بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهراء(س)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

خلق و ادارۀ بحث، تبادل نظر، گفت و گو و شنیدن صدا های دیگر از جمله چالش های مدیران در محیط کاری است. این پژوهش با هدف مطالعه عوامل موثر بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه انجام شد که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها به روش آمیخته است. در بخش کمی با نمونه گیری طبقه ای 332 نفر و در بخش کیفی با نمونه گیری هدفمند 10 نفر از کارکنان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشارکت داشتند. ابزارهای پژوهش برحسب روش، پرسشنامه "جوّ سکوت" واکولا و بورادوس(2005)، پرسشنامه محقق ساخته "رفتار سکوت" و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی بررسی و تایید شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 88/0و 89/0 بود. برای تحلیل داده های کمی، از روش های آماری با ابزار spss و برای مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های بخش کمی نشان داد وضعیت جوّ و رفتار سکوت و مولفه های آن به غیر از رفتار خودحفاظتی نامطلوب ارزیابی شد. یافته های بخش کیفی عوامل موثر بر این وضعیت را نشان دادند. یافته های پژوهش ضرورت برنامه ریزی را برای کاهش جوّ و رفتار سکوت کارکنان پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the factors influencing organizational silence from the perspective of employees

نویسندگان [English]

  • maryam armandei 1
  • mozhdeh vaziri 2
  • fariba adli 2
چکیده [English]

Creation and management of the debate, exchanging ideas, dialogue and listening to other voices are among the managers challenges in the workplace. This study aimed to investigate the factors influencing organizational silence which its purpose was practical and the data was collected in a mixed (quantitative - qualitative) way. In quantitative section Respondents were 332 cases who were selected by categorized sampling and in qualitative section 8 cases were selected by purposeful sampling from among employees of universities affiliated to ministry of science, research and technology. Silence climate questionnaire of Vakola and Bouradas (2005), Researcher-made questionnaire of silence behavior and semi-structured interview were used as the research tools. Questionnaires validity was reviewed and approved by academic experts. Questionnaires reliability was calculated as 0.89, 0.88 using Cronbachs alpha. Questionnaires data analysis was performed by SPSS software using descriptive and inferential statistical procedures and for the analysis of interview content analysis method was used. Quantitative findings showed that the status of silence climate and behavior and all factors except for self -protection were unfavorable. Qualitative findings showed the factors affecting the status. Therefore the findings suggested that planning for reducing silence climate and behavior is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational silence
  • silence climate
  • silence behavior
افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآباد، افسر (1391). بررسی رابطۀ بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی‌. پژوهش‌های مدیریت عمومی‌‌، سال پنجم‌‌، شماره 18‌‌، 83-65‌.

الوانی‌‌، مهدی (1389)‌. مدیریت عمومی (ویراست سوم)‌. چاپ چهل و یکم‌‌، تهران: نی‌.

بازرگان هرندی‌‌، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت‌. دانش مدیریت‌‌، سال 21‌‌، شماره 81‌‌، -19.

جمشیدی‌‌، مهدی و بخشی، نبی (1389).از بی‌توجهی تا بی‌تفاوتی: تبیین تئوریک مسئله بی تفاوتی  سازمانی‌. همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان.

حسن زاده‌‌، رمضان (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری‌‌، راهنمای عملی تحقیق‌. چاپ نهم‌‌، تهران: ساوالان‌.

دانایی فرد‌‌، حسن و پناهی‌‌، بلال (1389). تحلیل نگرش هاش شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی تبیین جوّ سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی‌. پژوهش‌نامه مدیریت تحول‌‌، سال دوم‌‌، شماره 3،19-1‌.

دانایی فرد‌‌، حسن.، فانی‌‌، علی اصغر و براتی‌‌، الهام (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی‌. چشم انداز مدیریت دولتی‌‌، شماره 8‌‌، صص 82-61‌.

رابینز‌‌، استیفن پی (1374)‌. مدیریت رفتار سازمانی‌. ترجمۀ علی پارساییان و محمد اعرابی‌. جلد اول رفتار فردی‌‌، چاپ اول‌‌، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‌.

رابینز‌‌، استیفن و جاج‌‌، تیموتی (1389)‌. رفتار سازمانی‌. ترجمۀ مهدی زارع‌. جلد اول‌‌، تهران: نص‌.

رضازاده کرمانی‌‌، رضا (1390)‌. بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان )‌. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی‌‌، دانشگاه تهران‌.

زارعی متین‌‌، حسن.، طاهری‌‌، فاطمه و سیار‌‌، ابوالقاسم (1391). بررسی و تبیین عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر مبنای مدل سه شاخگی (3c)‌. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی‌‌، سال اول‌‌، شماره 1‌‌، 99-113‌.

زارعی متین‌‌، حسن.، طاهری‌‌، فاطمه و سیار‌‌، ابوالقاسم (1390)‌.سکوت سازمانی: مفاهیم :علل و پیامد‌ها‌. فصلنامه علوم مدیریت ایران‌. سال 6‌‌، شماره 21، 104-77‌.

صیدانلو‌‌، مرضیه (1391)‌.نقش رفتار شهروندی سازمانی برسکوت کارکنان در بخش دولتی‌. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی‌.

عسکری باجگرانی‌‌، محبوبه.، شائمی‌‌، علی و علامه‌‌، سید محسن (1390)‌. سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان‌. مدیریت شهری‌‌، شماره 29‌‌، صص 286-277.

علاقه بند‌‌، علی (1385)‌. مدیریت عمومی (ویراست دوم )‌.چاپ چهاردهم‌‌، تهران: نشر روان‌.

قهرمانی‌‌، محمد.، ابواقاسمی‌‌، محمود.، عارفی‌‌، محبوبه و خاتمی‌‌، میر حمید (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی‌. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی‌‌، دوره چهارم‌‌، شماره 10‌‌، صص30-13.

موسویان فر‌‌، بی‌بی نرگس (1391).بررسی رابطۀ شخصیت کارکنان و سکوت سازمانی‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی‌‌، دانشگاه تربیت مدرس‌.

مهدوی نیک‌‌، مرتضی (1391).بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری (تحولی-تبادلی)و عدالت سازمانی با سکوت سازمانی (مدارس دولتی و غیرانتفاعی متوسطه ناحیه 5 تبریز ).پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی‌‌، دانشگاه شهید بهشتی‌.

نصر اصفهانی‌‌، علی و آقاباباپور دهکردی‌‌، طاهره (1391). بررسی رابطۀ کیّفیت زندگی کاری بر کاهش سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان‌). اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان‌ها‌.

Amah, O.E. & Okafor, C.A. (2008). Relationships Among Silence Climate, Employee Silence Behaviour and Work Attitudes: The Role of Self-Esteem and Locus of Control. Asian Journal of Scientific Research,Vol.1 , No.1, PP.1-11.

Bagheri, Gh.; Zarei, R.&Nik Aeen ,M. (2012).Organizational Silence(Basic Concepts and Its Development Factors). Ideal Type of Management ,Vol‌. 1, No. 1, PP. 47- 58.

Bogosian, R.(2012).Engaging Organizational Voice: APhenomenological Study of Employee’s Lived Experiences of Silence inWork Group Settings.The Faculty of Graduate School of Educationand Human Development of the George Washington University.

Brinsfield, C.T.(2009). Employee silence: investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors. Ph.D. Thesis, The Ohio State University , Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Number :3376084 ).

Dan, L.; Jun, W. & Jiu-cheng, M. (2009).Organizational silence: a survey on employees working in a Telecommunication Company. IEEE Xplore.ieee.org. pp. 1647 – 1651.

Greenberg, J. & Edwards, M. S. (2009). Voice and Silence in Organizations. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

Henriksen, K. & Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety. HSR: Health Services Research, Vol.41, No.4, PP.1539-1554.

Milliken, F. J. ; Morrison,E. W.& Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study ofemployee silence: Issues that employees don't communicate upward and why.Journal of Management Studies, Vol. 40, No. 6, PP. 1453-1476.

Morrison, E.W. & Milliken, F. J. (2004). Sounds of silence. STERN businessd,PP.31-35

Morrison, E.W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World. Academy of Management Review, Vol. 25, No. 4, PP.706-725.

Nielsen, R.P. (2003).Why Do We Remain Silent in the Face of Unethical Behavior? Boston College: The Church in the 21st Century.

Pinder, C.C. &Harlos, K.P. (2001). Employee silence: quiescenceand acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and HumanResources Management, Vol. 20, PP. 331–369.

Saygan, F.N.) 2011).Relationship Between Affective Commitment and Organizational Silence: A Conceptual Discussion.International Journal of Social Sciences and Humanty Studies,Vol 3, No 2, pp.219-227.

Tangirala,S. & Ramanujam,R. (2008).Employee Silence on Critical Work  Issues: The Cross level effects of Procedural Justice Climate‌. Personnel Psychology ,Vol.61, PP.37–68.

Tulubas, T & Celep, C‌.(2012). Effect of perceived procedural justice on faculty members’ silence:the mediating role of trust in supervisor. Procedia Social and Behavioral Sciences,Vol. 47, PP. 1221 – 1231.

Vakola, M. & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation. Employee Relations, Vol. 27, No. 5, PP. 441-458.

Van Dyne, L.; Ang, S. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence  and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies,Vol.40, No.6, PP.1359-1392.

Whiteside,D. B. & Barclay ,L. J.  (2013). Echoes of Silence : employee silencleas a mediator between overall justice and employee outcomes‌.Journal of Business Ethics , Vol. 116, PP.251-266

Zehir, C. & Erdogan, E. (2011).The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences,Vol. 24, PP. 1389- 1404.