تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین جو یادگیری بر اساس کارکردهای مدیریت کلاس درس است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره راهنمایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 86-85 هستند. حجم نمونه 40 کلاس درس با معلم ثابت است که در طی سال تحصیلی هر دو یا سه هفته یکبار و در مجموع 12 جلسه به طور مستقیم مشاده شده‌اند. ابزار جمع آوری داده‌ها چک لیست مشاهده بوده که به صورت عینی و مصداقی تهیه شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که معلمان دوره راهنمایی شهر ارومیه کارکرد طراحی و سازماندهی، رهبری و نظارت را کمی بالاتر از حد متوسط و کارکرد ارزشیابی را پایین تر از حد متوسط محقق کرده‌اند. جو یادگیری کلاس نیز بالاتر از حد متوسط توصیف شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که، هر کدام از کارکردهای مدیریت به طور جداگانه با یکدیگر و با جو یادگیری همبستگی مثبت و معنی‌داری دارند. ضریب همبستگی چندگانه 857/0 و ضریب تعیین 735/0 بوده است بنابراین، در مجموع 5/73 درصد واریانس مربوط به جو یادگیری بوسیله کارکردهای مدیریت کلاس درس تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classroom atmosphere and management by guidance teachers of Oroomiyeh

نویسندگان [English]

  • P. Samadee
  • S. Rajaa'eepoor
  • T. Aaghaahosainee
  • H. Falaavandee
چکیده [English]

Classroom management consisting of design and organization, leadership and monitoring, and evaluation is closely related to the classroom atmosphere and effective teaching. To show this relationship, a sample of 40 classroom-teachers was selected from among all guidance teachers in Oroomiyeh. Each classroom-teacher was observed every two or three weeks and totally in 12 sessions through out the school year. The collected data show that the first two constituents of classroom management were above average, while the third constituent was scored below average. The classroom atmosphere was also scored above average. Yet the relationship between different components of management and atmosphere was significantly high (0.85) indicating that more than %75 of the variability in classroom atmosphere is explained by classroom management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classroom management
  • classroom design and organization
  • classroom leadership and monitoring
  • classroom atmosphere