فرایند بین المللی شدن دانشگاهها: موردی از آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

قرن بیست و یکم را می توان قرن دانش-بنیاد نام نهاد. از این رو نقش آموزش عالی در این قرن بیش از پیش مورد توجه کشورها می باشد. بدین جهت، تحول در آموزش عالی و به تبع آن تحول در دانشگاه‌ها امری اجتناب ناپذیر است. از جمله این تحولات، تأکید بر بین المللی شدن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. در راستای این امر، برای اولین بار در آموزش عالی ایران، دانشگاهی با مأموریت و اهداف خاص بین المللی در دو دهه قبل تاسیس شد. به منظور بررسی وضعیت فرایند بین المللی شدن این "دانشگاه" یک طرح تحقیق انجام شد. هدف این مقاله، تشریح فرایند بین المللی شدن در "دانشگاه‌" مورد نظر بوده است. به طور کلی و نیز به منظور تحقق هدف یاد شده، با استفاده از چهار جامعه آماری، مدیران، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان با روش‌های سرشماری و نمونه‌گیری، داده‌های لازم گردآوری شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته بود. برای پاسخ دادن به اینکه وضعیت فرایند بین المللی شدن "دانشگاه‌" مورد نظر چگونه است؟ داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت فرایند بین المللی شدن در دانشگاه مورد بررسی به طور کلی، در سطح رضایت بخش قرار دارد. از نظر مؤلفه‌های ششگانه فرایند بین المللی شدن نیز، در مؤلفه تعهد، برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها رضایت بخش است. اما در مؤلفه‌های تقویت، آگاهی و بازبینی در سطح نسبتاً رضایت بخش قرار دارد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاه یادشده در سطوح ملی و فراملی، لازم است برای توسعه فرایند بین الملی شدن آن با استفاده از چرخه فرایند بین المللی شدن دانشگاه‌ها نسبت به بازبینی و تقویت فعالیت‌های یادشده کوشش بیشتری به عمل آید تا به سطح کاملاً رضایت بخش و مطلوب نایل شود. در این باره پیشنهادهایی عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Universities Internationalization: A Case Study of Higher Education in Iran

نویسندگان [English]

  • leila feshalanj
  • Abbas Bazargan
چکیده [English]

Abstract The 21st century can be named the total knowledge-based century. So countries consider the role of higher education more than ever. Therefore the evolution of higher education and the consequent evolution of universities is inevitable. These evolutions include the internationalization of universities and higher education centers. In order to achieving this, and for the first time in Iran, a university with certain international mission and purepose was established in the last two decades. A research project was conducted in order to supervise the process of internationalization of this “university”. The purpose of this paper is to explain the internationalization process in this “university”. Generally and for achieving mentioned objective the data were gathered from four statistical population – managers, faculty members, professionals and students and with the census and sampling method. The tools for measurements were the researcher-made questionaires. The data were analyzed in order to find the answer of the question “How the internationalization process of this “university” is going on?”. the results indicated that the general status of the internationalization process of this “university” is in satisfactory level. From among the six factors the internationalization process has satisfactory status in terms of commitment, planning and operationalize of plans. but , it is at a relatively satisfactory level in reinforcement, awareness and review. So regarding the importance and position of the mentioned university in national and supranational levels, it is necessary to make more efforts for reviewing and reinforcing the mentioned activities in order to develop the internationalization process by using the internationalization process cycle of universities so that it can reach the completely satisfactory and desired level. Suggestions have been made about this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • higher education
  • The Internationalization process
  • The Factors of Internationalization process