بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در تاریخ فلسفة علم، در قرن بیستم، از چهار تحوّل مهم می­توان سخن گفت که هریک دربرگیرندة گفتمان خاصی در عرصة فلسفة علم هستند.گفتمان نخست، پوزیتیویسم و استقراگرایی؛ گفتمان دوم، ابطال‌گرایی کارل پوپر و قواعد ریاضی‌گونة لاکاتوش؛ گفتمان سوم، ساختارگرایی و نسبیت‌گرایی تامس کوهن و گفتمان چهارم، هرمنوتیک. هدف از مقاله حاضر بررسی تاریخچه و ریشه هرمنوتیک و استخراج آن در حوزة تعلیم و تربیت است. در واقع هدف از این پژوهش، بررسی هرمنوتیک به عنوانی گفتمانی است که تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده است، با توجه به اینکه مباحث و مبانی هرمنوتیک در اشکال مختلف آن به مسئلة محوری فهم و تأویل  صورت تفکر آدمینظر دارد، یکی از ایده­های مهم در فرآیند تعلیم و تربیت می­باشد و دلالت­های آن در زمینة برنامه درسی، ارزشیابی و روش­شناسی فراوان است. برای تحقق این مهم و رسیدن به هدف این پژوهش از روش تحلیلی-استنباطی استفاده شده است. نتایج یافته­ها حاکی از آن است که هرمنوتیک متربی به­عنوان متن اصلی در تعلیم و تربیت قرار می­گیرد و در حوزة ارزشیابی معیارهایی را به­دست می­دهد که متربی به صورت چند بعدی و در بطن فعالیت­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرد، در حوزة روش­شناسی هرمنوتیک روشی مناسب  و با سازوکارهای مختص به خود در پژوهش­های تربیتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics as a Basis for Educational Studies

نویسندگان [English]

  • Afzal sadat Hoseini 1
  • nuredin mahmoodi 2
چکیده [English]

In the history of twentieth century philosophy of science in four major transformation has occurred, each of which has had great impact The first discourse positivism, the second discourse is Karl Popper, the third discourse, structuralism and Relativism of Thomas Cohen and fourth discourse, hermeneutics. Hermeneutics can solve many problems in the field of education. This paper discusses the history and roots of hermeneutics and its implications in the field of education has been analyzed. The purpose of this study was Hermeneutics as a discourse which has affected of education, Hermeneutics is the one of the theories of Appropriate for the processes of education. To achieve this important goal of this research method of analysis - analytical used. The results show that Hermeneutics in the fields of students, education, evaluation scope and methodology for education has significant implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • methods
  • education
احمدی، بابک(1375). حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفة هنر، تهران: مرکز.
اسمیت، فیلیپ.جی(1373). فلسفه آموزش و پرورش. ترجمه سعید بهشتی. تهران: آستان قدس رضوی.
باقری، خسرو(1375). دیدگاههای جدید در فلسفة تعلیم و تربیت، تهران: نقش هستی.
باقری، خسرو(1386).دیدگاههایجدیددرفلسفةتعلیموتریبت. تهران: علم.
باقری، خسرو و میرزایی، عبدالوهاب(1382). الگویی برای پژوهش در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک. شماره1. سال اول پاییز.
ریکور، پل(1368)، رسالت هرمنوتیک، مجله فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم.
حسین زاده، محمد(1385)، درآمدی برمعرفت شناسی و مبانی معرفت دینی، تهران: مؤسسه امام خمینی(ره).
سعیدی­روشن، محمدباقر(1386)، تحلیل زبان قرآن و  روش­شناسی فهم آن، تهران: مؤسسه حوزه ودانشگاه.
شکوهی،غلامحسین(1372). مبانی و اصول آموزش و پرورش. مشهد: آستان قدس رضوی.
کوزنزهوی، دیوید(1378)، حلقه انتقادی، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
Allen, G. David. (1995). Hermeneutics: Philosophical Traditions and Nursing  Practice Research. Nursing Science Quarterly, 8)4(, 174-182.
Beyers, Chris. (2008) .The Hermeneutics of Student Evaluations. Heldref Publications.
Bindeing, Linda L.,Moules, Nancy, J., Tapp, D. M., & Rallison, L. (2007). Hermeneutic Musings on Learning: The Dialogical Nature of Teaching Interpretively. Journal of Educational Thought, 41(2),179-189.
Christopher, J ., Richardson, F ., & Christopher, S. (2003). Philosophical Hermeneutics: A Metatheory to Transcend Dualism and Individualism in Western Psychology. Paper presented at the International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychologists, Warsaw, Poland
Gallagher, S. (1992). Hermeneutics and Education. Albany: State University of New­York Press. 
Heidegger, M. (1962). Being and Time. New York: Harper & Row. 
Jardine, D. W. (1992). The fecundity of the individual case: Considerations of the pedagogic heart of interpretive work. Journal of Philosophy of Education, 26(1), 51-61.
Kant, Immanuel. (1983). Critique of pure Reason. Translated by Norman, Kemp. The Macmillan press LTD.
Lyotard, J. (1984). The Postmodern Condition: A report on knowledge. Manchester: Manchester University Press.
Malpas, Jeff. (2010). Consequences of Hermeneutics: Fifty Years After Gadamer's Truth and Method. Northwestern University Press.
Palmer, R. E. (1999). Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer. Evanston, Northwestern University Press.
Petruzzi, Anthony. (2008). Articulating a hermeneutic theory of writing assessment. Assessing Writing, 13(3), 219-242.
Pinar, William F. & Mcknight, Douglas. (2005). The Uses of Curriculum Knowledge: Notes on Hermeneutics. International Journal of Educational Research, 23(2), 181-190.
Purpel, D. F. (2008) .The moral and spiritual crisis in education Massachusetts, Bergin and Garry publishers.     
Thiselton, Anthony C. (2009), Hermeneutics: An Introduction. Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
Van Ginkel, H. (2005). University 2050: The organization of creativity and  Innovation. Higher Education Policy, 8(4), 14-18. 
Warren, Jeff. (2005). Towards an Ethical-Hermeneutics. European Journal of Psychotherapy & Counselling and Health. 7(1–2), 17– 28