رابطهء ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی روابط موجود بین ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده (جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری همنوایی) و جهت‌گیری‌‌های مذهبی (جهت‌گیری مذهبی همانندسازی‌شده و جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی‌شده) دانشجویان بود. در این مطالعه، 172 دانشجو که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای از میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت انتخاب شده بودند، ابزار تجدید ‌نظر ‌شده الگوهای ارتباطات خانواده و پرسشنامه خودگردانی مذهبی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که جهت‌گیری گفت و شنود خانواده پیش‌بینی‌کننده مثبت جهت‌گیری مذهبی همانندسازی‌شده است، اما پیش‌بینی‌کننده معناداری برای جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی‌شده نیست. جهت‌‌گیری همنوایی خانواده به طور مثبت جهت‌گیری مذهبی همانندسازی‌شده و جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی‌شده را پیش‌بینی می‌کند و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی آن درباره جهت‌گیری درون‌فکنی‌شده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived communication patterns within the family and the students' religious orientation

نویسندگان [English]

  • M. Kooroshniyaa
  • M. Mazeedee
  • M. Hosseynchaaree
چکیده [English]

To explore the relationship between perceived communication patterns within the family with the religion orientation of the students, a sample of 172 university students was randomly selected and two measures of family communication and religious self regulation were administered. The analysis of the collected data revealed that students coming from families that are more oriented towards conversation tend to have an identifying religious orientation. This was not true of those with an introjective orientation. Families oriented towards conformity tend to have both identification and introjection religious orientations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family communication patterns
  • conversation orientation
  • conformity orientation
  • identification religious orientation
  • introjections orientation