رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد روان‌شناسی رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

5 استاد روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختاری بین کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی بوده است. جامعه پژوهشی تمامی دانشجویان کارشناسی سال تحصیلی 92 در دانشگاه تهران بوده‏اند. حجم کل جامعه آماری 12721 دانشجو بوده و نمونه انتخاب شده 272 دانشجوی کارشناسی از دانشکده های مختلف ( فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی )، شامل 159 دختر و 77 پسر بودند که با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای نسبی انتخاب شدند. روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بوده است. دانشجویان به مقیاس ارزیابی اهمال‏کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، مقیاس چندبعدی کمال‏گرایی فروست و همکاران (1990)، مقیاس خودکارآمدی شرر (1982)، مقیاس جهت‏گیری هدفی الیوت و مک گریگور (2001)، و پرسشنامه علاقمندی به رشته هدایتی و همکاران (2012)، پاسخ دادند. یافته‏ها نشان داد متغیرخودکارآمدی (28/0-)، و متغیر جهت‏گیری هدفی مهارت‏مدار گرایشی (25/0-)، دارای رابطه مستقیم و غیر مستقیم منفی با اهمال‏کاری تحصیلی بوده است. متغیر علاقه به رشته (17/0-)، و سازماندهی (15/0- )، بطور مستقیم و منفی، نیز بعنوان متغیر واسطه ای با اهمال کاری تحصیلی رابطه داشت و متغیر تردید در کارها (22/0)، نیز بطور مستقیم و مثبت با اهمال کاری تحصیلی رابطه داشت. بعلاوه متغیر خودکارآمدی بیشترین اثر را روی اهمال کاری تحصیلی نشان داد. یافته‏های این پژوهش می تواند به مشاوران تحصیلی و مربیان آموزشی در انجام مداخلات مفید جهت کاهش اهمال‏کاری تحصیلی و به تبع آن افزایش پیشرفت تحصیلی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Relatioship of Perfectionism , Self- efficacy , Goal Orientation and Interest in Field of Study , and Academic Procrastination

نویسندگان [English]

  • zahra valizadeh 1
  • hasan ahadi 2
  • mahmood hiedari 3
  • mohammad mahdi mazaheri 4
  • mohammad bagher kajbaf 5
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine structural relationship among perfectionism , self efficacy , goal orientation , and interest in field of study to academic procrastination. The population of this study is all undergraguate students in the first semester of 2013-14 academic year. total population was 12721 people. The sample consists of 272 students including 159 girl and 77 boy from three colleges of the University of Tehran namely Engineering college, Science college and Humanities college. They were selected using the proportional stratified sampling method. The study method was correlation ( structural equation modelling). The selected students repsonded to Academic Procrastination Assessment Scale developed by Solomon and Routhblum (1984), Multidimensional Perfectionism Scale developed by Frost et al. (1990), Self efficacy Scale developed by Sherer (1982), Goal Orientation Scale developted by Elliot & McGregor (2001), Interest in Field of Study Questionnaire developted by Hedayati et al. ( 2012). The results indicated that self efficacy (-0.28) , mastery-approach goal orientation (-0.25) ,had negative directive and undirective relation to academic procrastination. interest in field of study (-0.17) and organization (-0.15) negatively had relation to academic procrastination and mediated among self efficacy / goal orientation and academic procrastination. Doubt in works (-0.22) positively and directively was related to academic procrastination. In addition, self efficacy showed the most significant influence on academic procrastination. These results can help to counsellore and educator in intervening and overcoming to the academic procrastination that, its outcome will be the decrease of academic procrastination and increase academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • Self Efficacy
  • Goal Orientation
  • Interest in Field of Study
  • Academic procrastination
حیدری، محمود(1389). بررسی جایگاه خودناتوان‏سازی در مدل ساختاری پیش‏بینی موفقیت تحصیلی، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

مطیعی، حورا.، حیدری، محمود و صادقی، منصوره‏السادات (1391) پیش‏بینی اهمال‏کاری تحصیلی براساس مؤلّفه‏های خودتنظیمی در دانش‏آموزان پایه اول دبیرستان‏های شهر تهران، فصلنامه روان‏شناسی تربیتی،24(8):49-70.

اظهری، اعظم(1390). رابطۀ بین اهمالکاری و عزّت نفس با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان در سال 1390، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، کارشناسی ارشد.

فاتحی، یونس.، عبدخدایی محمدسعید و پورغلامی فرزاد( 1391). بررسی رابطۀ کمال‏گرایی و خودکارآمدی با اهمال‏کاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند، فصلنامۀ پژوهش‏های روان‏شناسی اجتماعی،2(6).

ولی زاده، زهرا.، احدی، حسن.، حیدری، محمود.، مظاهری، محمد مهدی.، کجباف، محمد باقر( 1393). پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیّت، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان( خوراسگان)، سال پانزدهم، شماره 3-  پاییز 1393.

Balkis,M ; Duru, E; (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and Guidance. Educational Sciences: Theory & Practice 7(1), January 2007. 376-385.

Burka, J.B.Ve Yuen, L.M.(1983). Procuastination: Why you do it and What to do about it. Reading, PA: Addison-wesley.

Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal construct. In A. J. Elliot & C. S. Deweck (Eds). Handbook of competence and motivation (pp. 52-72). New York: the Guilford Press.

Farran,B) 2004(. Prodictors of Acaemic Procrastination in College students, ProQuest Dissertation and Theses (PQDT).

Ferrari, J.R., Parker, J.T. & Ware, C.B.(1992). Academic procrastination : Personality correlates with Myers-Briggs Typs, self-efficacy, and academic lows  of control. Journal of social Behavior and Personality, 7, 495-502.

Haghbin ,M. Mccaffrey.A(2012). The complexity of the Relation between Fear of Failnre and Procrastintion, J Rat – Emo Cogintive – Behav Ther ,30: 249-263.

Haycock, L. A, Maccarthy. P, (1998), Procrastination in college students: the role of self – efficacy and anxiety, Journal of counseling and Development: JCD 76.3.

Hee seo‌.E, (2009), The Relationship of Procrastination with a mastery goal versus and avoidance goal, social behavior and Personality, 37 (7), 911-920.

Hee seo eun, (2008), self – efficacy as a mediator in the Relationship between self – oriented perfectionism and academic procrastination, social behavior and personality, 36 (6), 753-764.

Jadidi.F., Mohammadkhani.S, zahedi.T.K, 2011, Perfectionism and academic procrastination, Procedia – social and Behavioral sciences,20 (2011) 534-537

Katz, I; Eilot, K; Nevo, N, (2014) , “I’ll do it later”: Type of motivation, self-efficacy and homework procrastination, motive Emot, 38: 111-119, Published online: 30 May 2013, Springer Science Business Media New York 2013.

Klassen, R. M; Ang, R.P; Chong, W.H; Krawchuk, L.L (2009). A cross-cultural study of adolescent procrastination, Journal of Research on Adolescence, 19(4), 799-811.

Klassen, R.M; Krawchuk, L. L; Rajani, S; (2008), Academic Procrastination of undergraduates: Low Self-efficacy to Self-regulate predicts higher levels of procrastination, contemporary Educational psychology,33 (2008) 915-931. www.elsevier.com/locate/cedpsych.

Lee, J.O; McInerney, D.M; Liem, G.A.D & Ortiga, Y.P; (2010), The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic- extrinsic motivation perspective, Contemporary Educational Psychology,35 (2010) 264-279. Elsevier.

Mushquash, A.R, Sherrg. S.B,( 2012), understanding the socially prescribed perfectionst's cycle of self – defeat: A 7-day, 14- occasion dialy diary study, Journal of Research in Personality, 46 (700-709).

Owens, A.M, (1997), Procrastination in High school Achievement: A Causal Structural Model, Journal of Social Behavior and Personality, Vol 12, No. 4, 869-887.

Ownes, A.M. (2000), Academic Procrastination of Adolescents in English and Mathematics, Gender and Personality, Vol. 15, No. 5, 111-124.

Parish, C.(2004). Development of a hierchical model of conscientiousness. InP. Steel & C. parish ( chairs). Beyond folk psychology: Conceptual and theoretical advances in conscientiousness. Symposium conducted at the annual meeting of the society of Industrial organizational Psychology, Chicago.

Rabin, L.A; Fogel, J & Natter-Upham, K.E; (2011). Academic Procrastination in college students: The role of self-reported executive function, Journal of Clinical and experimental. Neuropsychology, 2011, 33(3), 344-357.

Scent. C.L., Boes. S.R., (2014) Acceptance and commitment training: A brief intervention to reduce procrastination among college students. Journal of College Student Psychotherapy, 28: 144- 156, 2014.

Senecal, C., Julien, E.,&Guay, F. (2003). Role conflict and academic procrastination: A self- determination perspective. European Journal of Social Psychology, 33, 135-145.

Shafran, R. Mansell, W. (2001). Perfectionism and Psychology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21 (6), 879-906.

Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. (1984). Academic Procrastination: Frequency and Cognitive- behavioral correlates. Journal of counseling Psychology, 31, 503-509.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta- analytic and theoretical review of quintessential self- regulatory failure. Psychological Bulletin, Vol 133(10, Jan 2007, 65- 94.

Strunk, K.K; Steele, M.R. (2011), Relative contributions of Self-Efficacy, Self- Regulation, And Self-Handicapping In Predicting Student Procrastination, Psychological Reports, 2011, 109, 3, 983-989.

Tan, C. X; Ang, R. P; Klassen, R. M; Yeo, L. S; Wong, I. Y.F; Huan, V. S & Chong, W. H; (2008) correlates of academic Procrastination and students, Grad Goals, Curr Psychol, 27: 135-144, sringer Science+ Business Media, LLC 2008.

Tuckman, B.W.(1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and Psychologyical Measurement, 51, 473-480.

Wolters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated, learning perspective, Journal of Educational Psychology, 95, 179-187.