بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان: فعالیتها و ویژگیهای معلم

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه فعالیتها و ویژگیهای معمول معلم با میزان خلاقیت دانش‌آموزان سال اول ابتدایی است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و گروه نمونه شامل59 معلم و 590 دانش‌آموز بود که معلمان به روش تصادفی و دانش‌آموزان در گروه‌های 10 نفره از میان دانش‌آموزان کلاس به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل 6 پرسشنامه در زمینه‌های سنجش خلاقیت دانش‌آموزان، روشهای تدریس و سوابق معلم است. از روش‌های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است.
نتایج نشان داد که از بین عوامل مختلف معمول در فعالیتها و ویژگیهای معلم بین مدرک تحصیلی پایین، سابقه خدمت کم، سابقه تدریس کم در پایه اول، نگذراندن دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، و تدریس به روش سخنرانی با کاهش میزان خلاقیت دانش‌آموزان کلاس ، همبستگی معنی‌داری وجود دارد. در بین این ویژگی‌ها، گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت در پیش بینی میزان خلاقیت دانش‌آموزان اولین رتبه را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachers' characteristics and activities as impediments to students' creativity

نویسندگان [English]

  • Y. Kaazemee
  • N. Ja'faree
چکیده [English]

To study the relationship between teachers' regular activities and characteristics on the one hand and students' creativity, on the other, a sample of 59 first grade teachers and 590 first graders were randomly selected from among all teachers and their students in Zaahedaan. A total six questionnaire were administered regarding students' creativity, teachers' teaching methods and backgrounds. Results show a significant correlation between levels of schooling, length of employment, length of time being first grade teacher, having in-service training, and methods of teaching on the one hand, and students' creativity on the other. Among all these factors, the status of in-service training was ranked first as the predictor of students' creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in
  • service training
  • creativity impediments
  • Teaching Methods
  • teachers' level of schooling