بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی بهبهان در سال تحصیلی 87- 1386 و نمونه آن 42 نفر از این دانش آموزان را شامل می‌شود که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ایی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شده‌اند. ابزار استفاده شده در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر و معدل نیمسال اول و دوم دانش آموزان، به عنوان عملکرد تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. پس از انتخاب تصادفی گروه‌های آزمایشی و گواه ابتدا در هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد. سپس، مداخله آزمایشی (روش حساسیت زدایی منظم) در گروه آزمایشی اجرا شد و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش‌های آمار استنباطی همانند تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که روش حساسیت‌زدایی منظم، کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه گواه باعث شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of systematic desensitization on test anxiety and school performance among female Behbahaani junior high school students

نویسندگان [English]

  • Kobra Kaazemian Moghadam
  • Mahnaaz Mehrabizadeh Honarmand
  • Mansoor Soodani
چکیده [English]

A sample of 42 female eight graders in Behbehaan, selected and assigned randomly to two groups, was given Speilberger's test anxiety questionnaire as both pre and post test with one group being treated in between using the systematic desensitization method. The students' GPA's in two semesters was also used as a measure of academic performance. The data analysis showed that the treated group's anxiety was reduced while its school performance was improved significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Desensitization
  • Test Anxiety
  • school performance
  • birth order