بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی نگرش معلمان استان تهران در خصوص عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت انجام گرفته است. بدین منظور چهار عامل نیاز به پیشرفت، نیاز به دستیابی به مهارت در شغل، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده و با روش توصیفی بررسی شده‌اند. جامعه تحقیق شامل کلیه معلمان شاغل به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزش ضمن خدمت استان تهران بوده که تعداد 135 نفر آنها (85 مرد و 77 زن) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت(از بسیار کم تا بسیارزیاد) تدوین شده است. برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش کالموگراف اسمیرنف یک متغیره، آزمون t، تحلیل واریانس یک طرفه و L.S.D استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به نظر معلمان، مؤلفه‌های چهارگانه نیاز به پیشرفت، نیاز به دستیابی به مهارت در شغل، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی به ترتیب برگرایش‌های آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت مؤثر هستند.

عنوان مقاله [English]

An opinion survey on teachers' reasons for attending in-service training courses

نویسندگان [English]

  • M.H. Meerzaamohamadee
  • M. Ghaazeezaadeh
چکیده [English]

Four reasons for attending in-service training courses were identified: the need for advancement, the need for acquiring occupational skills, cultural factors, and economic reasons and then the opinions of 135 teachers (85 males and 77 females) were surveyed regarding their ranked importance. The sample was randomly selected from among all teachers attending the in-service training centers in Tehran. Results show that teachers attending these centers consider the fulfillment of their need for advancement as the most pressing reason for doing so, while the need for acquiring occupational skills ranked second and cultural factors as third. Obviously the economic reasons were ranked the lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in
  • service training
  • reasons for participation
  • need for advancement
  • need for acquiring occupational skills
  • cultural and economic factors