تفکر انتقادی چالشی در برابر استقلال به عنوان هدف آموزشی

نویسنده

چکیده

هدف این نوشتار بررسی چالش‌های مقابل «استقلال» به عنوان هدف آموزشی است. پیگیری این مفهوم در دوران مدرن، ما را از بیکن به دکارت و کانت رهنمون می‌کند. کانت با جستجوی بسیار دقیق در تحلیل خطاهای تفکر البته، در ماهیت طبیعی اندیشه، فصلی ممتاز از معرفت شناسی را گشود. پیرس، مبدع دیدگاه پراگماتیستی ادعا کرد که اندیشه به لحاظ ماهیت دیالوگ گونه خود بسیار به زمینه، زبان و قرار دادهای اجتماعی وابسته است و این امر را در طرح نشانه شناسی خود طرح کرد. دیویی، با بسط معرفت شناسی پیرس، شکل گیری اهداف را در چارچوب حل مسئله و در تعاملات زیستی توضیح داد و تجربه را هسته بنیادین جریان آموزشی دانست. ویتگنشتاین، تأثیر زبان در چارچوب بازیهای زبانی، زمینه ساز شیوه‌های اندیشیدن و نگرش دانست. برهمین اساس به نظر می‌رسد که نظامهای آموزشی به لحاظ ارائه چارچوبهای ذهنی خاص، لزوماً رشد عقلانی را میسر نمی‌سازند. دیدگاههای پساساختارگرایانه بر اساس رویکرد تاریخی، تفکر انتقادی را با تکیه بر زبان، به عنوان هدف آموزشی تلقی کرد و در حوزه‌های روان‌شناختی نیز تفکر انتقادی در رویه‌ای غیر تاریخی هدف تلقی شد. آنچه از تلفیق دو رویکرد عمده تاریخی و غیر تاریخی منتج می‌شود، طرح تفکر انتقادی به عنوان هدف آموزش در مواجه شدن با تغییرات پیاپی این دوران ضروری است که در این مقاله درباره آن بحث و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical thinking challenging independence as an educational objective

نویسنده [English]

  • Soghra Dezhgaahee
چکیده [English]

The concept of independence of thought reminds us of Bacon, Descartes, and Kant. It was the latter who through the analysis of errors in thought opened a new chapter in epistemology. Pearce, the founder of the Pragmatism, claimed that thinking, by its very nature, is similar to a dialogue and as a result dependent upon language and other social conventions. Dewey, expanding on the Pearce's epistemology, explained the development of goals within a problem solving framework, with experience being the very core of educational process. Wittgenstein considered the effect of language within the framework of linguistic games as the very root of the way we think and view the world. It seems that based on these views, educational systems that promote special mental frameworks, do not necessarily make the development of wisdom possible. Based on an historical approach, post-structuralist perspectives considered critical thinking with emphasis on language, as an educational objective. In Psychology, with a non-historical approach, also critical thinking is considered as a goal. The combination of these two approaches and the way it makes for the inclusion of critical thinking as an educational goal in the curriculum are discussed herein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence
  • Experience
  • problem solving
  • Critical thinking