بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء(س)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه معلمان می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان بابل که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تدریس می باشند است. نمونه و روش نمونه گیریبر پایه حجم جامعه آماری(1300معلم) مطابق با جدول مورگان و کرجس(1970) تعداد 360 معلم دوره ابتدایی (هر پایه 60 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه از نوع بسته پاسخ می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اکثریت معلمان معتقدند تکلیف شب بر ابعاد شناختی، مهارتی و عاطفی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی تاثیر زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Homework in academic performance of students from perspective of teachers

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Naraghi zadeh 1
  • Parwin samadi 2
  • Seyyedeh Zahra Razawi Mosavi 3
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role of homework in academic performance of students of teachers. The method of research is descriptive-survey. The statiscal society consistes of all primary school teachers, who are now teaching in the 92-93 Academic year. Sample and sampling method based on the statiscal society size (1300 teachers) according to Morgan and Kerjes (1970) table, the number of 360 primary school teachers (each base 60 people) were selected by simple random sampling method. The tool for data collection, is a questionnaire from closed response type. The results of the analysis of the data shows that the majority of teachers believe that homework affects highly on dimensions of cognitive, skill and emotional of academic performance of primary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • homework
  • Academic Performance
  • primary school students
افروز، غلامعلی(1387). نگرشی دوباره به مشق‌های شب، تهران: اولیا و مربیان.
امامی زاده، نسرین(1390). پنج راهبرد تکلیف شب برای آموزش دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری، پیوند- شماره 388.
انگلر، کارول(1384). مشق شب را شیرین کنیم، ترجمۀ سپیده خلیلی، تهران: پیدایش. بازرگان، زهرا (1386). تغییر و نوآوری در مدرسه، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
پارسا، محمد(1390). روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران: سخن.
پرهیزکاری، غلامحسن(1389). تأثیر انجام تکالیف درسی کار در کلاس درس ریاضی ‌بر میزان یادگیری دانش‌آموزان مقطع راهنمایی استان قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
تقدیسیان، شکوه(1372). رشد معلم، دوره نوزدهم، شماره 3.
تکلیف شب در فرآیند یاددهی- یادگیری(1374). دفتر آموزش راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشارات کمک آموزشی،تهران: مدرسه.
حوریزاد، بهمن(1385). غنی سازی تکالیف آموزشی، تهران: لوح زرین.
سیف، علی اکبر(1384). روانشناسی پرورشی، تهران: آگاه.
شاوران، حمیدرضا(1387). سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان براساس فرهنگ‌های چندگانه آنان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی)، جلد بیست ونهم، شماره 1، صص 160-147.
علاقه بند، علی(1381). عوامل مؤثر بر تکلیف شب، ماهنامه آموزشی پیوند، شماره 28.
قورچیان، نادرعلی(1384). پژوهش در مورد تکلیف شب در جهان امروز، تهران: دانشکده تعلیم و تربیت.
کاظمی، یحیی(1385). تأثیر تکلیف شب و تمرین فعال بر نگرش دانش‌آموزان، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره 39، صص 365-37.
کانتر، لی، هاسنر، لی(1382). مشق شب بدون گریه، ترجمۀ مهدی قراچه داغی، تهران: پیک بهار.
کوپر، هریس(1384). تکالیف خانگی، ترجمۀ زهرا مقیمی، تهران: نی‌نگار.
کوپر، هریس(1370). جمع بندی تحقیقات پیرامون تکلیف شب پایه تحصیلی تأثیر چشمگیری بر سودمندی تکلیف شب دارد، ترجمۀ فاطمه فقیهی قزوینی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره25.
کوپر، هریس(1386). چالش مشق شب، ترجمۀ احمد به پژوه، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
گلاسر، ویلیام(1373). مدارس بدون شکست، ترجمۀ حسن ساده حمزه، تهران: رشد.
مصدقی، مجتبی(1372). آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است، رشد معلم، جلد 1، صص51-48.
نجاریان، فرزانه(1385). تکلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، تهران: مدرسه.
وکیلی، ناهید(1389). نگرش به تکالیف درسی و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تکالیف (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره راهنمایی سنندج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
هویدافر، رضوان(1374). بررسی نگرش دانش‌آموزان، معلمین و اولیا نسبت به تکلیف شب در مقطع چهارم دبستان در دو منطقه اقتصادی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
نصر احمدرضا.، شریفیان فریدون و عابدی، لطفعلی (1388). شاخص‌های ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و میزان کاربست آن توسط اعضای هیأت علمی، فصلنامه اندیشه‌های‌نوین‌تربیتی، دوره 5، شماره 1، ص9-34.
Collier, S. (2007). Homework types and its effect on student achievement.
Good, T.L, & Brophy, J.E. (2003). Looking in classrooms (9th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Kohn, A. (2006). The homework myth: Why our kids get too much of a bad thing. Cambridge, MA:Da Capo Press.
MacDonald, B. (2009). Is homework helpful? Academics, Does Homework Work?, Retrieved from - Cooper, H., Robinson, J.C., & Patall, E.A. (2006). Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76 (1), 1-62.
Cooper, H. (1994). Homework research and policy: A review of the literature. Research/Practice, 2(2). Retrieved from
O'Neill, J. (2008). Is Homework Helpful or Harmful? Finding Dulcinea. Retrieved July 27, 2009, from