بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شاخص‌های سازمان‌های نوروتیک و رابطه آن با مؤلفه‌های جوّسازمانی و سبک مدیریت انجام شد. جامعه آماری کارکنان سه کارخانه صنعتی در اصفهان(600نفر) بودند که ازمیان آنها 145نفر به شیوه تصادفی از بخش‌های مختلف متناسب با جمعیت هر سازمان و پراکندگی مناسب در ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، سابقه، تحصیلات، میزان درآمد و جنسیت) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه‌های سازمان‌های بیمار (86/0= α)، سبک رهبری باردنز و متزکاس(87/0= α) و جوّسازمانی سوسمن و دیپ(89/0= α) ابزار پژوهش بودند؛ نتایج نشان داد که در جوّسازمانی، ابعاد وضوح اهداف و رضایت از پاداش با سازمان نمایشی، بین تمامی ابعاد جو سازمانی با سازمان‌های افسرده و بین ابعاد وضوح اهداف، وضوح نقش، رضایت از پاداش و توافق بر رویه‌ها با سازمان اسکیزوئید رابطه منفی معنادار به دست آمد. همچنین بین سبک رهبری وظیفه‌مدار با سازمان نمایشی رابطه منفی معنادار؛ بین سبک رهبری رابطه‌‌مدار و وظیفه‌مدار با سازمان افسرده و بین سبک رهبری رابطه‌گرا و سبک رهبری تلفیقی با سازمان اسکیزوئید رابطه منفی معنادار به دست آمد. در ضمن بر اساس مطالعات رگرسیون، اثربخشی ارتباطات از ابعاد جوّسازمانی به پیش‌بینی معنادار (05/0P< و 544/0B=) سازمان افسرده قادر است. بین بقیه ابعاد جوّسازمانی و سبک رهبری با سازمان‌های نوروتیک رابطه معنادار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leadership style and organizational atmosphere in Neurotic organizations

نویسندگان [English]

  • Sh. Shokravee
  • S. Hosseyneeyaan
  • H. Samaavaateeyaan
  • M.R. Samsaamshareeat
چکیده [English]

To study the leadership style and organizational atmosphere in neurotic organizations, a sample of 145 workers from among a total of 600 in three industrial plants in Esfahaan was randomly selected. Three measures of Neurotic Organizations, Leadership Styles, and Organizational Atmosphere, with internal consistencies of over 0.85, were administered. The analyses of the data show that expressive organizations have task oriented leadership style, clear goals, and are satisfied with the bonuses received, while the schizoid organizations have relation oriented leadership style, and exhibit role clarity and procedural agreement as well. The depressed organizations seem to have both types of leadership styles. Effective communications seems to be a significant predictor of the type of organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational atmosphere
  • leadership styles
  • types of organization