بررسی مقایسه ای هیجان طلبی در دانشجویان با سابقه تقلب در امتحان با دانشجویان عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی خصیصه هیجان طلبی و ابعاد آن در گروهی از دانشجویان با سابقه تقلب در امتحانات و مقایسه آن با دانشجویان عادی بود. تعداد 90 دانشجوی مقطع کارشناسی (30 دانشجو با سابقه تقلب مشارکتی، 30 دانشجو با سابقه تقلب انفرادی و 30 دانشجوی عادی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از فرم 5 مقیاس هیجان طلبی زوکرمن برای اندازه گیری هیجان طلبی و ابعاد آن استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت نمره کل هیجان طلبی و نیز نمره هریک از مؤلفه های چهارگانه هیجان طلبی درگروه های مورد بررسی در سطح قابل قبولی معنی دار است. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که مؤلفه های چهارگانه هیجان طلبی در متمایز کردن سه گروه تقلب مشارکتی، تقلب انفرادی و عادی متفاوت بودند. بر این اساس می توان گفت با توجه به ویژگی خطرپذیری به عنوان یک ویژگی مشترک در مجموعه رفتارهای مرتبط با تقلب و رفتارهای هیجان طلبانه، تمایزگزاری گروه های مورد بررسی می تواند بر اساس نمرات هیجان طلبی آنها تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of sensation seeking in students with a history of cheating with normal students

نویسنده [English]

  • hosseinr pourshahriar
چکیده [English]

Abstract The purpose of this study was to investigate the sensation seeking and its dimensions in the group of students with a history of cheating in exams and compare them with normal students. A total of 90 undergraduate students (30 students with a history of corporate cheating, 30 students with a history of individual cheating and 30 normal students) were selected by convenience sampling. Zuckerman Sensation seeking (SSS-V) scale was utilized to measure the sensation seeking and its dimensions. The results showed that the total scores of sensation seeking and also each of the four components of the sensation seeking were significant at an acceptable level in the groups studied. The results of the post hoc test showed that the four components of the sensation seeking were different in distinguish the three groups of corporate cheating, individual cheating and normal students. Accordingly it can be said that due to the risk as a common feature in the set of behaviors associated with cheating and sensation seeking, distinguish the studied groups can be explained on the basis of their scores on sensation seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: individual cheating
  • corporate cheating
  • exam
  • sensation seeking