تحلیلی بر فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی فرصت ها و چالش های تولید و توسعه دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران در رشته مدیریت انجام شد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات موضوعی با استفاده از روش دلفی با اجماع بین اساتید ومتخصصین مدیریت، 19عامل تحت عنوان فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت شناسایی گردید و عواملی نظیر: وجود نیروی جوان و مستعد در حوزه مدیریت ، حمایت مسئولین عالی کشور از تولید دانش بومی، پذیرش زیاد دانشگاهی در رشته مدیریت، ارزشهای دینی در ایران و... به عنوان فرصت های تولید دانش در کشور معرفی گردیدند . همچنین عواملی نظیر: تغییرات مداوم در حوزه علوم انسانی، وجود موانع زیاد بوروکراسی در تحقیق و توسعه در علوم مدیریت در ایران، عدم ثبات رویه در رفتارهای انسانی در حوزه علوم انسانی،عدم همخوانی بین تئوریهای مدیریت با جهان بینی اسلامی ، توجه بی اندازه به تئوری های غربی، ، تحریم های بین المللی و عدم دسترسی به منابع مختلف و... به عنوان چالش های تولید دانش مدیریت در کشور ایران شناسایی گردید. . در انتها پیشنهاداتی برای غلبه بر چالش ها و تبدیل آنها به فرصت های تولید دانش مدیریت ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Opportunities and Challenges of Knowledge Production management in Higher Education System of Iran

نویسندگان [English]

  • parvin samadi
  • zinat zare
چکیده [English]

    Title   An Analysis of the Opportunities and Challenges of Knowledge Production management in Higher Education System of Iran   Abstract:   The aim of this research was to peruse the opportunities and development challenges of management knowledge in Iran higher education system in management field. In this study, after reviewing the literature, by Delphi method evaluated and after a consensus between the experts these factors include presence of talented young human source in management area, supports of the great leader of local knowledge production, and governmental investment in science production unit; and presence of experienced experts and………..were presented as the knowledge production.And also some factors such as: behavioral change and continuous changes in humanism science, presence of many bureaucracy obstacles in studying and development of management science in Iran, inadequite and insufficient holding of management communities were identified as the challenges of management knowledge production in Iran.   Keywords: opportunities, management knowledge challenges, potential obstacles, transverse obstacles , knowledge production .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: opportunities
  • challenges
  • potential obstacles
  • transverse obstacles
  • Management
  • knowledge production
  • Paradigm