بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر تأثیر عوامل فردی، آموزشی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و سبک مدیریت (مشارکتی- آمرانه) در شادابی مدارس را بررسی کرده است.
روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه مورد مطالعه شامل 282 مدیر, مشاور و مربی پرورشی بوده که به صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه از مقطع متوسطه دخترانه شهراصفهان انتخاب شده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز از روش‌های آماری t تک متغیره، آزمون F تک متغیری و چند متغیری، تحلیل عاملی و آزمون‌های تعقیبی مناسب استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی، آموزشی، اجتماعی- فرهنگی, کالبدی و سبک مدیریت مشارکتی در شادابی مدارس مؤثر بوده و بین نظرات مدیران، مربیان پرورشی و مشاوران دراین زمینه تفاوت معناداری مشاهده شد و تنها در زمینه‌های عوامل فردی و سبک مدیریت آمرانه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting schools' cheerfulness from the perspectives of school personnel

نویسندگان [English]

  • E. Ja'faree
  • A. Siyaadat
  • N. Bahaadoraan
چکیده [English]

To find out what factors affect school cheerfulness, and to what extend, from the point of view of the school personnel, a sample 282 Principals, Counselors, and Teachers was selected in a random categorical fashion from among all Isfahani high schools for girls. The findings show that there are personal, educational, socio-cultural, and physical factors that affect school cheerfulness. From among leadership styles it was the cooperative style that the respondents indicated as a factor involved. There was a significant difference between the views of the three groups of teachers, principals, and counselors on all factors except personal factors and the commanding style of leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cheerfulness
  • personal factors
  • socio
  • Cultural Factors
  • educational factors