شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی مقطع دبیرستان بود. رویکرد انجام پژوهش کیفی (نظریه مبنایی ) و کمی (توصیفی - پیمایشی) بود. مشارکت کنندگان از بین معلمان موفق ریاضی دوره ی دوم دبیرستان با روش نمونه گیری به طریق اشباع نظری با حجم 18 نفر که حاضر به مصاحبه شدند انتخاب شدند. جامعه آماری شامل دبیران ریاضی پایه  اول و دوم مقطع دبیرستان ناحیه یک و دو شهرستان سنندج بود. حجم نمونه 120 نفر بود که برای تحقیق کمی انتخاب شدند. اعتبار مصاحبه های نیمه ساختمند از طریق چک کردن اعضا بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین روایی پرسشنامه ها نیز با استناد به نظر متخصصان تأیید گردید. پایایی پرسشنامه برای سؤالات مربوط به چالش های عملی(72.) و سؤالات مربوط به چالش های به گزینی(78.) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. نتایج نشان داد که مهمترین چالش عملی معلمان ریاضی دوره دبیرستان در حیطه محتوای کتاب درسی، الگوهای یاددهی – یادگیری و ارزشیابی به ترتیب عبارتند از حجم و تنوع بسیار زیاد مطالب کتاب های درسی، تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس ها و ارزشیابی های نتیجه  محور. بیشترین چالش های به گزینی معلمان نیز کمبود زمان برای کاراندیشی، عدم آموزش های مناسب به معلمان در زمینه کاراندیشی و نیز نظام برنامه درسی مقاوم در برابر معلم بود. نظریه برآمده از داده های تحقیق نشان داد که چالش های عملی معلمان در تدریس ریاضی بسیار بالاست. در حالی که چالش های به گزینی معلمان نیز بسیار زیاد است ولی کنش به گزینی آن ها بسیار اندک است. در نتیجه کاراندیشی معلمان به علت نظام برنامه درسی مقاوم در برابر معلم، قادر به بهبود تدریجی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Deliberation challenges of High school’s math teachers

نویسندگان [English]

  • sherko sobhani
  • mostafa ghaderi
  • khalil gholami
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the challenges of deliberation at secondary school math teachers. The approach of research was qualitative (GT) and quantitative(descriptive - survey).Participants were senior high school mathematics teachers that randomly selected by sampling the theoretical saturation capacity who 18 teachers were interviewed. The population includes first and second grade math teachers in a secondary school (district 1 and 2) at the city of Sanandaj. The sample size was 120 teachers who were selected for quantitative research. Semi-structured interviews were validated by experts reviewed and confirmed. The reliability for questions related to part one (the practical challenges.72) and questions related to the part two (challenges of eclectic.78) were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the most important practical challenges of teachers at content, teaching-learning strategies and assessment at order were: A large amount of textbooks and its various, A large amount of students at classrooms and result-based assessments. The most challenges of teacher eclectic was limitation of time for reflection, lack of teacher deliberation at teacher training programs and teacher-proof curriculum at educational system. The grounded theory showed that practical challenges of teachers at math teaching are so much. While eclectic challenges of teachers at math teaching is so much, but eclectic action of them is a few. So, teacher deliberation at teacher –proof curriculum system cannot develop regularly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deliberation
  • eclectic challenges
  • mathematics teachers
  • practical challenges
  • teaching