پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: چگونگی رفتار والدین با فرزندان در شکل‌گیری نظام رفتاری کودکان نقش مهمی ایفا می‌کند. نوع روابط مادر کودک نظیر طرد کردن،کنترل بیش از حد، محافظت بیش از حد، الگوسازی رفتارهای اضطرابی و باورهای غیرمنطقی و خشک والدین در بروز اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی نقش بسزایی دارند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است و با هدف پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی طراحی و اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دبستانی 11 و12 ساله (دختر و پسر) شهر ساری در سال تحصیلی 91-90 بود.بر این اساس نمونه آماری این پژوهش شامل 200 دختر و200 پسر(11تا12 ساله) و 400 مادر بود که به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌ای و از بین مدارس دو ناحیه‌ی 1و2 آموزشی شهر ساری انتخاب شدند . برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌ی ارزیابی رابطه مادر-کودک رابرت راس و همچنین پرسشنامه تشخیصی اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان (دارای دو فرم والد و کودک) بیماهر استفاده شد . داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of quality of interaction mother - child with anxiety disorders in children According to cultural characteristics of Iranian mothers

نویسندگان [English]

  • zeynab khanjani 1
  • Bahram Peyamannia 2
  • Touraj Hashemi 3
2 Corresponding Author: PhD Student in psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The behavior of parents with children will play an important role in shaping children's behavioral system. Mother-child relationship, such as ostracism, excessive control, over protection, modeling anxiety and irrational beliefs of parents in childhood anxiety disorders has a significant role. Method: This research is correlational and aimed to Prediction of quality of interaction between mother - child with anxiety disorders in children According to Iranian mother’s cultural characteristics was designed for. The sample consisted of 200 girls and 200 boys 11 to 12 years old in sari and 400 mothers who had a multi-stage random sampling method and the schools were sellected of two sites 1 and 2.To evaluate the relationship between mother and child from the mother's assessment - children with anxiety disorders in children, Robert Roth and a questionnaire Birmaher (with parent and child forms) were used.Using multiple regression. Results: The results showed a variety of styles to engage parents about 9% of the variance in the anxiety of the child, 11% of the variance in scores of separation anxiety children, 8% of the variance in scores of social anxiety children, 12% of the variance in grade school phobia and finally, about 21% of the variance in anxiety scores for children's physical shape can explain.mothers with their styles of impairment accepted highest averages in acceptance and lowest averages in over indulgence.Discussion: Altogether, these results have theoretical and practical implications in the field of child psychopathology it was

کلیدواژه‌ها [English]

  • interaction of mother-child
  • anxiety disorders
  • acceptance
  • over protection
برک، لورا‌ (1387). روانشناسی رشد1، ترجمۀ یحیی سید محمدی. ویراست دوازدهم. تهران: رشد.

خانجانی،زینب (1388). تحول و آسیب‌شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی، تبریز: فروزش.

دادستان، پریرخ (1389). روان‌شناختی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول، تهران: سمت.

راس، آلن (1376). اختلالات روانی کودکان، ترجمۀ امیر هوشنگ مهریار، تهران: رشد.

ریوفی احمد، رویا.، ترخان، مرتضی.، قربان شیرودی، شهره.، نوذری، معصومه (1391). رابطۀ سوگیری توجه و خودکار‌آمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهر ساری. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی،26-30.

سادوک، بنیامین جیمز و سادوک، ویرجینیا. (1388). خلاصه روان‌پزشکی علوم رفتاری و روانپزشکیبالینی، ترجمۀ فرزین رضاعی.تهران: ارجمند.

شرودر، کارولین اس. گوردون، بتی ان (1385). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی، ترجمۀ مهردا فیروزبخت، تهران: دانژه.

کان، جک اچ. کارول، نورستن ام. نورستن، جین پی. (1382). بیزاری از مدرسه، ترجمۀ حسن سلطانی‌فر، مشهد: آستان قدس رضوی.

شریفی چافجیری، عباس (1386). رابط، والدین باکودک پیش دبستانی، هفتهنامه نگاه. آموزش و پرورش. شماره 329.

کاپلان، سادوک، گرب (1375). روانپزشکی کودکان و نوجوانان، ترجمۀ امین‌الله فاضل و علی کریمی.شیراز: راهگشا.

ضمیری، راضیه (1384). بررسی رابطۀ بین نوع زایمان ورابطه عاطفی کودک و مادر در دختران مقطع پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.

کندال، فیلیپ سی (1384). روانشناختی مرضی کودک، ترجمۀ بهمن نجاریان و ایران داوودی، تهران: رشد.

لطفی کاشانی، فرح. وزیری، شهرام. (1386).روانشناسی مرضی کودک.تهران‌: نشر ارسباران.

ماسن، پاول، کیگان، جروم، هوستون، آلتاکارول، جین وی کانجر، جان. (1386). رشد و شخصیتکودک. ترجمۀ مهشید یاسایی. تهران: ماد.

مش، اریک جی. وولف، دیوید ای (1389). روانشناختی مرضی کودک، ترجمۀ محمد مظفری ملک آبادی و اصغرفروغ الدین عدل. تهران: رشد.

 

Brumaria, Laura E.Kerns, Kathryn A. (2008). Mother-child attachment and social anxiety symptoms inmiddle childhood. Journal of applied developmental psychology,Volume29,Issue,5.

Crocetti E, Hale WW, Fermani A, Raaijmakers Q, Meeus W.(2009). psychometric properties of the screen for child Anxiety Related Emotion Disorder (SCARED): in the general Italian adolescent population: A validation and a comparison between Italy and the Netherlands. J anxiety Disorder;23(6):824-9.

Gar, Natalies. Hudsun, Jennifer L. (2008). An examination of the interactions between mother and children with anxiety disorder. Journal of behaviour research and therapy,Volume 46,Issue12.

Gastel,W.van. legerstee.J. S. Ferdinand, R. F.(2008).The role of perceived       parenting in familial aggregation of anxiety disorder in children. Journal of anxiety disorder,volume 23,Issue1.

JefferyM.lackner,GregoryD.Gudleski and EdwardB.Blanchard. (2003). Beyond abuse:the association among parenting style,abdominal pain,and somatizationinIBSpatients. Journal of Behaviortherapy,volume42,Issuse1.

Knappe, Susanne. Beesdo, Katja. Fehm, Lydia. Hofler, Micheal. Lieb, Roselind. Wittchen, Hans. (2009). Do parental psychopathology and unfarovable  family environment predict the persistence of social phobia. Journal of anxiety disorder,Volume23, Issue7.

Luis, Timothy. Varela, R. Enrique. Moore, Kathryn W. (2007). parenting  practices childhood anxiety reporting. Journal of anxiety disorder, Volume22, Issue,6.

Mcleod, Bryce. D. Wood, Jeffrey. J. Weisz, John R. (2006).Examining the association between parenting and childhood anxiety. Journal of clinical psychology, Volume27,Issue2.

Ogilvie, A. Myrth. (2005). balancing act:Child welfare and overindulgence. Journal of children andjouth services, Volume28, Issue6.

Reitman, David. Asseff, Joan. (2010). Parenting practices and their relation to anxiety in young adulthood. Journal of anxiety disorder, Volume24, Issue6.

Rey, Joseph M. Plapp, Jon M.(2009). Quality of overprotecting parenting in anxiety disorders. Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry, Volume 29,Issue 3.

Silberg, Judy. Eares, Lindon. (2009). Informant disagreement for separation anxiety disorder. Journal of the American academy of child and adolescent psychiatry,Volume43, Issue,4.

Silverman, Wendy K. Carmichael, Hicks. (2007). School phobia. Hand book of conceptualization and treatment of child pschopathology, Pages 175-190.

Takahiro yoshizumi, Satomi Murase,Takashi Murakami and Jiro Takai. (2007). Dissociation as a mediator between perceived parental rearing style and Depression in an adult community population using  college student. Journal of personality and individual differences, Volume 43,Issue 2.

Torres, belen Garcia. Calvo Guerrero, Pilar Garcia. (2000).Working models about mother-child relationships in abandoned children. Journal of child abuse and neglect,Volume 24,Issue9.

Taylor, C &  Alden, L. (2006). Parental overprotection and interpersonal behavior in generalized social phobia. Journal of behavior therapy,Volume37,Issue1.

Varela, R. Enrique. Sosa, Juan jose. Biggs, Bridget K. lauis, Timothy M. (2009).Parenting strategies and socio-cultural influences in childhood anxiety. Journal of anxiety disorder,Volume23,Issue5.

Weersing, VRobin. Rozenman, Michelle. Maher, Maureen. Campo, JohnV. (2011). Anxiety, Depression, and Somatic Distress: Developing a transdiagnostic internalizing Tool box for pediatric practice. Cognitive and Behavioral practice, Volume 29.

Wolfradt , Uwe‌. Hempel, Susanne. Miles, Jeremy N.V. (2002). Perceived parenting styles, depersonalization, anxiety and coping behaviour in adolescents. Journal of personality and individual difference, Volume34,Issue3.