تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی برافزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌ها

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی برافزایش میزان رضایتمندی زناشویی زوج‌ها بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل والدین دانش‌آموزان دخترمقطع دبستان شهر اصفهان بود. نمونه شامل تعداد 30 زوج بود که به طریق تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه کنترل) توزیع شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون رضایت زناشویی محقق ساخته، جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه غنی‌سازی برافزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌ها در پس آزمون و پیگیری مؤثر بوده است (05/0 P ). اثر جنسیت در آموزش برنامه غنی‌سازی در پس آزمون و پیگیری تأیید نشد (05/0 (P≥. نتایج درباره زیر مقیاس‌های رضایتمندی زناشویی زوج‌ها نشان داد که آموزش برنامه غنی‌سازی در ابعاد جنسی، حل تعارضات، ارتباط با خانواده اصلی، فعالیت‌های مذهبی، فعالیت‌های اجتماعی ـ تفریحی و ارتباط زوج‌ها مؤثر بوده(05/0 P )، ولی در بعد مدیریت منزل مؤثر نبوده است (05/0 (P≥.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing marital satisfaction through an enrichment program

نویسندگان [English]

  • N. Oaliyaa
  • M. Faatehee
  • F. Bahraamee
چکیده [English]

To explore the effects of implementing a marital enrichment program on marital satisfaction, a sample of 30 couples was selected through cluster sampling method from among the parents of elementary school girls in Isfahaan. Half of the parent couples were randomly assigned to the experimental condition of learning how to implement an enrichment program. Data were collected using a researcher made instrument designed to measure marital satisfaction. The comparison of the two groups scores both before and after the learning period, and in the follow-up, revealed significant improvement. Gender did not seem to make any difference in learning how to implement the enrichment program. The impact of the implementation appeared significant in all areas of satisfaction (sexual, conflict resolution, main family relations, and social activities) except for one (domestic management).

کلیدواژه‌ها [English]

  • enrichment program
  • marital satisfaction
  • couples