دلالت های تربیتی داستان موسی و خضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

توانایی بالقوه آدمی در زمینه یادگیری، مقدمه انجام مطالعات و پژوهش‌های بسیاری گردیده اما متأسفانه تاکنون هیچ یک نتوانسته تصویری جامع و کامل از تمامیت یادگیری انسان ارائه دهد. با توجه به جامعیت قرآن کریم (نحل/89) و اهمیت یادگیری در آموزه‌های آن (علق/5-4)، پژوهش حاضر درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آیات الهی در این موضوع بپردازد تا ضمن غنی نمودن یافته‌های بشری، به نظریه‌ای جامع، پیرامون امر یادگیری، راه یابد. برای نیل بدین هدف، جامع‌ترین نظریات یادگیری در میان اندیشمندان تربیتی بررسی شده و با تطبیق آن بر آموزه‌های وحیانی، نظریه قرآن در موضوع فوق، استخراج گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظریه یادگیری قرآنی، نظریه‌ای شناختی– رفتاری است. از این رو به دلیل جامعیت، بر تمامی نظریه‌های یادگیری دانشمندان علوم تربیتی برتری دارد و می‌تواند بشر را در بُعد معرفتی به تکامل معنوی خویش رهنمون سازد.یافته‌های بشری، به نظریه‌ای جامع، پیرامون امر یادگیری، راه یابد. برای نیل بدین هدف، جامع‌ترین نظریات یادگیری در میان اندیشمندان تربیتی بررسی شده و با تطبیق آن بر آموزه‌های وحیانی، نظریه قرآن در موضوع فوق، استخراج گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظریه یادگیری قرآنی، نظریه‌ای شناختی– رفتاری است. از این رو به دلیل جامعیت، بر تمامی نظریه‌های

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning, Quran, Theory, Knowledge-oriented, Behaviorist

چکیده [English]

Human potential in the field of learning, introduction, many studies have been done, but unfortunately none has been able to provide a comprehensive picture of the totality of human learning offer. Given the learning and can lead to disciplinary scientists in the knowledge leads to his spiritual evolutionکتب متشابه لفظی و یافته های پژوهش یافته‌های بشری، به نظریه‌ای جامع، پیرامون امر یادگیری، راه یابد. برای نیل بدین هدف، جامع‌ترین نظریات یادگیری در میان اندیشمندان تربیتی بررسی شده و با تطبیق آن بر آموزه‌های وحیانی، نظریه قرآن در موضوع فوق، استخراج گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظریه یادگیری قرآنی، نظریافته‌های بشری، به نظریه‌ای جامع، پیرامون امر یادگیری، راه یابد. برای نیل بدین هدف، جامع‌ترین نظریات یادگیری در میان اندیشمندان تربیتی بررسی شده و با تطبیق آن بر آموزه‌های وحیانی، نظریه قرآن در موضوع فوق، استخراج گردیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظریه یادگیری قرآنی، نظریه‌ای شناختی– رفتاری است. از این رو به دلیل جامعیت، بر تمامی نظریه‌های یه‌ای شناختی– رفتاری است. از این رو به دلیل جامعیت، بر تمامی نظریه‌های

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • Quran
  • Theory
  • Knowledge-oriented
  • Behaviorist