بررسی رابطه کانونی ابعاد خرد و سبک های هویت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه

چکیده

خرد عبارت است از توانایی فکر و عمل با استفاده از دانش، تجربه، درک، حس مشترک و بینش. فرض بر این است که بین خرد و هویت موفق ارتباط وجود دارد، ولی این رابطه کمتر شناخته شده است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ابعاد خرد و سبک های هویت می باشد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموز دختر چهارم متوسطه شهرستان ارومیه (2599 نفر) بود. نمونه مورد مطالعه 360 دانش آموز می باشد که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از جامعه مذکور انتخاب شدند و به طور همزمان به پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (1989) و مقیاس سه بعدی خرد آردلت (2003) پاسخ دادند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل دو مجموعه معنی دار از روابط بین ابعاد خرد و سبک های هویت را تشخیص داد. در مجموعه اول هر سه بعد خرد با سبک های هویت اطلاعاتی و تعهد رابطه مثبت معنی دار و با سردرگم/اجتنابی رابطه منفی معنی دار نشان دادند. و ابعاد خرد به صورت معنی داری 4 درصد از تغییرات سبک های هویت را تبیین نمودند. در مجموعه دوم رابطه ابعاد شناختی و هیجانی خرد با سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد معنی دار بودند. در مجموعه دوم سبک های هویت و ابعاد خرد 2 درصد از واریانس یکدیگر را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Canonical relationship between Dimension of wisdom and identity styles

نویسندگان [English]

  • firouzeh sepehrian azar 1
  • firouzeh Sepehrian azar 2
1 Urmia university
2 Urmia university
چکیده [English]

Wisdom is the ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insight. It is assumed that there is a relationship between informational identity style and Components of wisdom. But, this relationship is little known. So, the present study attempted to examine the relationship between components of wisdom and identity styles. The population of this research consisted of female students who have study in 4th high school (2599 people). Sample of the study were 360 students who selected through random cluster sampling. First of all, the Berzonsky of identity styles Inventory (1989) and Ardelt of three-dimensional of wisdom scale (2003) were administered to the subjects. The research method was descriptive and correlational. Canonical correlation was used to analyze the data. The analysis of data discovered two significant set of relationship between dimension of wisdom and identity styles. In first set, three-dimensional of wisdom had significant positive correlation with informational and commitment identity style, and a significant negative correlation with Diffuse–avoidant identity style. Dimension of wisdom could have predicted and explained 4% of changes of identity styles. In second set, affective and cognitive dimensions of wisdom had significant correlation with Informational, normative and commitment identity style. Dimension of wisdom and identity styles could have predicted and explained 2% of changes each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • Identity Styles
  • Canonical relationship
برک، لورا (1385). روانشناسیرشد،ازنوجوانیتاپایانزندگی. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی،تهران، ارسباران.

حجازی، الهه.، برجعلی‌لو، سمیه و نقش، زهرا (1388). رابطۀ سبک‌های ‌‌هویّت، تعهد ‌‌هویّت و خود کارآمدی تحصیلی‌: آیا تعهد ‌‌هویّت نقش واسطه‌ای دارد ؟ ,مجله روانشناسی، (4)52،390 – 377.

صادقی، راضیه.، تاجیک زاده، فخری.، مهرابی‌زاده هنرمند، ‌مهناز (1393). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با سبک‌های ‌‌هویّت در دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دورۀ 22، ضمیمه، 206-216.

هومن، حیدرعلی (1385). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا.

Ardelt  M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Researchon Aging, 25, 275-324.

Ardelt  M. (2004). Wisdom as expert knowledge system: A critical review of a contemporary operationalization of an ancient concept. Human Development, 47,275 -285

Ardelt  M. (2009). How Similar are Wise Men and Women? A Comparison Across Two Age Cohorts. Research in Human Development, 6(1), 9–26.

Baltes P. B., Smith, J. (1990).Towards a psychology of wisdom and its ontogenesis. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: Its nature, origins, and development. Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 87-120.

Baltes  P.B., Smith, J., & Staudinger, U.M. (1992) Wisdom and successful aging. In T.Sonderegger (Ed.), Nebraska symposium on motivation.  Lincoln: University of Nebraska press. pp. 123-167.

Baltes  P. B., Kunzmann. U. (2003).Wisdom. The Psychologist, 16, 131–132.

Baltes P. B., Staudinger U. M. (2000).Wisdom: A Metaheuristic (Pragmatic) to Orchestrate Mind and Virtue toward Excellence.  American Psychologist, 55(1), 122-136.

Bang H.(2013). African American Undergraduate Students’ Wisdom and Ego-Identity Development: Effects of Age, Gender, Self-Esteem, and Resilience, Journal of Black Psychology. jbp.sagepub.com

Bang H., Montgomery  D. (2012). Wisdom and Ego-Identity for Korean and American Late Adolescents. Journal of Cross-Cultural Psychology. 44, 807-831.

Bang H.  (2009). the relationship of wisdom and ego-identity for Korean and American adolescents. Doctoral dissertation, Oklahoma State University, p 63-69.

Bergsma, A D, Ardelt, M. (2012). Self-Reported Wisdom and Happiness: An Empirical Investigation. Journal of Happiness Study, 13, 481– 499.

Berzonsky, M D., Kuk, L S. (2000). Identity status, identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15, 81-98.

Birren  J. E.; Svensson  C. M. (2005). Wisdom in history. In R. J. Sternberg & J. Jordan (Eds.), A handbook of wisdom: Psychological perspectives. New York: Cambridge University Press. P 3-31.

Bruner J. (1990). Acts of meaning, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chandler, M. J. & Holliday, S. (1990). Wisdom in a post-apocalyptic age. In R. J. Sternberg (Ed.), Wisdom: Its nature, origins, and development. Cambridge, UK: Cambridge University Press. P 121- 141.

Dittmann-Kohli F. &Baltes P. B.(1990). Toward a neofunctionalist conception of adult intellectual development: Wisdom as a prototypical case of intellectual growth. In C.  Alexander E. Langer (Eds.). Higher stages of human development: Perspectives on adult growth, p 54-78. New York: Oxford University Press.

Ekmekçi, A. K, Teraman, S B S & Acar, P. (2014). Wisdom and management: a conceptual study on wisdom management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 1199 – 1204.

Erikson E. H. (1982). The life cycle completed. New York: Norton.

Greene J. A.; Brown S. C. (2009). The wisdom development scale: further validity investigations. Journal of aging and human development, 68 (4), 289-320.

Khan A. (2013). Identity and wisdom of young adults in Canada and Pakistan with Asperger syndrome: A cross-cultural study. Doctoral dissertation, University of Toronto, P 112-123.

Kitchener K.S.; Brenner H. (1990). Wisdom and reflective judgment: Knowing in the faceof uncertainty. In R. Sternberg (Ed.), Wisdom: its nature, origins and development. Cambridge: Cambridge University Press.212-229.

Kramer, D. A. (2000). Wisdom as a Classical Source of Human Strength: Conceptualization and Empirical Inquiry, Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 83-101.

Kroger J. (1996). Identity in adolescence, the balance between self and other, New York. Rout ledge.

Kunzmann, U., Baltes, P. B. (2003). Wisdom-related knowledge: Affective, motivational, and interpersonal correlates. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1104–1119.

Kunzmann U. (2004). Approaches to a good life: The emotional-motivational side to wisdom. In R. J. Sternberg & J. Jordan (Eds.), Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. p 504-517.

Lewis p. (2009). Wisdom as Seen Through Scientific Lenses: A Selective Survey of Research in Psychology and the Neurosciences. Tradition & Discovery: The Polanyi Society Periodical, 36(2), 67-72.

Marcia  J. M. (2001). A commentary on Seth Schwartz’s review of identity theory and research. Identity. An International journal of Theory and research, 1 (1), 59-65.

Piechowski, M. M. (2006). "Mellow out," they say. If I only could: Intensities and sensitivities of the young and bright. Madison, WI: Yunasa Books.

Richardson M. J.; Pasupathi M. (2005). Young and growing wiser: Wisdom during adolescence and young adulthood. In R. J. Sternberg & J. Jordan (Eds.), A handbook of wisdom: Psychological perspective .New York: Cambridge University Press. p 139-159.

Song  E. (1999). The influence of self-concept and meaning of life on career maturity. Hongeek University, Seoul.

Tabachnick B. G & Fidell L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Edn). Boston: Pearson Education.

Takahashi M. & Overton, W. F. (2005).  Cultural Foundations of Wisdom. In Sternberg R. J. & Jordan, J. (Eds.) A Handbook of Wisdom: Psychological Perspectives. New York: Cambridge University Press. p 32-60  

Turnbill S. (2011). Athena, Greek goddess of wisdom and craftsmanship. www.Goddessgift.com.

Westrate, N. M., Ferrari, M. & Ardelt, M. (2016). The many faces of wisdom: An investigation of cultural-historical wisdom exemplars reveals practical, philosophical, and benevolent prototypes. Personality and Social Psychology Bulletin, 42(5), 662-676.

Williams, P. B. & Nusbaum, H. C. (2016). Toward a neuroscience of wisdom. In J. R. Absher & J. Cloutier (Eds.) Neuroimaging, personality, social cognition, and character (pp. 383-395). London, UK: Elsevier.http://wisdomresearch.org/blogs/publications/#sthash.lqdyvbvT.dpuf