دانش‌آموزان معلمان مذکور در آزمون نهایی درس شیمی اندازه‌گیری شد. پایایی پرسشنامه‌‌ها به روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن‌‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. همچنین الگوی مفروض با استفاده از تحلیل مسیر آزمون شد. برطبق نتایج، این الگو گرچه برازش خوبی با داده‌‌ها دارد، اما در آن اثر مستقیم سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان معنادار نیست. پس از حذف این اثر، آزمون الگوی اصلاح شده نشان داد که این الگو برازش بهتری با داده‌‌ها دارد. در این الگو سلامت سازمانی با میانجیگری احساس کارآمدی، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان اثر غیرمستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد. در مجموع نتایج نشان داد که سلامت سازمانی با تأثیر‌گذاری بر نگرش‌‌ها و رفتار‌های فرانقشی معلمان می‌تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر باشد. مخاطب یافته‌‌های این پژوهش بیشتر مدیران مدارس، به‌عنوان اساسی‌ترین عامل در تحریک سلامت سازمانی، هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational wellbeing of the school and the students' achievement: a causal model

نویسندگان [English]

  • Moradali Rezaei
  • Hassanreza Zeinabadi
چکیده [English]

Abstracts
Academic achievement is a function of many things among which the organizational wellbeing of the school, mediated by self-efficacy, occupational satisfaction, and the civic-organizational behavior, was explored. A sample consisting of all students of 184 high school chemistry teachers, and as many high school head masters was selected. The adult participants completed four questionnaires on the above mentioned constructs. The students' academic achievement in Chemistry was indexed by their final Chemistry score. The analysis of the collected data yielded a significant, yet indirect, effect of organizational wellbeing on academic achievement. This can be of interest to high school head masters who can affect organizational wellbeing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational wellbeing; self
  • efficacy; occupational satisfaction; civic
  • organizational behavior; academic achievement